Logo Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Tytułdr
Imię: Jarosław
NazwiskoKazimierczak
Stanowisko:adiunkt
JednostkaPracownia Rewitalizacji Miast
Pokój211K
Konsultacje:
E - mail:jaroslaw.kazimierczak@geo.uni.lodz.pl
Telefon:42 635 45 67
Skype / GG / IRC:
Strona wwwhttps://www.researchgate.net/profile/Jaroslaw_Kazimierczak
Problematyka badawcza:geografia miast, rewitalizacja i demolowanie, przekształcenia obszarów centralnych miast i terenów poprzemysłowych, kurczenie się miast

REALIZACJA PROJEKTÓW BADAWCZYCH

marzec-grudzień 2016
Kierownik i wykonawca w projekcie badawczym pt. Rewitalizacja a problem kurczenia się centrum miasta finansowanym z środków Uniwersytetu Łódzkiego z dotacji celowej MNiSW dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2016 r. B1611700001293.02

od października 2015 do września 2018
Wykonawca w projekcie badawczym pt. Demolowanie a rewitalizacja – analiza przekształceń przestrzennych i funkcjonalnych miast w różnych kontekstach społeczno-kulturowych finansowanym z środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 8 UMO-2014/15/B/HS4/01940

wrzesień 2012-sierpień 2014
Kierownik i wykonawca w projekcie badawczym pt. Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miasta - identyfikacja czynników w świetle teorii rozwoju miast. Angielsko-francusko-polskie studium porównawcze finansowanym z środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM 2 UMO-2011/03/N/HS4/03145

marzec 2010-grudzień 2011
Kierownik i wykonawca w projekcie badawczym pt. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w aspekcie organizacji przestrzeni i jakości życia w mieście zrealizowany w ramach programu/stypendium Uniwersytetu Łódzkiego Doktoranci - Regionalna Inwestycja w Młodych naukowców Akronim D-RIM w latach 2010-2012 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Strukturalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.1. POKL.08.02.01-10-038/09-00

listopad-grudzień 2011
Opracowanie wytycznych projektowych dla koncepcji zagospodarowania obszaru w granicach ulic: Piotrkowska, Narutowicza, Kilińskiego i Tuwima w śródmieściu Łodzi (w kontekście integracji Nowego Centrum Łodzi w ulicą Piotrkowską), w ramach warsztatów Zszywanie miasta, organizowanych przez Łódzki Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich wraz z Miejską Pracownią Urbanistyczną w Łodzi

STAŻE NAUKOWE

Post-doc w UMR 5600 « Environnement Ville Société » w Lyonie Francja. Stypendium Rządu Francuskiego – BGF SSHN 2016 październik-listopad 2016
Lista publikacji:2016

Kazimierczak J., 2016, Urban demolition in post-war vision of Western European (re)development process: Analysis of selected aspects, [in:] N. Moore-Cherry and M-J. Pineira Mantinan (eds.), IGU Urban Young Scholars’ book 2016, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela

Kazimierczak J., 2016, Metoda identyfikacji intensywności i typów rewitalizacji terenów poprzemysłowych w procesie kształtowania przestrzeni centralnej miasta na przykładzie wybranych miast europejskich, [w:] J. Skowronek (red.), Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych, t. 8, Katowice, s. 111-122.

2014

Kazimierczak J., 2014, Kształtowanie przestrzeni publicznej miasta w kontekście rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Manchesterze, Lyonie i Łodzi, „Studia Miejskie”, 16, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 115-128.

Kazimierczak J., 2014, Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na organizację przestrzeni centralnej w Manchesterze, Lyonie i Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 275.

Kazimierczak J., 2014, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych a kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miasta na przykładzie projektu Lyon Confluence, [w:] A. Maciejewska (red.), Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Organizacja gospodarowania przestrzenią, Seria Monografie: Gospodarka przestrzenna, t. V, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 24-36.

Kazimierczak J., 2014, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych a integralność przestrzeni centralnej w Łodzi, [w:] A. Wolaniuk (red.), Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej. XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 9-23.

Kazimierczak J., 2014, Sustainable and unsustainable changes of urban landscape as a result of revitalization of inner-city post-industrial urban fallows. The case of Manchester in the UK, Lyon in France and Łódź in Poland, [in:] N. Kotze, R. Donaldson, G. Visser (eds.), Life in a Changing Urban Landscape. Proceedings of the IGU Urban Geography Commission (Urban challenges in a complex world), University of Johannesburg and University of Stellenbosch with IGU Urban Geography Commission, Johannesburg, s. 143-148.

Kazimierczak J., 2014, Obiekty poprzemysłowe w krajobrazie kulturowym i przestrzeni turystycznej miasta średniowiecznego. Przykład zespołu XIX-wiecznej gazowni w Toruniu, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geograpica VII”, 170, Kraków, s. 104-116.

Drzewiecki P., Kazimierczak J., 2014, Inwestycje hotelarskie na terenach poprzemysłowych jako element przekształceń przestrzeni publicznej miast. Studium przypadku: Łódź, [w:] P. Aniśkiewicz, J. Smutek (red.), Współczesne aspekty badań przestrzeni geograficznej. Studia przypadków. Tom 1, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 111-122.

Kazimierczak J., 2014, Revitalization and its Impact on Public Space Organization: A Case Study of Manchester in UK, Lyon in France and Łódź in Poland, TeMa Journal of Land Use Mobility and Environment – Smart Cities: planning for energy, transportation and sustainability of the urban system, Special Issue: June 2014, s. 545-556.

Kazimierczak J., 2014, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych a czytelność przestrzeni publicznej w centrach współczesnych miast europejskich. Analiza na przykładzie Manchesteru i Lyonu, [w:] M. Madurowicz (red.), Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 77-86.

2013

Kazimierczak J., 2013, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych jako determinanta przemian morfologicznych współczesnych miast europejskich. Przykład wybranych miast brytyjskich, [w:] T. Wiskulski, M. Pilarski (red.), Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania w badaniach przestrzeni geograficznej, t. 2, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 43-53.

2012

Kazimierczak J., 2012, Proces rewitalizacji terenów poprzemysłowych a gentryfikacja zabudowy miejskiej. Analiza wybranych przykładów miast europejskich, [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.) Procesy gentryfikacji w mieście, Część I. XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 169-183.

Kazimierczak J., 2012, Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na kształtowanie nowej miejskiej przestrzeni turystycznej. Przykład Manchesteru i Lyonu „Turyzm”, t. 22., z. 1, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 11-21, (tekst w języku polskim i angielskim: The influence of revitalization of post-industrial urban areas on shaping the new urban and tourist space. The case of Manchester and Lyon).

Kaczmarek S., Kaczmarek J., Kazimierczak J., Muszyńska A., Paluch M., Wawrzyniak M., Żek M., 2012, Jak polubić pracę dyplomową? Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 96

Kazimierczak J., 2012, Opracowanie materiału badawczego i jego wykorzystanie w pracy, [w:] S. Kaczmarek, J. Kaczmarek, J. Kazimierczak, A. Muszyńska, M. Paluch, M. Wawrzyniak, M. Żek, Jak polubić pracę dyplomową? Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 64-80.

Kazimierczak J., Michalak S. 2012, Turystyka w polityce miejskiej. Analiza przykładów miast europejskich, [w:] K. Fortuniak, J. Jędruszkiewicz, M. Zieliński (red.), Przestrzeń w badaniach geograficznych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 233-240.

2011

Kazimierczak J., 2011, „Stara” versus „nowa” przestrzeń publiczna centrum miasta. Przykład Łodzi, [w:] I. Jażdżewska (red.), Przestrzeń publiczna miast. XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 127-143.

Kazimierczak J., 2011, Wiodące założenia procesu rewitalizacji w miastach Wielkiej Brytanii – kontekst wykorzystania wybranych aspektów w Polsce, [w:] W. Wysota. J. Biegańska, W. W. Gamrat, A. Gil, A. Pospieszyńska (red.), Zrównoważony rozwój regionów Polski, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 291-298.

2010

Kazimierczak J., 2010, Tablice pamiątkowe i pomniki jako obiekty upamiętniające osoby i wydarzenia z przeszłości Łodzi, Turyzm t. 20., z. 1., Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 13-19. (tekst w języku polskim i angielskim: Memorial plaques and monuments in Łódź-Śródmieście commemorating people and events from the history of the city).

Kazimierczak J., 2010, Turystyka na obszarach poprzemysłowych – przykład Łodzi, [w:] M. Barwiński (red.), Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym. Tom 2., 58. Zjazdu PTG w Łodzi, Wyd. Nowa Era, Łódź, s. 251-261
Materiały dla studentów:null

instantWebSiteGenerator (Adamiak M.)

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego