Logo Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Tytułprof. nadzw. UŁ dr hab.
Imię: Iwona
NazwiskoJażdżewska
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny

Kierownik Zakładu Geoinformacji
JednostkaZakład Geoinformacji
Pokój215K
Konsultacje:
E - mail:iwona.jazdzewska@geo.uni.lodz.pl
Telefon:+48 42 635 45 69
Skype / GG / IRC:
Strona www
Problematyka badawcza:geografia osadnictwa, GIS, Polska, Europa
Lista publikacji:2014

Jażdżewska I., 2014, GIS In the studies of Łódź geographers, [in:] E. Kobojek, T. Marszał (ed.), Origin of relief of Central Poland and its Anthropogenic Transformation in Łódź University Geographical Research, Łódź University Press, Łódź, pp. 129–145

2013

Jażdżewska I. (Urbański J.) (red.), 2013, GIS w nauce, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 14, 170 s.

Jażdżewska I. (Urbański J.), 2013, GIS w nauce, Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica, 14, s. 5–15.

Jażdżewska I., 2013, Statystyka dla geografów, wydanie II, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 213s.

Jażdżewska I., 2013, The historical diversity of Poland’s urban network: cluster analysis versus historical regions, Geographia Polonica, vol. 86, p. 219–236.

Jażdżewska I., 2013, The Warsaw–Lodz duopolies in the light of the changes in the urban population density, [in:] C. Madry (ed.), Regions and their socio-economic growth, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, p. 65–76.

Jażdżewska I., 2013, Władza a obiekty sakralne w Łodzi w okresie Polski Ludowej (ujęcie geograficzne), [w:] P. Knap (red.), Pod dyktando ideologii. Studia z dziejów architektury i urbanistyki w Polsce Ludowej, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Szczecinie, Szczecin, s. 164–178.

2012

Jażdżewska I., Godula E., 2012, The Łódź road and street network, [w:] S. Liszewski (red.), The Łódź atlas (Supplement 2), The Łódź City Council, Geodetical Centre of Łódź, Łódź, LXIV.

Jażdżewska I., Lechowski Ł., 2012, Territorial division of Łódź, [w:] S. Liszewski (red.), The Łódź atlas (Supplement 2), The Łódź City Council, Geodetical Centre of Łódź, Łódź, XXIVa.

Jażdżewska I., Lechowski Ł., 2012, Podziały terytorialne Łodzi, [w:] Liszewski S., red., Atlas miasta Łodzi (Suplement 2), Urząd Miasta Łodzi – Łódzki Ośrodek Geodezyjny, Łódź, plansza XXIVa.

Jażdżewska I., 2012, Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w geografii urbanistycznej, [w:] Liszewski S., red., Geografia urbanistyczna, Wyd. II, Wyd. Naukowe PWN S.A., Warszawa, s. 379-390

Jażdżewska I., 2012, Sieć i system osadniczy miast, [w:] Liszewski S., red., Geografia urbanistyczna, Wyd. II, Wyd. Naukowe PWN S.A., Warszawa, s. 343-378

Jażdżewska I., 2012, Sieć drogowo-uliczna w Łodzi, [w:] Liszewski S., red., Atlas miasta Łodzi (Suplement 2), Urząd Miasta Łodzi – Łódzki Ośrodek Geodezyjny, Łódź, plansza XLVI.

2011

Jażdżewska I., red., 2011/2012, Przestrzeń publiczna miast. XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 297s

Jażdżewska I., red., 2011/2012, Człowiek w przestrzeni publicznej miasta. XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 240s

Jażdżewska I., Coudroy de Lille L., Lavot A., 2011/2012, Nadbrzeżna przestrzeń publiczna w Lyonie. Nowa jakość przestrzeni publicznej nad Rodanem, [w:] Jażdżewska I., red., Człowiek w przestrzeni publicznej miasta. XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 51-68

Jażdżewska I., Lisowska A., 2011, Turystyka w lasach francuskich. Przykład projektu Retruvance ®, „Turystyka i Hotelarstwo”, nr 18 (2011), Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Łódź, s. 93-115.

Jażdżewska I., 2011, Jakość życia w Rzgowie w opinii mieszkańców , „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, 37, s. 133-147.

JAŻDŻEWSKA I., 2010/2011, Sakralizacja przestrzeni osiedli blokowych. Przykład Łodzi i Sankt Petersburga, „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, t. XXIII: Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, s. 151–169

JAŻDŻEWSKA I., 2011, Rzeki jako bariery w kształtowaniu miejskiej sieci osadniczej Polski w świetle zastosowań Systemów Informacji Geograficznej, [w:] S. KACZMAREK (red.), Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 155–177

2010

Jażdżewska I., 2010, rec.: Ziemia Łódzka. Autor mapy Piotr Wypych W: Największe atrakcje turystyczne Łodzi i regionu łódzkiego, Koncepcja wydania IV: Tomasz Mazurek, Tomasz Karolewski, Piotr Sölle, Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego i Oficyna Wydawniczo-Reklamowa SAGALARA, (bez roku wydania), s. 18–19, Polski Przegląd Kartograficzny, t. 42, nr 1. s. 50-52

Jażdżewska I., 2010, Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (SIG) w badaniach geograficznych, [w:] Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, red. S. Liszewski, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, s.203-216

Jażdżewska I., 2010, Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w zachowaniu dziedzictwa kulturowego, [w:] Rola nauki w zachowaniu dziedzictwa kulturowego, red. B. Więcek i J. Perkowski, Politechnika Łódzka, Łódź, s. 167-183

Jażdżewska I., red. 2009/2010, XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji, Wyd. UŁ, Łódź, 279s

Jażdżewska I., red. 2009/2010, XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Strefa podmiejska i małe miasta w okresie transformacji, Wyd. UŁ, Łódź, 167s

2009

Jażdżewska I., 2009, rec.: R. Krzysztofik, Układ lokalizacyjny miast typu system – sieci na obszarze Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, ss.136, Czasopismo Geograficzne, t. LXXX, z. 1-2, s. 97-100

Frykowski M., Jażdżewska I., 2009, Środowisko społeczne gmin wiejskich jako czynnik zróżnicowania kapitału społecznego, [w:] Oblicza kapitału społecznego. Studium teoretyczne i empiryczne, F. Byloka, A. Kwiatek red., Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania, Monografia nr 13, Częstochowa, s. 71-84

Jażdżewska I., 2009, Kierunki napływu bezpośrednich inwestycji do Polski, [w:] D. Ilnicki, K. Janc red., Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic – nowe wyzwania, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 3, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 179-188

Jażdżewska I., Frykowski M., 2009, Rozwój gospodarczy gmin a aktywność obywatelska mieszkańców wsi i małych miast województwa łódzkiego, [w:] Kapitał społeczny. Partycypacja obywatelska. Rozwój lokalny, E. Psyk-Piotrowska red., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 104-128

2008

Jażdżewska I., red., 2008, XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Funkcja turystyczna miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 301 ss.

Jażdżewska I., 2007, Changes in the sacral space in the post-comunist cities, [w:] W. Kamińska, M. Mularczyk, Ed., Ciyies of the World-Selected Issues, Prace Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, nr 15, Akademia Świętokrzyska, Instytut Geografii, Kielce, s. 85-94

Jażdżewska I., 2007, Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie gmin wiejskich w województwie łódzkim, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 8, s. 63-83

Jażdżewska I., 2008, Dlaczego warto stosować teorię grafów w badaniach geografii historycznej? Przykład zastosowania, [w:] M. Kulesza, red., Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 243-256

Jażdżewska I., 2008, Przemiany miejskiej sieci osadniczej w Polsce w świetle metod matematycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss.330

Jażdżewska I., 2008, Sieć i system osadniczy miast, [w:] S. Liszewski, red., Geografia urbanistyczna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 321-354

Jażdżewska I., 2008, red., XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Funkcja autystyczna miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

2007

Jażdżewska I., 2007, Changes in the sacral space in the post-communist cities [w:] W. Kamińska, M. Mularczyk (red.) Cities of the world – selected issues, Prace Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, nr 15 , Kielce, s. 85-94

Jażdżewska I., 2007, Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie gmin wiejskich w województwie łódzkim. Acta Universitatis Lodzensis, Folia Geographica Socio-Economica 8

Jażdżewska I., 2007, Rola małych miast w miejskiej sieci osadniczej Polski, [w:] E. Rydz, red., Podstawy i perspektywy rozwoju małych miast, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk, s. 31-46

Jażdżewska I., 2007, Miejski system osadniczy w Polsce na przełomie XX i XXI w., [w:] P. Brezeń i S. Grykienia, red., Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. IX. Od lokalnego do globalnego wymiaru gospodarowania przestrzenią – nowe jakości przestrzeni społeczno-ekonomicznej, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wrocław, s. 117-126

Jażdżewska I., red., 2007, Geografia osadnictwa. Dotychczasowy dorobek. Program badań,XX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 322

2006

Jażdżewska I., 2006, Reguła K. Zipfa – poszukiwanie najlepszej metody aproksymacji punktów, „Czasopismo Geograficzne”, 77(3), s. 206-219

Jażdżewska I., 2006, Kształtowanie się miejskiej sieci osadniczej Polski do roku 1918 na tle zmian terytorium kraju, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 7, s. 95-121

Jażdżewska I., 2006, Związek między podziałem administracyjnym a miejską siecią osadniczą Polski. Zastosowanie metody k-średnich do badań miejskiej sieci osadniczej, Przegląd Geograficzny, 78, 2, s. 247-259

Jażdżewska I., 2006, Zmiany położenia środka ciężkości miast i ludności miejskiej w Polsce w XX wieku, Przegląd Geograficzny, 78, 4, s. 561-574

Jażdżewska I., 2006, Factors determining changes in urban settlement system in Poland in the 20th century, , Prirodne Viedy, XLIV, Folia Geographica 10, Presov, s. 217-223

Bińczyk A., Jażdżewska I., 2006, Kierunki zmian użytkowania ziemi w Rzgowie w latach 1985-2005, [w:] K. Heffner, T. Marszał, red., Małe miasta – studium przypadków, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 115-128

Jażdżewska I., 2006, Popularność Samoobrony a potencjał społeczno-ekonomiczny i kapitał społeczny gmin wiejskich województwa łódzkiego w 2005 roku, [w:] Studia Wyborcze, t. I/2006, s. 112-129 (wspólnie z: M. Frykowski)

Jażdżewska I., 2006,red., Nowe przestrzenie w miastach, ich organizacja i funkcje, XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. UŁ, Łódź

2005

Jażdżewska I., 2005, Zróżnicowanie poziomu urbanizacji w Europie, [w:] I. Jażdżewska (red.), Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. UŁ, Łódź, s. 175–184

Jażdżewska I. (red.), 2005, Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. UŁ, Łódź, 410 s.

2004

Jażdżewska I., Frykowski M., 2004, The quality of life in small town of Brzeziny, [w:] Sagan I., Czepczyński M., eds., Featuring the quality of urban .life in contemporary cities of Eastern and Western Europe, Department of Economic Geography Uniwersity of Gdańsk, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk, s. 229-241

Jażdżewska I., 2004, Warunki życia mieszkańców Brzezin, [w:] I. Jażdżewska red., Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 157-168

Jażdżewska I., 2004, red., Zróżnicowanie warunków życia ludności w miecie, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 7-18

Publikacje do 2004 r.

Pobierz plik pdf z publikacjami
Materiały dla studentów:null

instantWebSiteGenerator (Adamiak M.)

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego