Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
Tytułprof. UŁ dr hab.Jażdżewska
Imię: Iwona
NazwiskoJażdżewska
Stanowisko:Profesor UŁ
Koordynator kierunku Geoinformacja
Pokój215K
Konsultacje:
E - mail:iwona.jazdzewska@geo.uni.lodz.pl
Telefon:42 635 45 69
Strona naukowa:Researchgate: Iwona Jażdżewska
Strona ORCIDORCID ID 0000-0002-4554-7486
Problematyka badawcza:geografia osadnictwa, GIS, Polska, Europa
Lista publikacji:2020

Jażdżewska I., Kotlicka J., 2020, Application of cluster analysis in urban morphology, Folia Geographica, 62/2, 5-21

Jażdżewska I., Pabijan K., 2020, Analiza przestrzenna toponimów odnoszących się do złych duchów z bazy danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 18 (1 (88)), 65-116.

2019

Jażdżewska I., 2019, Statystyka. Podręcznik dla studentów turystyki i rekreacji/ Statistics. Handbook for students of tourism and recreation, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Jażdżewska I., Lechowski Ł., 2019, Kształtowanie się miejskiej sieci osadniczej województwa łódzkiego/The formation of the urban settlement network of the Łódź Voivodeship Acta Geographica Lodziensia 109, 59-74

Jażdżewska I., 2019, Dane dotyczące miast jako przedmiot badań geograficznych Konwersatorium Wiedzy o Mieście 32 (4), 121-129

2018

Gaździcki J., Gotlib D., Jażdżewska I., Zwoliński Z., 2018, Aktualne aspekty edukacji geoprzestrzennej w Polsce Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 16 (3 (82)), 235-240

Gaździcki J., Gotlib D., Jażdżewska I., Zwoliński Z., 2018 Current aspects of geospatial education in Poland, Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics, T 3(82): 241–246

Jażdżewska I., Jasion A ., 2018, Projekt interaktywnej mapy Starego Cmentarza w Lodzi jako element edukacji i promocji Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica 34 (1), 95–110

Jażdżewska I., Lechowski Ł., 2018, Wstęp do geoinformacji z ArcGIS, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Jażdżewska I., 2018, The use of centrographic measures in analysing the dispersion of historic factories, villas and palaces in Łódź (Poland), Folia Geographica 1 (1), 50-61

2017

Jażdżewska I., 2017, Spatial and dynamic aspects of the rank-size rule method. Case of an urban settlement in Poland, Computers, Environment and Urban Systems 62, 199–209

Jażdżewska I., 2017, Changes in population density of the urban population in southern Poland in the period 1950-2011 against the background of political and economic transformation, Miscellanea Geographica 21 (3), 107-1

Jażdżewska I., A Jagnuszewska 2017, Tourism-themed internet portals–are new media creating a new tourist? A case study of Polish students, Bulletin of Geography. Socio-economic Series 35 (35), 35-44

Jażdżewska I., 2017 Mural jako atrakcja turystyczna w mieście poprzemysłowym – przykład Łodzi Tourism/Turyzm 27, 45-57
Jażdżewska I., 2017 Murals as a tourist attraction in a post-industrial city a case study of Łódź (Poland) Tourism/Turyzm 27, 45-56

Jażdżewska I.,2017, Spójność i regionalizacja miejskiej sieci osadniczej w Polsce w świetle teorii grafów. Przegląd Geograficzny 89 (2), 213-231

2016

Jażdżewska I., 2016 Oferta edukacyjna geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego 2015/2016 r., Roczniki Geomatyki, t. XIV, z 3(73), s. 351-362

Jażdżewska I., 2016 Skituring w Polsce. Kto, jak i dlaczego uprawia tę formę turystyki kwalifikowanej? Turyzm 26 (1), 63- 72
Jażdżewska I., 2016 , Ski touring in Poland: who takes part in this form of specialised tourism? How do they take part and why? Turyzm 26 (1), 61-69

Atasoy E. , Efe R. , Jażdżewska I., Yaldır H., (eds.) 2016, Current Advances in Education ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, SOFIA

2015

Werner P., Jażdżewska I., Zwoliński Z., 2015, Current State and Future Perspectives of University Education of GIS and Geoinformation in Poland, [in:] I. Jażdżewska (ed.) GIS in Higher Education in Poland. Curriculums, Issues, Discussion, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, p.. 5-23

Jażdżewska I., 2015, Gis in Polish Higher Education–a Discussion, 2015 , [in:] I. Jażdżewska (ed.) GIS in Higher Education in Poland. Curriculums, Issues, Discussion, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, p. 90-110

Jażdżewska I., (red.) 2015, GIS in Higher Education in Poland. Curriculums, Issues, Discussion, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 1-117

2014

Jażdżewska I., 2014, GIS In the studies of Łódź geographers, [in:] E. Kobojek, T. Marszał (ed.), Origin of relief of Central Poland and its Anthropogenic Transformation in Łódź University Geographical Research, Łódź University Press, Łódź, pp. 129–145

2013

Jażdżewska I. (Urbański J.) (red.), 2013, GIS w nauce, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 14, 170 s.

Jażdżewska I. (Urbański J.), 2013, GIS w nauce, Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica, 14, s. 5–15.

Jażdżewska I., 2013, Statystyka dla geografów, wydanie II, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 213s.

Jażdżewska I., 2013, The historical diversity of Poland’s urban network: cluster analysis versus historical regions, Geographia Polonica, vol. 86, p. 219–236.

Jażdżewska I., 2013, The Warsaw–Lodz duopolies in the light of the changes in the urban population density, [in:] C. Madry (ed.), Regions and their socio-economic growth, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, p. 65–76.

Jażdżewska I., 2013, Władza a obiekty sakralne w Łodzi w okresie Polski Ludowej (ujęcie geograficzne), [w:] P. Knap (red.), Pod dyktando ideologii. Studia z dziejów architektury i urbanistyki w Polsce Ludowej, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Szczecinie, Szczecin, s. 164–178.

2012

Jażdżewska I., Godula E., 2012, The Łódź road and street network, [w:] S. Liszewski (red.), The Łódź atlas (Supplement 2), The Łódź City Council, Geodetical Centre of Łódź, Łódź, LXIV.

Jażdżewska I., Lechowski Ł., 2012, Territorial division of Łódź, [w:] S. Liszewski (red.), The Łódź atlas (Supplement 2), The Łódź City Council, Geodetical Centre of Łódź, Łódź, XXIVa.

Jażdżewska I., Lechowski Ł., 2012, Podziały terytorialne Łodzi, [w:] Liszewski S., red., Atlas miasta Łodzi (Suplement 2), Urząd Miasta Łodzi – Łódzki Ośrodek Geodezyjny, Łódź, plansza XXIVa.

Jażdżewska I., 2012, Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w geografii urbanistycznej, [w:] Liszewski S., red., Geografia urbanistyczna, Wyd. II, Wyd. Naukowe PWN S.A., Warszawa, s. 379-390

Jażdżewska I., 2012, Sieć i system osadniczy miast, [w:] Liszewski S., red., Geografia urbanistyczna, Wyd. II, Wyd. Naukowe PWN S.A., Warszawa, s. 343-378

Jażdżewska I., 2012, Sieć drogowo-uliczna w Łodzi, [w:] Liszewski S., red., Atlas miasta Łodzi (Suplement 2), Urząd Miasta Łodzi – Łódzki Ośrodek Geodezyjny, Łódź, plansza XLVI.

2011

Jażdżewska I., red., 2011/2012, Przestrzeń publiczna miast. XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 297s

Jażdżewska I., red., 2011/2012, Człowiek w przestrzeni publicznej miasta. XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 240s

Jażdżewska I., Coudroy de Lille L., Lavot A., 2011/2012, Nadbrzeżna przestrzeń publiczna w Lyonie. Nowa jakość przestrzeni publicznej nad Rodanem, [w:] Jażdżewska I., red., Człowiek w przestrzeni publicznej miasta. XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 51-68

Jażdżewska I., Lisowska A., 2011, Turystyka w lasach francuskich. Przykład projektu Retruvance ®, „Turystyka i Hotelarstwo”, nr 18 (2011), Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Łódź, s. 93-115.

Jażdżewska I., 2011, Jakość życia w Rzgowie w opinii mieszkańców , „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, 37, s. 133-147.

JAŻDŻEWSKA I., 2010/2011, Sakralizacja przestrzeni osiedli blokowych. Przykład Łodzi i Sankt Petersburga, „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, t. XXIII: Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, s. 151–169

JAŻDŻEWSKA I., 2011, Rzeki jako bariery w kształtowaniu miejskiej sieci osadniczej Polski w świetle zastosowań Systemów Informacji Geograficznej, [w:] S. KACZMAREK (red.), Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 155–177

2010

Jażdżewska I., 2010, rec.: Ziemia Łódzka. Autor mapy Piotr Wypych W: Największe atrakcje turystyczne Łodzi i regionu łódzkiego, Koncepcja wydania IV: Tomasz Mazurek, Tomasz Karolewski, Piotr Sölle, Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego i Oficyna Wydawniczo-Reklamowa SAGALARA, (bez roku wydania), s. 18–19, Polski Przegląd Kartograficzny, t. 42, nr 1. s. 50-52

Jażdżewska I., 2010, Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (SIG) w badaniach geograficznych, [w:] Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, red. S. Liszewski, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, s.203-216

Jażdżewska I., 2010, Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w zachowaniu dziedzictwa kulturowego, [w:] Rola nauki w zachowaniu dziedzictwa kulturowego, red. B. Więcek i J. Perkowski, Politechnika Łódzka, Łódź, s. 167-183

Jażdżewska I., red. 2009/2010, XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji, Wyd. UŁ, Łódź, 279s

Jażdżewska I., red. 2009/2010, XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Strefa podmiejska i małe miasta w okresie transformacji, Wyd. UŁ, Łódź, 167s

2009

Jażdżewska I., 2009, rec.: R. Krzysztofik, Układ lokalizacyjny miast typu system – sieci na obszarze Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, ss.136, Czasopismo Geograficzne, t. LXXX, z. 1-2, s. 97-100

Frykowski M., Jażdżewska I., 2009, Środowisko społeczne gmin wiejskich jako czynnik zróżnicowania kapitału społecznego, [w:] Oblicza kapitału społecznego. Studium teoretyczne i empiryczne, F. Byloka, A. Kwiatek red., Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania, Monografia nr 13, Częstochowa, s. 71-84

Jażdżewska I., 2009, Kierunki napływu bezpośrednich inwestycji do Polski, [w:] D. Ilnicki, K. Janc red., Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic – nowe wyzwania, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 3, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 179-188

Jażdżewska I., Frykowski M., 2009, Rozwój gospodarczy gmin a aktywność obywatelska mieszkańców wsi i małych miast województwa łódzkiego, [w:] Kapitał społeczny. Partycypacja obywatelska. Rozwój lokalny, E. Psyk-Piotrowska red., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 104-128

2008

Jażdżewska I., red., 2008, XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Funkcja turystyczna miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 301 ss.

Jażdżewska I., 2007, Changes in the sacral space in the post-comunist cities, [w:] W. Kamińska, M. Mularczyk, Ed., Ciyies of the World-Selected Issues, Prace Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, nr 15, Akademia Świętokrzyska, Instytut Geografii, Kielce, s. 85-94

Jażdżewska I., 2007, Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie gmin wiejskich w województwie łódzkim, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 8, s. 63-83

Jażdżewska I., 2008, Dlaczego warto stosować teorię grafów w badaniach geografii historycznej? Przykład zastosowania, [w:] M. Kulesza, red., Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 243-256

Jażdżewska I., 2008, Przemiany miejskiej sieci osadniczej w Polsce w świetle metod matematycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss.330

Jażdżewska I., 2008, Sieć i system osadniczy miast, [w:] S. Liszewski, red., Geografia urbanistyczna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 321-354

Jażdżewska I., 2008, red., XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Funkcja autystyczna miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

2007

Jażdżewska I., 2007, Changes in the sacral space in the post-communist cities [w:] W. Kamińska, M. Mularczyk (red.) Cities of the world – selected issues, Prace Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, nr 15 , Kielce, s. 85-94

Jażdżewska I., 2007, Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie gmin wiejskich w województwie łódzkim. Acta Universitatis Lodzensis, Folia Geographica Socio-Economica 8

Jażdżewska I., 2007, Rola małych miast w miejskiej sieci osadniczej Polski, [w:] E. Rydz, red., Podstawy i perspektywy rozwoju małych miast, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk, s. 31-46

Jażdżewska I., 2007, Miejski system osadniczy w Polsce na przełomie XX i XXI w., [w:] P. Brezeń i S. Grykienia, red., Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. IX. Od lokalnego do globalnego wymiaru gospodarowania przestrzenią – nowe jakości przestrzeni społeczno-ekonomicznej, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wrocław, s. 117-126

Jażdżewska I., red., 2007, Geografia osadnictwa. Dotychczasowy dorobek. Program badań,XX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 322

2006

Jażdżewska I., 2006, Reguła K. Zipfa – poszukiwanie najlepszej metody aproksymacji punktów, „Czasopismo Geograficzne”, 77(3), s. 206-219

Jażdżewska I., 2006, Kształtowanie się miejskiej sieci osadniczej Polski do roku 1918 na tle zmian terytorium kraju, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 7, s. 95-121

Jażdżewska I., 2006, Związek między podziałem administracyjnym a miejską siecią osadniczą Polski. Zastosowanie metody k-średnich do badań miejskiej sieci osadniczej, Przegląd Geograficzny, 78, 2, s. 247-259

Jażdżewska I., 2006, Zmiany położenia środka ciężkości miast i ludności miejskiej w Polsce w XX wieku, Przegląd Geograficzny, 78, 4, s. 561-574

Jażdżewska I., 2006, Factors determining changes in urban settlement system in Poland in the 20th century, , Prirodne Viedy, XLIV, Folia Geographica 10, Presov, s. 217-223

Bińczyk A., Jażdżewska I., 2006, Kierunki zmian użytkowania ziemi w Rzgowie w latach 1985-2005, [w:] K. Heffner, T. Marszał, red., Małe miasta – studium przypadków, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 115-128

Jażdżewska I., 2006, Popularność Samoobrony a potencjał społeczno-ekonomiczny i kapitał społeczny gmin wiejskich województwa łódzkiego w 2005 roku, [w:] Studia Wyborcze, t. I/2006, s. 112-129 (wspólnie z: M. Frykowski)

Jażdżewska I., 2006,red., Nowe przestrzenie w miastach, ich organizacja i funkcje, XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. UŁ, Łódź

2005

Jażdżewska I., 2005, Zróżnicowanie poziomu urbanizacji w Europie, [w:] I. Jażdżewska (red.), Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. UŁ, Łódź, s. 175–184

Jażdżewska I. (red.), 2005, Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. UŁ, Łódź, 410 s.

2004

Jażdżewska I., Frykowski M., 2004, The quality of life in small town of Brzeziny, [w:] Sagan I., Czepczyński M., eds., Featuring the quality of urban .life in contemporary cities of Eastern and Western Europe, Department of Economic Geography Uniwersity of Gdańsk, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk, s. 229-241

Jażdżewska I., 2004, Warunki życia mieszkańców Brzezin, [w:] I. Jażdżewska red., Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 157-168

Jażdżewska I., 2004, red., Zróżnicowanie warunków życia ludności w miecie, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 7-18

Publikacje do 2004 r.

Pobierz plik pdf z publikacjami
Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego