Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
Tytułprof. dr hab.Jakóbczyk-Gryszkiewicz
Imię: Jolanta
NazwiskoJakóbczyk-Gryszkiewicz
Stanowisko:Profesor
Pokój101K
Konsultacje:
E - mail:jolanta.gryszkiewicz@geo.uni.lodz.pl
Telefon:42 635 46 72
Strona naukowa:
Strona ORCIDORCID ID 0000-0001-6250-6873
Problematyka badawcza:geografia osadnictwa, miasto, strefa podmiejska
Lista publikacji:2019

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2019, Powstanie i podziały administracyjne województwa łódzkiego, Acta Geographica Lodziensia Tom 109, s.49-57

2018

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2018, Czy imigracja jest szansą dla wyludniających się polskich miast? Wybrane rodzaje ruchów migracyjnych, Przegląd Geograficzny 90, 2, s. 291-308

2017

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Sztybel-Boberek M., Wolaniuk A., 2017, Post-Socjalist Gentrification Processes in Polish Cities, European Spatial Research and Policy, Volume24, No2, p.2-25

2016

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2016, Imigranci spoza UE w Polsce, Łodzi i regionie łódzkim, Folia Geographica Socio-Oeconomica 26, s.135-153

2015

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Marcińczak S., Sztybel-Boberek M., Wolaniuk A.,2015, Poland – Immigrants in a New Immigrant Country. Institutions, Society, Economy and TCNs in Łódź in: The Diversity Value. How to Reinvent the European Approach to Immigration, ed. L. Zanfrini, Mc Graw - Hill Education. p.239-250

Jakóbczyk -Gryszkiewicz J.,2015, Łódź miasto malejące. Porównanie z największymi miastami Polski, [w:] Miasto w badaniach geografów. Tom 2 pod red. M. Soji i A. Zborowskiego, UJ, IG i GP, Kraków, s.91-104

Jakóbczyk -Gryszkiewicz J.,2015, Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju miasta. Przykład Łodzi [w:] XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście pod red. A. Wolaniuk, Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast, Wyd. UŁ, Łódź , s.119-126

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., (red.) ,2015, Procesy gentryfikacji w obszarach śródmiejskich wielkich miast. Na przykładzie Warszawy, Łodzi i Gdańska, Studia KPZK, Tom CLXV, Warszawa . 174 ss.

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2015, Wstęp, [w:] Procesy gentryfikacji w obszarach śródmiejskich wielkich miast. Na przykładzie Warszawy, Łodzi i Gdańska, Studia KPZK, Tom CLXV, Warszawa s.6 – 12

Grabkowska M., Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Stępniak M., 2015, Sytuacja społeczno-demograficzna badanych miast po 1989 r., [w:] Procesy gentryfikacji w obszarach śródmiejskich wielkich miast. Na przykładzie Warszawy, Łodzi i Gdańska, Studia KPZK, Tom CLXV, Warszawa, s. 20-39

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2015, Podsumowanie, [w:] Procesy gentryfikacji w obszarach śródmiejskich wielkich miast. Na przykładzie Warszawy, Łodzi i Gdańska, Studia KPZK, Tom CLXV, Warszawa, s. 149-154

2014

Jakóbczyk - Gryszkiewicz J., Marcińczak S., Wolaniuk A., 2014, Gentrification processes in the city, [w:] Society and Space in Contemporary Poland in Łódź University Geographical Research, Łódź University Press, p. 83-111

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2014, Nowe Centrum Łodzi od idei do realizacji, [w:] XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście pod red. A. Wolaniuk, Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej, Wyd. UŁ, Łódź , s.165 -176

2013

Jakóbczyk- Gryszkiewicz J., 2013, Procesy studentyfikacji w Łodzi, [w:] Procesy gentryfikacji. Część II, XXVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. UŁ, Łódź, s.97-107

2012

Jakóbczyk- Gryszkiewicz J., 2012,Władze samorządowe w roli gentryfiera. Przykład Łodzi, [w:] XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście pod red. J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Procesy gentryfikacji w mieście. Część I, Wyd. UŁ, s.185-197

2011

JAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ J., 2011, Charakterystyka drugich domów, [w:] K. HEFFNER, A. CZARNECKI (red.), Drugie domy w rozwoju obszarów wiejskich, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 89–112

JAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ J., 2011, Przepływy informacji w regionie, [w:] K. MARCINIAK, K. SIKORA, D. SOKOŁOWSKI (red.), Koncepcje i problemy badawcze geografii. Profesorowi Wiesławowi Maikowi w 70-lecie urodzin, Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 479–491

JAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ J., 2011, Łódź u progu XXI wieku, [w:] J. SŁODCZYK, M. ŚMIGIELSKA (red.), Procesy urbanizacji i ich uwarunkowania na początku XXI wieku, Studia Miejskie, t. 4, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 131–138

JAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ J., 2011, Wybrane aspekty procesów suburbanizacji w regionie miejskim Łodzi, [w:] S. KACZMAREK (red.), Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 117–131

2010

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Marcińczak S., Siejkowska A., 2010, Dynamika i skutki procesów urbanizacji w regionach miejskich po 1990 roku na przykładzie regionu miejskiego Łodzi, Wyd. UŁ, Łódź, 137s

2009

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2009, Zmiany w rozmieszczeniu ludności i wybranych struktur demograficznych w Łodzi w latach 1988-2005, [w:] XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji, red. I. Jażdżewska, Wyd. UŁ, Łódź, s.211-228

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2009, Changes in Poland Land Prices at the Early 21st Century, [in:] New Models for Innovative Management and Urban Dynamics, ed. T. Panagopoulos, COST Office, European Union and CIEO, University of Algarve, s. 97-105

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Marcińczak Sz., 2009, Lokalizacja nowych terenów inwestycyjnych w Łodzi. Stan w roku 2007, [w:] Atlas miasta Łodzi. Suplement 1, S. Liszewski red., Urząd Miasta Łodzi Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji, Łódź, plansza LIV

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2007, Centrum targowo-bazarowe w strefie podmiejskiej Łodzi i jego funkcjonowanie po przejściu Polski do Unii Europejskiej, Czasopismo Geograficzne, 78(4), s. 305-323. (ukazało się w 2009 r.)

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2009, Tendencje przestrzenne w kształtowaniu cen ziemi w Polsce po 1990 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 136

2008

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2008, Trends in Land Prices in Poland after 2000, European Spatial Research and Policy, vol. 15, No 2, s. 67-82

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2008., Procesy urbanizacji, [w:] S. Liszewski, red., Geografia urbanistyczna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 155-186

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Dyba W., Marcińczak Sz., Tanaś S., 2008, Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Łodzi. Plan, perspektywy, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss. 123

2007

Jakóbczy-Gryszkiewicz J., (Gryszkiewicz B.), 2007, Komunikacja marketingowa w turystyce, Wydawnictwo „Śląsk” Sp. z o.o.. Wydawnictwo Naukowe, Katowice, ss.191

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2007, Łódź w opinii studentów geografii, [w:] M. Madurowicz, red., Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Warszawa, s. 231-241

2006

Marcińczak S., Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2006, Lokalizacja wewnątrzmiejska bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Łodzi, „Przegląd Geograficzny”, 78, 4 s. 515-536

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2006, Powstanie nowych terenów przemysłowych w Łodzi dawniej i dziś: współczesna rola specjalnych stref ekonomicznych, [w:] I. Jażdżewska red., Nowe przestrzenie w miastach, ich organizacja i funkcje, XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. UŁ, Łódź, s. 91-102

2005

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2005, Spatial aspects of urbanization, Papers on Global Change, IGBP, nr 12, Warszawska Drukarnia Naukowa PAN, Warszawa, s. 71–81

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2005, Factors determining prices of land in Poland after 1990, “European Spatial Research and Policy” , Wyd. UŁ, Łódź, vol. 12, nr 2, s. 71-85

2004

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2004, Wyjazdy łodzian do pracy w Warszawie. Przykład dążenia do poprawy warunków życia, [w:] I. Jażdżewska red., Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 237-144
Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego