Logo Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Tytułprof. nadzw. UŁ dr hab. Wojciechowska
Imię: Jolanta
NazwiskoWojciechowska
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
JednostkaZakład Geografii Turyzmu
Pokój111K
Konsultacje:
E - mail:jolanta.wojciechowska@geo.uni.lodz.pl
Telefon:+48 42 635 45 55
Skype / GG / IRC:
Strona www
Problematyka badawcza:geografia turyzmu, turystyka wiejska, agroturystyka, polityka turystyczna na poziomie lokalnym i regionalnym, procesy kolonizacji turystycznej obszarów wiejskich, geografia turystyczna krajów niemieckojęzycznych, Rosji, Kazachstanu, Polski i regionu łódzkiego
Lista publikacji:2014

Krakowiak B., Latosińska J., Liszewski S., Makowska-Iskierka M., Wiluś R., Wojciechowska J., Włodarczyk B., 2014, Research into tourism space in Poland at the „Geographical Centre” in Łódź, [w:] T. Marszał (red.), Spatial Development of Contemporary Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 91–118

Wojciechowska J., 2014, A summary assessment of the Agritourism Experience in Poland, PASOS – Revista de Turismo y Patrimonio Cultural (The Journal of Tourism and Cultural Heritage), vol. 12 (3), Special Issuse, pp. 565–579

Wojciechowska J., A. Uaisova, 2014, Możliwości rozwoju agroturystyki w Kazachstanie, [w:] B. Krakowiak, J. Latosińska, Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, t. 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 313–327

Wojciechowska J., I. Pirożak-Dziuk, 2014, Park romantyczno-krajobrazowy Zofiówka na Ukrainie jako przykład doświadczeń polskich turystów i organizatorów turystyki kulturowej, [w:] S. Tanaś, J. Mokras-Grabowska (red.), Od autentyczności do komercji – o doświadczaniu w turystyce, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 49–70

Wojciechowska J., K. Reczyńska, 2014, Konkurs agroturystyczny „Złota Grusza” w województwie łódzkim wydarzeniem dla jego kreatorów i głównych aktorów, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – w kręgu wydarzeń, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 321–336

Wojciechowska J., W. Kupis, 2014, Pamiątki turystyczne regionu łowickiego inspirowane kulturą ludową, „Folia Turistica”, nr 31, s. 105–124

2013

Wiluś R., Wojciechowska J. (red.), 2013, „Nowe – stare formy turystyki w przestrzeni”. Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 3, Wydawnictwo UŁ, Łódź, ss. 350

Wojciechowska J. (Pirożak-Dziuk I.), 2013, The romantic landscape Park of Zofiówka in Ukraine as a cultural tourism product for polish tourists, [in:] J. Marak, J. Wyrzykowski (ed.) Tourism role in the regional economy, Regional tourism product – theory and practice, vol. IV, University of Bisiness in Wrocław, Wrocław, s. 514–527.

Wojciechowska J. (Uisova A.), 2013, Wozmożnosti primienienia polskogo opta razwitia agroturizma w Kazahstanie [w:] Materiały respublikanskoj nauczno-prakticzeskoj konferencji „KazYMOiMA w mieżdunarodnom nauczno-obrazawatielnom prostranstwie: 70 liet rzawitja”, Kazachskijj Uniwersitiet, Almaty 2013, s. 184–189.

Wojciechowska J., 2013, Fakty i mity o polskiej agroturystyce w aspekcie procesu komunikacji, [w:] K. Krzyżanowska (red.), Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 40–49.

2012

Wojciechowska, J., 2012, „Polish agrotourism in the ligth of science and practice”. [w:] W. I. Kruzhalin (red.), Turizm i rekreacya: fundamentalnyje i prikladnyje isliedovaniya. Trudy VII Miezhdunarodnoy Naucno-prakticeskoy konferency, Moscowsky Gosudarstvienny Universitet, Geographichiesky Fakultiet, D.A.R.K, s. 76-83

Wojciechowska J., 2012, Ścieżki rozwoju organizacyjnego turystyki w Polsce – od rewolucyjnego po ewolucyjny system, [w:]: Rapacz A., red., Wyzwania współczesnej polityki turystycznej: Problemy funkcjonowania rynku turystycznego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 258, s. 89-101.

2011

Wojciechowska J., 2011, 20 lat polskiej agroturystyki – o przeszłości i przyszłości, „Turyzm”, t. 21, z. 1-2, s. 67-73.

WOJCIECHOWSKA J., 2011, Agroturystyka w Szwajcarii, [w:] B. WŁODARCZYK (red.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 169–184

WOJCIECHOWSKA J., WOLANIUK A., 2011, Profesor Stanisław Liszewski. Życie i droga zawodowa, [w:] Włodarczyk B., Krajewska W.M. (red.), Profesor Stanisław Liszewski, „Sylwetki Łódzkich Uczonych”, z. 100, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 9–42

WOJCIECHOWSKA J., 2011, Istota struktury organizacyjnej polskiej agroturystyki, [w:] Partnerstwo dla turystyki wiejskiej, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, s. 10–18

WOJCIECHOWSKA J., 2011, Polska agroturystyka, [w:] S.R. ERDAWLETOW (red.), Kazahskij turizm: wczera, segodnia, zawtra, Zbiór materiałów IV międzynarodowej konferencji poświęconej profesorowi S.R. Erdawletowi, Ałmata, 19–21 maja 2011 r., s. 166–171

2010

Wojciechowska J., 2010, Agroturystyka – signum polskiej turystyki, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 9 (4), s. 597-606

Wojciechowska J., 2010, Podyplomowe Studium Turystyki na Uniwersytecie Łódzkim. Analiza dorobku w zakresie zadań programowych i organizacyjnych, [w:] Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, red. S. Tanaś, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 165-177

2009

Wojciechowska J., 2009, Procesy i uwarunkowania rozwoju agrturystyki w Polsce, Wyd. UŁ, Łódź

Wojciechowska J., 2009, Agroturystyka w kreowaniu przestrzeni turystycznej, [w:] Marka wiejskiego produktu turystycznego, P. Palich red., Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, s. 18-22

Wojciechowska J., 2009, Turystyczny wizerunek Zurychu w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku (The tourist image of Zurich at Christmas and the New Year), Turyzm (Tourism), t. 19, z. 1-2, s. 111-116 (101-105)

Wojciechowska J., 2006, Geneza oraz ewolucja turystyki na obszarach wiejskich w Polsce, Folia Turistica, Nr 17, 99-119

2007

Wojciechowska J., 2007, Systematyka i wyróżniki pojęć dotyczących turystyki na obszarach wiejskich, [w:] W. Kurek, M. Mika, red., Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 297-76310

Wojciechowska J., 2008, rec.: Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich, Izabela Sikorska-Wolak, red., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007, 513 ss., Turyzm, t. 18, z. 1. s.115-117

Wojciechowska J., 2007, Typy gospodarstw agroturystycznych w Polsce i sylwetka ich właścicieli, „Turyzm”, nr 17, z. 1-2, s. 159-171

Wojciechowska J., Szafrańska E., i in., 2007, Studenckie ćwiczenia terenowe w Sankt Petersburgu w 2006 r., „Turyzm”, nr 17, z. 1-2, s. 183-192

Wojciechowska J., 2007, Formy i mechanizmy działań podmiotów wspierających rozwój agroturystyki w Polsce, [w:] J. Sikora, red., Turystyka wiejska a edukacja; różne poziomy, różne wymiary, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, s. 30-38

2006

Wojciechowska J., 2006, Bilans efektów rozwoju agroturystyki, „Turyzm”, nr 16, z. 2, s. 65-74

Wojciechowska J., 2006, Efekty rozwoju agroturystyki, [w:] B. Sawicki, J. Bergier, Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi, Wyd. PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska, s. 93-96

Wojciechowska J., 2006, Zróżnicowanie gospodarstw agroturystycznych w Polsce i ich przystosowanie do turystyki aktywnej na przykładzie gminy Wiżajny, [w:] A. Świeca, K. Kałamucki, red., Turystyka aktywna i jej rozwój na Roztoczu – regionie pogranicza, Kartpol s.c., Lublin, s. 61-71 (wspólnie z: M. Barska, M. Mroczek)

2005

Wojciechowska J., Florczak D., 2005, Oferta agroturystyczna łódzkich biur podróży – próba definicji pojęcia, „Problemy Turystyki”, nr 1/2, s. 97–107

Wojciechowska J., 2005, Elementy trwałe i nowe w strukturze organizacyjnej polskiej agroturystyki (także w kontekście doświadczeń europejskich), [w:] Materiały XI Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego pt. „Turystyka wiejska a rozwój i współpraca regionów”, CDR, Kraków, s. 183–191

Publikacje do 2004 r.

Pobierz plik pdf z publikacjami
Materiały dla studentów:null

instantWebSiteGenerator (Adamiak M.)

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego