Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
Tytułdr
Imię: Jolanta
NazwiskoLatosińska
Stanowisko:Starszy wykładowca
Pokój116K
Konsultacje:
E - mail:jolanta.latosinska@geo.uni.lodz.pl
Telefon:42 635 45 56
Strona naukowa:
Strona ORCIDORCID ID 0000-0003-4886-7853
Problematyka badawcza:Dziedzictwo kulturowe Polski i jego turystyczne wykorzystanie, ze szczególnym uwzględnieniem zamków, pałaców i dworów.
Indywidualna przestrzeń turystyczna oraz zachowania turystyczne i wypoczynkowe różnych grup zawodowych i społecznych
Biura podróży na polskim rynku turystycznym i ich rola w obsłudze ruchu turystycznego
Funkcja turystyczna obiektów, miejscowości i obszarów, w szczególności Regionu Polski Środkowej
Konsekwencje działalności turystycznej w środowisku geograficznym
Lista publikacji:2020

Krakowiak B., Latosińska J., 2020, Kwietne dywany jako walor miejsca i wydarzenia. [w:] K. Smyk (red.); A. Jełowiecki, B. Włodarczyk (współpraca), Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu. Raport z badań i rekomendacje do planu ochrony, Seria Spycimierska, Tom Pierwszy, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie, Uniejów-Wrocław, ss. 49-70, ISBN 978-83-958812-0-6 (druk), 978-83-958812-1-3 (online pdf), 978-83-64465-46-8 (druk), 978-83-64465-47-5 (online pdf). DOI:17951/b.2019.74.133-162

2019

Latosińska J., Włodarczyk B., 2019, Rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej Spały w świetle miar centrograficznych. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE – SKŁODOWSKA, LUBLIN - POLONIA, VOL.LXXIV, SECTIO B, ss. 133-162, DOI:17951/b.2019.74.133-162.

Latosińska J., 2019, Powiat pajęczański [w:] J. Adamczyk, A. Stasiak, B. Włodarczyk (red.), Kanon krajoznawczy województwa łódzkiego, Warszawa Łódź, Wydawnictwo PTTK Kraj, ss. 118-123, ISBN 97-883-7005-616-2.

2018

Latosińska J., Nalej M., 2018, Zastosowanie systemów Informacji Geograficznej (GIS) w dydaktyce geograficznej. Przykład ćwiczeń terenowych Geografia turyzmu i hotelarstwa. Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio - Oeconomica 34, (red. Iwona Jażdżewska) GIS W POLSKIEJ EDUKACJI, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss.77-93, doi.10.18778/1508-1117.34.05.

Latosińska J., Meyer B., 2018, Konsekwencje przekształcania elementów krajobrazu w atrakcje turystyczne. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE – SKŁODOWSKA, LUBLIN - POLONIA, VOL.LXXIII, SECTIO B, ss. 125-143, DOI:10.17951/b.2018.73.125-143

2017

Krakowiak B., Latosińska J., (red. zeszytu), 2017, Turyzm 27, z. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Krakowiak B., Latosińska J., Wiluś R., (red.), 2017, Warsztaty z Geografii Turyzmu 1(8) pod redakcją Jolanty Wojciechowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

2016

Latosińska J., 2016, Wyjazdy turystyczne w latach 2009-2014 na przykładzie łódzkiego biura podróży – agenta turystycznego [w:] Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 2(34), Szczecin, s. 9-20.

Latosińska J., Mokras-Grabowska J., (red. naukowa), 2016, Kultura i Turystyka. Sacrum i profanum, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź.

2015

Latosińska J., Włodarczyk B., 2015, Badania nad turystyczno-kulturalnym wykorzystaniem zamku w Inowłodzu w pierwszym roku po rekonstrukcji [w:] Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia Warsztaty z Geografii Turyzmu. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. Redaktor serii B. Włodarczyk. Redaktor tomu: M. Makowska - Iskierka, s.75 – 99.

Latosińska J., 2015, Biura podróży w Łodzi na początku XXI wieku – geneza, rodzaje i rozmieszczenie, Turyzm 25 z. 2, Łódź, s. 103-112.

2014

Latosińska J., Krakowiak B., 2014 (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, nr 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 345

Latosińska J., Krakowiak B., Liszewski S., Makowska-Iskierka M., Wiluś R., Wojciechowska J., Włodarczyk B., 2014, Research into tourism space in Poland at the „Geographical Centre” in Łódź, [w:] T. Marszał (red.), Spatial Development of Contemporary Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 91–118

Latosińska J., Krakowiak B., Wiluś R., Włodarczyk B., 2014, 30 lat „Warsztatów z geografii turyzmu” (1984–2014), [w:] B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, nr 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 5–15

2013

Latosińska J., Muszyńska A., 2013, Stare i nowe formy turystyki w przestrzeni – Spalski Jarmark Antyków i Rękodzieła Ludowego w świetle badań ruchu turystycznego, [w:] R. Wiluś, J. Wojciechowska (red.), Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 3, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 137–157

2012

Latosińska J., 2012, Powiat pajęczański, [w:] Śledzińska J., Wielocha A., Włodarczyk B., red., Kanon krajoznawczy województwa łódzkiego, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 93-98.

Krakowiak B., Latosińska J., 2012, Historia Łodzi a znaki i symbole w krajobrazie miasta, [w:] Łach J., Zaręba A., red., Krajobrazy zdefiniowane – znaki i symbole w krajobrazie, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 143-157.

Latosińska J., 2012, Popyt na przestrzeń turystyczną. Przykład biura podróży Polan Travel w Bielsku Białej, „Zeszyty Naukowe (Uniwersytetu Szczecińskiego) nr 699, Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 84, s. 445-459.

2011

KRAKOWIAK B., LATOSIŃSKA J., 2011, Zabytkowa przestrzeń miasta na przykładzie Łodzi. Stan obecny i możliwości wykorzystania, [w:] M. DURIDIWKA, K. DUDA-GROMADA (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 157–164

LATOSIŃSKA J., Biura podróży w środowisku wielkomiejskim, [w:] B. WŁODARCZYK (red.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 297–315

LATOSIŃSKA J., ŻEK M., Funkcja turystyczna Spały, [w:] B. WŁODARCZYK, B. KRAKOWIAK, J. LATOSIŃSKA (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu. Turystyka Polska w latach 1989-2009, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 93–114

WŁODARCZYK B., KRAKOWIAK B., LATOSIŃSKA J. (red.), 2011, Kultura i turystyka. Wspólna droga, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, ss. 295

WŁODARCZYK B., KRAKOWIAK B., LATOSIŃSKA J. (red.), 2011, Warsztaty z Geografii Turyzmu. Turystyka polska w latach 1989-2009, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 204

2010

Latosińska J., 2010, Potencjał turystyczny obszarów nadbużańskich na przykładzie gminy Sarnaki [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego NR 590, Ekonomiczne problemy usług NR 52. Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne (red. nauk. B Meyer), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 145-157 (współautorstwo M. Żek)

Latosińska J., 2010, Dawne rezydencje w krajobrazie Polski Środkowej [w:] Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy (red. D.Chylińska, J. Łach), Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet Wrocławski, s. 99-107, (współautorstwo B. Krakowiak)

Latosińska J., 2010, Aktywność turystyczna młodzieży akademickiej na przykładzie wyższych uczelni Łodzi, Turyzm 20/1, Łódź, s.21-28 (współautorstwo D. Ludwicka), tekst w j. polskim i angielskim

Latosińska J., 2010, Badania nad turystyką wypoczynkową w łódzkim ośrodku naukowym [w:] Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji (red. S. Tanaś), ŁTN, Łódź, s.179-186 ( współautorstwo J. Kowalczyk-Anioł)

Latosińska J., 2010, Rozmieszczenie obszarów poprzemysłowych na terenie Łodzi i ich wartość kulturowa [w:] Studia. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi (red. T. Markowski, S. Kaczmarek, J. Olenderek) , Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa, s.19-40, Distribution of Post-industrial Areas in Lodz and Their Cultural Value

2009

Krakowiak B., Latosińska J., 2009, Muzea w dawnych rezydencjach – zamkach, pałacach i dworach, (Museums in Former Residences: Castles, Palaces and Manor Houses) Turyzm, t. 19, z. 1-2, s. 43-50

2008

Latosińska J., 2008, rec.: Rozwój przestrzeni urlopowo-wakacyjnej rodzin studentów Uniwersytetu Łódzkiego Monografia naukowa, Joanna Kowalczyk-Anioł, Seria „Szlakami Nauki”, Szlakami Nauki series, no 34, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2007, 131 ss., Turyzm, t. 18, z. 1. s. 118-120

2007

Latosińska J., 2007, Biura podróży jako element zagospodarowania turystycznego. Przykład województwa łódzkiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 466, Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 9, s. 161-169

2006

Latosińska J., 2006, Przestrzeń turystyczna – jedno pojęcie dwa znaczenia. Rozważania na temat indywidualnej przestrzeni turystycznej, „Turyzm”, nr 16, z. 2, s. 93-98

Latosińska J., 2006, Pośrednictwo, [w:] B. Meyer, red., Obsługa ruchu turystycznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 84-94

2005

Latosińska J., 2005, Lodz tourist market during the transformation period (1989–2004), [w:] Condition of the Foreign Tourism Development in Central and Eastern Europe, vol. 8, Wrocław

2004

Latosińska J., Włodarczyk B., 2004, Potecjał turystyczny Pojezierza Sławskiego, „Turyzm”, t. 14, z. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 75-90

Publikacje do 2004 r.

Pobierz plik pdf z publikacjami
Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego