Logo Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Tytułprof. nadzw. UŁ dr hab.
Imię: Jacek
NazwiskoKaczmarek
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny

Kierownik Zakładu Geogafii Miast
JednostkaZakład Geografii Miast
Pokój203K
Konsultacje:
E - mail:jacek.kaczmarek@geo.uni.lodz.pl
Telefon:+48 42 635 45 59
Skype / GG / IRC:
Strona www
Problematyka badawcza:geografia społeczno-ekonomiczna, geografia miast, marketing turystyczny; Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy
Lista publikacji:2014

Kaczmarek J., 2014, Dyskusja, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie – ocena krytyczna, „Podstawowe idee i koncepcje w geografii”, t. 8, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 165–186

Kaczmarek J., Bęben T., 2014, Dialog o istocie wydarzeń, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka. W kręgu wydarzeń, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9–29

Kaczmarek J., E. Konończuk, E. Rybicka, 2014, Debata kulturowa nt. Wydarzanie się miasta w przestrzeniach kultury, [w:] M. Madurowicz (red.), Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 289–304

Kaczmarek J., M. Wilk, 2014, Turysta i gospodarka turystyczna – fuga terminologiczna, [w:] G. Gołembski, Niezgoda A. (red.), Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Zmiany, bariery, innowacje, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 140–152

2013

Kaczmarek J., 2013, Topobiografia – wielowymiarowa przestrzeń bycia (Topobiographies: a Multidimensional Space of Being), Białostockie „Studia Literaturoznawcze”, nr 4 s. 25–39

Kaczmarek J. (Dzierżanowski L.) (red.), 2013, Koncerty uniwersyteckie w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina 2011–2013, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 104 s.

Kaczmarek J. (Piotrowska K.), 2013, Literacka interpretacja dziedzictwa łódzkich Żydów na podstawie koncepcji miejsc zapośredniczonych, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk (red.), Kultura i turystyka – miejsca spotkań, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 371–393.

2012

Kaczmarek J., Lawin M., Kowalczyk-Anioł J., Szafrańska E., Tanaś S., Włodarczyk B., 2012, Ruch turystyczny w Łodzi w województwie łódzkim w 2011 roku, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, 205s

Kaczmarek S., Kaczmarek J., Kazimierczak J., Majchrzyk J., Michalak S., Muszyńska A., Paluch M., Wawrzyniak M., Żek M., 2012, Jak polubić pracę dyplomową, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 96s.

Łaska D., Kaczmarek J., 2012, „Jeśli wybierasz się w podróż” – o dostępności instytucji kultury dla osób niepełnosprawnych, [w:] Włodarczyk B., Krakowiak B. red., Kultura i turystyka wspólne korzenie, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, s. 349-364

Kaczmarek J., 2012, Egzo- i endogeniczna gospodarka turystyczna jako przykład kreowania i zarządzania przestrzenią w mieście, „Studia Miejskie”, t. 7, s. 17-28.

2011

KACZMAREK J., KACZMAREK S., 2011, The axiology of urban space – toward moral geographies, „Czasopismo Geograficzne”, 82 (1-2), s. 137-150

KACZMAREK J., 2010, Zarządzanie wizerunkiem miasta – uwagi heurystyczne, [w:] J. SŁODCZYK, E. SZAFRANEK (red.), Koncepcje i instrumenty zarządzania procesami rozwoju i rewitalizacji miast, Studia Miejskie, t. 1, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 29–38

KACZMAREK J., 2011, Okruchy miasta – o koincydencji fragmentów, [w:] S. KACZMAREK (red.), Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 329–334

KACZMAREK J., 2011, Charakterystyka wybranych zagranicznych rynków turystycznych w świetle badań ankietowych w 2010 roku, [w:] B. WŁODARCZYK (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 131–156

KACZMAREK J., 2011, Perspektywy rozwoju ruchu turystycznego w Łodzi i województwie łódzkim w 2011 roku, [w:] B. WŁODARCZYK (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 168–171

KACZMAREK J., KOWALCZYK-ANIOŁ J., WŁODARCZYK B., 2011, Studia przypadków, [w:] B. WŁODARCZYK (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 173–184

KACZMAREK J., Szymczak S., 2011, Szlak sztuki modernistycznej Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego jako potencjalny produkt turystyczny w przestrzeni Łodzi, [w:] B. WŁODARCZYK, B. KRAKOWIAK J. LATOSIŃSKA (red.), Kultura i turystyka. Wspólna droga, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, s. 255–272

KACZMAREK S., KACZMAREK J., 2011, Teoretyczne podstawy studiów nad przestrzenią gościnności, [w:] M. DURIDIWKA, K. DUDA-GROMADA (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 65–74

2010

Kaczmarek J., (Stasiak A.,) Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, wydanie II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 447s

Kaczmarek J., 2010, Charakterystyka wybranych zagranicznych rynków turystycznych dla województwa łódzkiego i Łodzi w 2009r., [w:] Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, red. S. Liszewski, Oficyna Wydawniczo-Reklamowa SAGALARA, Łódź, s. 123-148

Kaczmarek J., 2010, Perspektywy rozwoju ruchu turystycznego w Łodzi i województwie łódzkim w 2010r., [w:] Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, red. S. Liszewski, Oficyna Wydawniczo-Reklamowa SAGALARA, Łódź, s. 149-153

Kaczmarek S., Kaczmarek J., 2010, Aksjologia przestrzeni miejskiej – w stronę geografii moralności, [w:] Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, Wyd. WGiSR UW i Urząd m.st. Warszawy, Warszawa, s. 31-45

Kaczmarek S., Kaczmarek J., 2010, Tereny poprzemysłowe w Łodzi jako element potencjału miasta, Studia KPZK PAN, t. CXXXII, s. 68-79.

2009

Kaczmarek J., Kaczmarek S., 2009, Turystyka kulturowa – człowiek w miejskiej przestrzeni wymiany, [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt red., t. I, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań, s. 7-35

Kaczmarek S., Kaczmarek J., 2009, Jak kultura się sprzedaje?, [w:] Kultura i turystyka. Razem, ale jak?, A. Stasiak red., Wydawnictwo WSTH, Łódź, s. 47-55

2008

Kaczmarek J., 2008, rec.: Kurt IVESON, Public and the City, Blackwell Publishing, Malden 2007, 251 pp.. European Spatial Research and Policy, Vol 15, No. 2, s.99-101

Kaczmarek J., 2008, rec.: Przedsiębiorstwo turystyczne, Andrzej Rapacz, Difin, Warszawa 2007, 280 ss., Turyzm, t. 18, z. 2. s. 105-112

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2008, Przestrzeń gościnna – kilka uwag o konkurencyjności regionów, [w:] G. Gołembski, red., Turystyka jako czynniki wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 136-150

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2008, Turisticzeskij produkt. Zamyseł. Organizacja. Uprawlenie (tłumaczenie z polskiego), UNITY, Moskwa, ss.495

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2008, Turisticzeskij produkt – putiewoditel po industrii turizma – słowo awtoru, Professjonalnyj Uczebnik, Eżekwartalnyj Żurnał, 1, s. 58

2007

Kaczmarek J., 2007, Głos w dyskusji, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski, red., Geografia a przemiany współczesnego świata, Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, t. 3, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 291, 296, 301-302

Kaczmarek J., 2007, Przedmowa, [w:] M. Madurowicz, Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 9-15

Kaczmarek J., 2007, Dwadzieścia lat Konwersatorium Wiedzy o Mieście – w stronę wypełnionego czasu, [w:] I. Jażdżewska, red., Polska geografia osadnictwa. Dorobek. Program badań na przyszłość, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 39-52

Szafrańska E., Kaczmarek J., 2007, Percepcja przestrzeni – pomiędzy prawdą a autentycznością, [w:] M. Madurowicz, red., Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Warszawa, s. 47-62

2006

Kaczmarek J., Włodarczyk B., 2006, Strategia rozwoju produktów turystycznych dużego miasta przemysłowego – przykład Łodzi, „Problemy Turystyki”, nr 1-4, vol. XXIX, Instytut Turystyki, Warszawa, s.5-23

Kaczmarek J., Liszewski S., Włodarczyk B., 2006, Strategia rozwoju turystyki w Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss.129

2005

Kaczmarek J., Kaczmarek S., 2005, The sustainable city – myth or reality?, [w:] Sagan I., Smith D. M. (eds.), Society, Economy, Environment – Towards the Sustainable City, Bogucki Wyd. Naukowe, Gdańsk–Poznań, s. 203–216

Kaczmarek J., 2005, Podejście geobiograficzne w geografii społecznej. Zarys teorii i podstawy metodyczne, Wyd. UŁ, Łódź, 246 s. (rozprawa habilitacyjna)

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa, 408 s

Kaczmarek J., 2004, Geobiografia studia nad migracjami, Acta Universitatis Lodziensis, Folia „Geographica Socio-oeconomica”, 5, s. 47-57

2004

Kaczmarek J., 2004, Od koncepcji miejsca do geografii wykluczenia, [w:] Orłowska E., Klementowski J., red., Kulturowy aspekt badań geograficznych, Studia teoretyczne i regionalne, t. IV, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Wrocławski, Wrocław, str. 3-15

Kaczmarek J., 2004, Zarządzanie przestrzenią miasta czyli 'butelka marketingowa', [w:] Słodczyk J. red., Rozwój miast i zarządzanie gospodarka miejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, str. 515-526

Kaczmarek J., 2004, Dublin – labirynt nad rzeką, [w:] Jędrzejczyk D., red., Humanistyczne oblicze miasta, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, str. 301-348

Kaczmarek J., 2004, Rozwój zrównoważony miasta czyli dialog w przestrzeni miejskiej [w:] Rozwój zrównoważony i jego oblicza, Ośrodek Edukacji Ekologicznej, Łódź, str.10-23

Publikacje do 2004 r.

Pobierz plik pdf z publikacjami
Materiały dla studentów:null

instantWebSiteGenerator (Adamiak M.)

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego