Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
TytułmgrMroczek-Żulicka
Imię: Aleksandra
NazwiskoMroczek-Żulicka
Stanowisko:Asystent
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Geografów Turyzmu Włóczykije
Pokój10AK
Konsultacje:
E - mail:aleksandra.mroczek@geo.uni.lodz.pl
Telefon:42 635 46 75
Strona naukowa:Researchgate: Aleksandra Mroczek-Żulicka
Strona ORCIDORCID ID 0000-0002-0065-4659
Problematyka badawcza:Moje zainteresowania badawcze: kreatywność w turystyce i rekreacji, rekreacja twórcza, miejska przestrzeń rekreacyjna, wychowawcza rola turystyki i rekreacji, dydaktyka twórczości w kształceniu akademickim. Realizowane badania: zjawisko plenerowej rekreacji twórczej w miejskiej przestrzeni rekreacyjnej na przykładzie Łodzi; poziom twórczości studentów kierunku Turystyka i Rekreacja mierzony Testem Wyobraźni Twórczej J. Kujawskiego w ramach przedmiotu: Kreatywność w turystyce. Projekty badawcze: Rola organizacji miejskiej przestrzeni rekreacyjnej dla rozwoju rekreacji twórczej. Przykład Łodzi - projekt realizowany w ramach uzyskanego grantu badawczego w konkursie Preludium 16 Narodowego Centrum Nauki w okresie: 1.07.2019-30.06.2021
Lista publikacji:2020

Mroczek-Żulicka, A., Mokras-Grabowska, J.,2020, Creative approach to tourism through creative approach to didactics, Journal of Geography in Higher Education.

2018

Mroczek-Żulicka, A., 2018, Rekreacja twórcza w miejskiej przestrzeni rekreacyjnej – analiza przestrzenna. Przykład Łodzi. [w:] red. W. Karolak, M. K. Stasiak, K. Witerska, Kreatywność w ponowoczesności (pp. 125–152). Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź

Mroczek-Żulicka A. (2018). Młody wychowawca w turystyce – studium przypadku nastoletnich instruktorów ZHP, Folia Turistica nr 47-2018, 101-134.

Mroczek-Żulicka A. (2018). Twórcza rekreacja a twórcze podejście do organizacji rekreacji - studium przypadku WI-MA Zakłady Przemysłów Twórczych w Łodzi, Turyzm/Tourism 28/1, 81-92.

2016

Mroczek-Żulicka A., 2016, Twórcze podejście do organizacji krajoznawstwa w opozycji do banalnej rozrywki i zabawy – przykład Łodzi, [w:] Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B., (red.), Współczesne oblicza krajoznawstwa, Wydawnictwo PTTK Kraj, Warszawa

Mroczek-Żulicka A., 2016, Wychowawcza rola turystyki w działaniach polskich organizacji młodzieżowych, [w:] red. Włodarczyk B., Człowiek w turystyce. Role, potrzeby, zachowania, Warsztaty z Geografii Turyzmu, Tom 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

2015

Mroczek-Żulicka, A., 2015, Łódź jako przestrzeń sprzyjająca twórczości [w:] red. E. Woźnicka, K. Witerska, L. Kuras, Konceptualizacja Profesjonalizacji Kreatywności (pp. 135–152). Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź

Mroczek-Żulicka A., 2015, Wychowanie do turystyki poprzez zdobywanie kwalifikacji w działalności Związku Harcerstwa Polskiego, [w:] red. Stasiak A.,Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, Wydawnictwo PTTK Kraj, Warszawa
Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego