Logo Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Tytułdr
Imię: Andrzej
NazwiskoStasiak
Stanowisko:Adiunkt
JednostkaZakład Geografii Rekreacji
Pokój202F
Konsultacje:
E - mail:andrzej.stasiak@geo.uni.lodz.pl
Telefon:+48 42 635 46 76
Skype / GG / IRC:
Strona www
Problematyka badawcza:produkt turystyczny
marketing terytorialny
turystyka kulturowa
turystyka społeczna
Lista publikacji:2014

Krakowiak B., Stasiak A., 2014 (red.), Kultura i turystyka – w kręgu wydarzeń, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 336

2013

Stasiak A., 2013, Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń (New spaces and forms of tourism in experience economy), „Turyzm/Tourism” 23/2, s. 65–74, pp. 59–67

Stasiak A., 2013, Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń (Tourist product in experience economy), „Turyzm/Tourism” 23/1, s. 29–38, pp. 27–36

Krakowiak B., Stasiak A., Włodarczyk B. (red.),2013 , Kultura i turystyka – miejsca spotkań, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 416 s.

Millewska M., Stasiak A., 2013, Obsługa informatyczna w hotelarstwie. Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, WSiP, Warszawa, 264 s.

Stasiak A., (Grabowski A.), 2013, Ruch turystyczny na terenie Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego, [w:] R. Wiluś, J. Wojciechowska (red.), Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 3, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 173–198.

Stasiak A., Włodarczyk B., 2013, Miejsca spotkań kultury i turystyki, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk (red.), Kultura i turystyka – miejsca spotkań, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 29–46.

2012

Milewska M., Stasiak A., 2012, Obsługa informatyczna w hotelarstwie, wyd. III, WSiP SA, Warszawa.

Stasiak A., Włodarczyk B., 2012, Turystyka społeczna — istota, determinanty, możliwości i kierunki rozwoju, [w:] A. Rapacz (red.), Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy polityki turystycznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 259, Wrocław.

2011

Milewska M., Stasiak A., 2011, Obsługa informatyczna w hotelarstwie, wyd. II, WSiP SA, Warszawa.

Stasiak A., 2011, Wieś jako obszar turystyki społecznej, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis 288, antea: Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Oeconomica 64, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin.

Stasiak A., Rochmińska A., 2011, Regionalne strategie rozwoju turystyki w Polsce - stan w 2010 roku, [w:] B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Turystyka polska w latach 1989-2009, seria: Warsztaty z geografii turyzmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Stasiak A., 2011, Współczesna przestrzeń turystyczna, [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.

Stasiak A., 2011, Uwarunkowania i bariery rozwoju turystyki społecznej w Polsce, [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź.

Stasiak A., 2011, Turystyka rodzinna w świecie ponowoczesnym, [w:] J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne, Wyd. PTTK Kraj, Warszawa.

2010

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, wyd. II rozszerzone, PWE, Warszawa.

Milewska M., Prączko A., Stasiak A., 2010, Podstawy gastronomii, PWE, Warszawa.

Milewska M., Stasiak A., 2010, Obsługa informatyczna w hotelarstwie, WSiP SA, Warszawa.

Stasiak A., Wiluś R., 2010, Analiza form i programów kształcenia przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, [w:] Z. Kruczek (red.), Etyka przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Materiały z V Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Proksenia, Kraków.

Stasiak A., 2010, Cele i zadania turystyki społecznej, [w:] A. Stasiak (red.), Turystyka społeczna w regionie łódzkim, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź.

2009

Stasiak A., 2009, Zabytki techniki i przemysłu, [w:] A. Stasiak (red.), Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych, PWE, Warszawa.

Stasiak A., 2009, Muzea, [w:] A. Stasiak (red.), Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych, PWE, Warszawa.

Lawin M., Stasiak A., 2009, Obiekty historyczno-wojskowe Marek Lawin, Andrzej Stasiak, [w:] A. Stasiak (red.), Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych, PWE, Warszawa.

Stasiak A., 2009, Aneks, [w:] A. Stasiak (red.), Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych, PWE, Warszawa.

Stasiak A., 2009, Turystyka literacka i filmowa, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, t. 1, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań.

Stasiak A., 2009, Kreowanie markowego produktu turystycznego obszaru, [w:] O procesie powstawania inicjatywy klastrowej Krainy Miodowo-Mlecznej. Rekapitulacja działań (2000-2009), pr. zb. pod red. Marii Śmigielskiej i Marii Żurek, Starostwo Powiatowe w Kluczborku, Kluczbork.

2008

Качмарек Я., Стасяк А., Влодарчик Б., 2008, Туристический продукт. Замысел. Организация. Управление, cерия Зарубежный учебник, Издательство ЮНИТИ-ДАНА, Москва.

Stasiak A., Włodarczyk B., 2008, Transgraniczne produkty turystyczne, [w:] Транскордонне співробітництво як фактор активізації євроінтеграційних процесів, Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці 6-7 травня 2008 poкy.

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2008, Przestrzeń gościnna – kilka uwag o konkurencyjności regionów, [w:] Gołembski G. (red.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

2007

Grabowski J., Milewska M., Stasiak A., 2007, Vademecum organizatora turystyki niepełnosprawnych, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź.

Stasiak A., Wiluś R., 2007, Pilotaż wycieczek turystycznych. Testy i pytania egzaminacyjne, wyd. II rozszerzone i zaktualizowane, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź.

Stasiak A., 2007, Klaster turystyczny – nowe wyzwanie dla ROT-ów i LOT-ów?, Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, t. 6/2007.

Stasiak A., 2007, Kultura a turystyka – wzajemne relacje, [w:] Kultura i turystyka – razem czy oddzielnie?, pod red. A. Stasiaka, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź.

Stasiak A., 2007, O potrzebie rewolucji w polskim muzealnictwie XXI wieku, [w:] Kultura i turystyka – razem czy oddzielnie?, pod red. A. Stasiaka, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź.

Stasiak A., 2007, Szlaki turystyczne – zagospodarowanie, atrakcja czy produkt turystyczny?, [w:] Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna, pod red. P. Kuleczki, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny, Warszawa.

Stasiak A., 2007, Gastronomia jako produkt turystyczny, Turystyka i Hotelarstwo, Wyd. WSTH w Łodzi, nr 11.

2006

Stasiak A., 2006, Zabytki techniki i przemysłu, [w:] A. Stasiak (red.), A to Polska właśnie. Przewodnik do ćwiczeń z geografii turystycznej i krajoznawstwa, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź.

Stasiak A., 2006, Muzea, [w:] A. Stasiak (red.), A to Polska właśnie. Przewodnik do ćwiczeń z geografii turystycznej i krajoznawstwa, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź.

Lawin M., Stasiak A., 2006, Obiekty historyczno-wojskowe, [w:] A. Stasiak (red.), A to Polska właśnie. Przewodnik do ćwiczeń z geografii turystycznej i krajoznawstwa, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź.

Stasiak A., 2006, Aneks, [w:] A. Stasiak (red.), A to Polska właśnie. Przewodnik do ćwiczeń z geografii turystycznej i krajoznawstwa, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź.

Stasiak A., 2006, Muzea wobec wyzwań współczesnej turystyki, [w:] Rola muzeów w turystyce i krajoznawstwie, pr. zb. pod red. A. Toczewskiego, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Zielona Góra.

Ciesielska O., Rouba R., Stasiak A., 2006, Hotelarstwo w zabytkach – grupy markowe, Turystyka i Hotelarstwo, Wyd. WSTH w Łodzi, nr 9.

Stasiak A., 2006, Produkt turystyczny – szlak, Turystyka i Hotelarstwo, Wyd. WSTH w Łodzi, nr 10

2005

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny: pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa.

Stasiak A., 2005, Strategie rozwoju produktu turystycznego obszaru, [w:] Polityka turystyczna, red. naukowy A. Panasiuk, Wyd. Fundacja na rzecz US, Szczecin – Kopenhaga.

Stasiak A., 2005, Obszar jako produkt turystyczny, [w:] Konkurencyjność polskiego produktu turystycznego (Competitiveness of the polish tourism produkt), red. naukowy K. Pieńkos, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.

Stasiak A., 2005, Centrum handlowo-rozrywkowe Manufaktura jako nowa atrakcja turystyczna Łodzi, [w:] Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne, II Konferencja Międzynarodowa, Zabrze, 12-13.05.2005 r., Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Urząd Miejski w Zabrzu, Katowice.

Stasiak A., Sławoj T., 2005, Przestrzeń sepulkralna w turystyce, Turystyka i Hotelarstwo, Wyd. WSTH w Łodzi, nr 8.

2004

Rochmińska A., Stasiak A., 2004, Strategie rozwoju turystyki, Turystyka i Hotelarstwo, Wyd. WSTH w Łodzi, nr 6.

2003

Stasiak A., Wiluś R., 2003, Pilotaż wycieczek turystycznych. Testy i pytania egzaminacyjne, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź.

Stasiak A., Włodarczyk B., 2003, Produkt turystyczny – miejsce, Turyzm, z. 1.

2002

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2002, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata?, podręcznik, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2002, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata?, przewodnik do ćwiczeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2002, Produkt turystyczny, Turystyka i Hotelarstwo, Wyd. WSTH w Łodzi, nr 1.

Stasiak A., 2002, Turystyczne logo, Turystyka i Hotelarstwo, Wyd. WSTH w Łodzi, nr 1.

2001

Stasiak A., 2001, Ruch turystyczny w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Acta Scansenologica, t. 8.

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2001, Produkt turystyczny i jego ewolucja, Turyzm 2001, 11/1

2000

Stasiak A., 2000, Charakterystyka ruchu turystycznego w wybranych skansenach w Polsce, Turyzm 10/2000, z. 1.

Stasiak A., 2000, Muzeum jako produkt turystyczny, [w:] Przemysł turystyczny, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.

1998

Stasiak A., 1998, Funkcja turystyczna polskich skansenów, Łódzkie Studia Etnograficzne, nr 38, (materiały z konferencji Wartości kultury tradycyjnej a wieś współczesna, Łódź 14-15.03.1997 r.)

Stasiak A., 1998, Ruch turystyczny w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach, Studia Lednickie, t. 5.

1997

Stasiak A., 1997, Międzynarodowa konferencja Wczoraj, dziś i jutro muzealnictwa skansenowskiego, Sierpc, 31 maja - 2 czerwca 1996 r., (sprawozdanie), Turyzm 7/1997, z. 1.

Stasiak A., Włodarczyk B., 1997, Charakterystyka kandydatów na specjalność geografia turyzmu i hotelarstwa Uniwersytetu Łódzkiego, Turyzm 7/1997, z. 1.

Stasiak A., 1997, Turystyka w parkach narodowych - obszary konfliktów, Turyzm 7/1997, z. 2.

1996

Stasiak A., 1996, Muzea na wolnym powietrzu w Polsce i możliwości ich wykorzystania dla celów turystycznych, Turyzm 6/1996, z. 2.
Materiały dla studentów:null

instantWebSiteGenerator (Adamiak M.)

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego