Logo Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Tytułprof. zw. dr hab.Jakóbczyk-Gryszkiewicz
Imię: Jolanta
NazwiskoJakóbczyk-Gryszkiewicz
Stanowisko:Profesor

Kierownik Zakładu Urbanizacji Przestrzeni
JednostkaZakład Urbanizacji Przestrzeni
Pokój101F
Konsultacje:
E - mail:jolanta.gryszkiewicz@geo.uni.lodz.pl
Telefon:+48 42 635 46 72
Skype / GG / IRC:
Strona www
Problematyka badawcza:geografia osadnictwa, miasto, strefa podmiejska; Polska Środkowa, Ameryka Północna
Lista publikacji:2014

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J. (red.), 2014, Procesy gentryfikacji, część II, XXVI „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 195

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Marcińczak S., Wolaniuk A., 2014, Gentryfication processes in the city, [w:] T. Marszał (ed.), Society and Space in Contemporary Poland in Łódź University Geographical Research, Łódź University Press, Łódź, s. 83–111

2013

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2013, Procesy studentyfikacji w Łodzi, [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji, część II, XXVI „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 95–107

2012

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2012, Procesy gentryfikacji w mieście. Część I. XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 309

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2012, Władze samorządowe w roli gentryfikatora. Przykład Łodzi, [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji w mieście. Część I. XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 185–197

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2012, Wybrane zagadnienia z historii budowy miast kręgu kultury europejskiej, [w:] Liszewski S. red., Geografia urbanistyczna, Wyd. II, Wyd. Naukowe PWN S.A., Warszawa, s. 87-105

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2012, Procesy urbanizacji, [w:] Liszewski S., red., Geografia urbanistyczna, Wyd. II, Wyd. Naukowe PWN S.A., Warszawa, s. 175-206

2011

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Wolaniuk A., 2011, Współpraca geografii z wybranymi naukami, [w:] Maik W., Rembowska K., Suliborski A., red., Związki geografii z innymi naukami. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 7, Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 69-74

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2011, Nowe przestrzenie publiczne w Łodzi w opinii mieszkańców, [w:] Jażdżewska I., red., Człowiek w przestrzeni publicznej miasta. XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 23-34

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Marcińczak S., 2011, New industrial investment locations as in 2007, [in:] Liszewski S., ed., The Łódź Atlas, Sheet LIV, Łódź City Council – Geodezy, Cadastre and Invetory Department

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2011, Territorial boundaries and divisions in Łódź, [in:] Liszewski S., ed., The Łódź Atlas, Sheet XXIV, Łódź City Council – Geodezy, Cadastre and Invetory Department

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2011, Agricultural areas in Łódź and its rural-urban fringe, [in:] Liszewski S., ed., The Łódź Atlas, Sheet XXVII, Łódź City Council – Geodezy, Cadastre and Invetory Department

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2011, Agricultural areas in Łódź and its rural-urban fringe, [in:] Liszewski S., ed., The Łódź Atlas, Sheet XXVII, Łódź City Council – Geodezy, Cadastre and Invetory Department.

JAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ J., 2011, Charakterystyka drugich domów, [w:] K. HEFFNER, A. CZARNECKI (red.), Drugie domy w rozwoju obszarów wiejskich, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 89–112

JAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ J., 2011, Przepływy informacji w regionie, [w:] K. MARCINIAK, K. SIKORA, D. SOKOŁOWSKI (red.), Koncepcje i problemy badawcze geografii. Profesorowi Wiesławowi Maikowi w 70-lecie urodzin, Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 479–491

JAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ J., 2011, Łódź u progu XXI wieku, [w:] J. SŁODCZYK, M. ŚMIGIELSKA (red.), Procesy urbanizacji i ich uwarunkowania na początku XXI wieku, Studia Miejskie, t. 4, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 131–138

JAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ J., 2011, Wybrane aspekty procesów suburbanizacji w regionie miejskim Łodzi, [w:] S. KACZMAREK (red.), Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 117–131

2010

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Marcińczak S., Siejkowska A., 2010, Dynamika i skutki procesów urbanizacji w regionach miejskich po 1990 roku na przykładzie regionu miejskiego Łodzi, Wyd. UŁ, Łódź, 137s

2009

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2009, Zmiany w rozmieszczeniu ludności i wybranych struktur demograficznych w Łodzi w latach 1988-2005, [w:] XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji, red. I. Jażdżewska, Wyd. UŁ, Łódź, s.211-228

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2009, Changes in Poland Land Prices at the Early 21st Century, [in:] New Models for Innovative Management and Urban Dynamics, ed. T. Panagopoulos, COST Office, European Union and CIEO, University of Algarve, s. 97-105

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Marcińczak Sz., 2009, Lokalizacja nowych terenów inwestycyjnych w Łodzi. Stan w roku 2007, [w:] Atlas miasta Łodzi. Suplement 1, S. Liszewski red., Urząd Miasta Łodzi Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji, Łódź, plansza LIV

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2007, Centrum targowo-bazarowe w strefie podmiejskiej Łodzi i jego funkcjonowanie po przejściu Polski do Unii Europejskiej, Czasopismo Geograficzne, 78(4), s. 305-323. (ukazało się w 2009 r.)

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2009, Tendencje przestrzenne w kształtowaniu cen ziemi w Polsce po 1990 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 136

2008

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2008, Trends in Land Prices in Poland after 2000, European Spatial Research and Policy, vol. 15, No 2, s. 67-82

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2008., Procesy urbanizacji, [w:] S. Liszewski, red., Geografia urbanistyczna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 155-186

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Dyba W., Marcińczak Sz., Tanaś S., 2008, Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Łodzi. Plan, perspektywy, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss. 123

2007

Jakóbczy-Gryszkiewicz J., (Gryszkiewicz B.), 2007, Komunikacja marketingowa w turystyce, Wydawnictwo „Śląsk” Sp. z o.o.. Wydawnictwo Naukowe, Katowice, ss.191

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2007, Łódź w opinii studentów geografii, [w:] M. Madurowicz, red., Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Warszawa, s. 231-241

2006

Marcińczak S., Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2006, Lokalizacja wewnątrzmiejska bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Łodzi, „Przegląd Geograficzny”, 78, 4 s. 515-536

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2006, Powstanie nowych terenów przemysłowych w Łodzi dawniej i dziś: współczesna rola specjalnych stref ekonomicznych, [w:] I. Jażdżewska red., Nowe przestrzenie w miastach, ich organizacja i funkcje, XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. UŁ, Łódź, s. 91-102

2005

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2005, Spatial aspects of urbanization, Papers on Global Change, IGBP, nr 12, Warszawska Drukarnia Naukowa PAN, Warszawa, s. 71–81

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2005, Factors determining prices of land in Poland after 1990, “European Spatial Research and Policy” , Wyd. UŁ, Łódź, vol. 12, nr 2, s. 71-85

2004

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2004, Wyjazdy łodzian do pracy w Warszawie. Przykład dążenia do poprawy warunków życia, [w:] I. Jażdżewska red., Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 237-144

Publikacje do 2004 r.

Pobierz plik pdf z publikacjami
Materiały dla studentów:null

instantWebSiteGenerator (Adamiak M.)

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego