Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
Tytułprof. UŁ dr hab.Tanaś
Imię: Sławoj
NazwiskoTanaś
Stanowisko:Profesor UŁ
Prodziekan WNG UŁ
Zastępca Dyrektora Instytutu Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji ds. dydaktyki
Koordynator kierunku Turystyka i Rekreacja
Pokój205K
Konsultacje:
E - mail:slawoj.tanas@geo.uni.lodz.pl
Telefon:42 635 48 00
Strona naukowa:Researchgate: Sławoj Tanaś
Strona ORCIDORCID ID 0000-0003-3325-2645
Problematyka badawcza:Turystyka kulturowa, wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na potrzeby turystyki poznawczej, Dark tourism i tanatoturystyka (thanatourism), wykorzystanie przestrzeni śmierci na potrzeby turystyki poznawczej, cmentarze i przestrzeń sepulkralna, przewodnictwo i pilotaż turystyczny
Lista publikacji:2020

Tanaś, S. (2020). The profane sphere of All Saints’ Day and the social aspects of cemeteries. Turyzm/Tourism, 30(2), 91-99. https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.2.25
Tanaś, S. (2020). Sfera profanum dnia Wszystkich Świętych wobec społecznego aspektu cmentarzy. Turyzm/Tourism, 30(2), 103-112. https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.2.11

Tanaś S., 2020, Changes in Motivations for Journeys to Death Spaces: The Case of Thanatourism, [w:] Pilgrims. Values and Identities (red. D. Liutikas), CABI Religious Tourism and Pilgrimage Series, CABI, s.48-61 ISBN 9781789245653

2019

Tanaś S., 2019, Obecność kultury śmierci w turystyce kulturowej, [w:] Śmierć. Figury obecności – figury zapomnienia, Kaczmarek A., Kamińska M. (red.), Studia Kulturoznawcze 1, Wyd. Nauk Społ. I Hum. UAM, Poznań, s.89-106, ISBN 978-83-6492-76-05

2017

Mokras-Grabowska J., Tanaś S., 2017, Mit elitarności w turystyce kwalifikowanej. Przykład Tatrzańskiego Parku Narodowego, [w:] Góry – Literatura – Kultura, t. 11, s. 317-330, ISSN 2084-4107

Tanaś S., 2017, Analiza ruchu turystycznego w województwie łódzkim w świetle badań ankietowych, [w:] Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2016 roku, B. Włodarczyk (red.), Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 71-102, ISBN: 978-83-63418-04-5

2015

Tanaś S., 2015, Aspekt kulturowy przestrzeni tanatoturystyki, [w:] Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie, M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, s. 129-140, ISBN 978-83-63245-89-4.

2014

Mokras-Grabowska J., Tanaś S. (red.), 2014, Od autentyczności do komercji – o doświadczeniu w turystyce, Warsztaty z Geografii Turyzmu, 4, WUŁ, Łódź, ss. 223

Tanaś S., 2014, Turystyka aktywna w rodzinie wielopokoleniowej, [w:] J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Międzypokoleniowe aspekty turystyki, Wydawnictwo PTTK 'Kraj', Warszawa, s. 137-142

2013

Tanaś S., 2013, Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 224

Tanaś S., 2013, Znaczenie ludobójstwa i terroru w turystyce poznawczej (The Meaning of Genocide and Terror in Cognitive Tourism), „Turyzm / Tourism”, 23/1

Tanaś S., 2013, Tourism ‘Death Space’ and Thanatourism in Poland, “Current Issues of Tourism Research”, 3/1, s. 22-27

Tanaś S., 2013, Cmentarz jako przestrzeń spotkań, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk (red.), Kultura i turystyka – miejsca spotkań, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 323–334.

2012

Tanaś S., 2012, Analiza ruchu turystycznego w województwie łódzkim w 2011 roku w świetle badań ankietowych. Rozdz. 5. [w:] B. Włodarczyk (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2011 r., ROTWŁ, Łódź, s. 89-132

Tanaś S., 2012, Edukacyjne i wychowawcze aspekty tanatoturystyki [w:] Z. Rudnicki (red.), Ars moriendi, Ars vivendi, Ars educandi, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s 427-442

2011

TANAŚ S., 2011, Uwarunkowania wykorzystania przestrzeni śmierci na potrzeby turystyki kulturowej, „Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace”, t 7, s. 181–189

KOWALCZYK-ANIOŁ J., TANAŚ S., 2011, Turystyka rodzinna w Łodzi i województwie łódzkim w świetle badań ankietowych, [w:], J. ŚLEDZIŃSKA, B. WŁODARCZYK (red.), Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 137–140

TANAŚ S., 2011, Analiza ruchu turystycznego w województwie łódzkim w 2010 roku w świetle badań ankietowych, [w:] B. WŁODARCZYK (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 85–130

TANAŚ S., 2011, Znaczenie pamięci w przestrzeni turystycznej miasta, [w:] B. WŁODARCZYK (red.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 121–133

TANAŚ S., 2011, Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej na potrzeby akademickiej turystyki kwalifikowanej na obszarach górskich, [w:] M. DURIDIWKA, K. DUDA-GROMADA (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 223–232

TANAŚ S., 2011, Pamięć i śmierć w przestrzeni turystycznej, [w:] J. KOLBUSZEWSKI (red.), Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – Antropologia kultury – Humanistyka, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław, s. 129–137

TANAŚ T., 2011, Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki, [w:] A.S. CZYŻ, B. GUTOWSKI (red.), Sztuka cmentarzy w XIX wieku, Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, s. 75–81

TANAŚ S., 2010/2011, II Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych „Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji”, Łódź 4–6 listopada 2010 roku, [Research and Teaching Methods in Tourism and Recreation: The 2nd Polish Conference on Tourism and Recreation at State Higher Education Institutes and Faculties, Łódź 4–6th November 2010], „Turyzm”, t. 20, z. 2, s. 73–74 [71–72]

2010

Tanaś S., red., 2010, Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 362s

Tanaś. S., Włodarczyk B., 2010, Ogólna charakterystyka ruchu turystycznego w Łodzi w województwie łódzkim, [w:] Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, red. S. Liszewski, Oficyna Wydawniczo-Reklamowa SAGALARA, Łódź, s. 15-27

Tanaś. S., Włodarczyk B., 2010, Analiza ruchu turystycznego w województwie łódzkim w świetle badań ankietowych w 2009r., [w:] Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, red. S. Liszewski, Oficyna Wydawniczo-Reklamowa SAGALARA, Łódź, s. 79-121

2009

Tanaś S., 2009, Tanatoturystyka, [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt red., t. I, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań, s. 266-285

Tanaś S., 2009, Możliwości wykorzystania dziedzictwa kulturowego cmentarzy regionu łódzkiego na potrzeby turystyki krajoznawczej, [w:] Wzajemne przenikanie kultur w regionie łódzkim, a nowe możliwości ruchu krajoznawczego, VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego – Olsztyn 2010. Sejmik Przedkongresowy, Proxima sp. z o.o., Łódź – Pabianice – Zgierz, s. 71-79

Miedzińska M., Tanaś S., 2009, Atrakcyjność turystyczna polskich bibliotek (The Tourism Attractiveness of Polish Libraries), Turyzm, t. 19, z. 1-2, s. 73-80 (71-75)

Miedzińska M., Tanaś S., 2007, Biblioteki jako przedmiot zainteresowań turystyki, Turystyka i Hotelarstwo, 12 (2007), s. 57-71. (ukazało się w 2009 r.)

2008

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Dyba W., Marcińczak Sz., Tanaś S., 2008, Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Łodzi. Plan, perspektywy, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss. 123.

Tanaś S., 2008, Miejsce cmentarzy w turystyce kulturowej - wokół problemu badawczego, Turystyka kulturowa, 2/2008

Tanaś S., 2008, Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łódź, ss. 215

Tanaś S., 2008, Krypty i ossuaria w zakresie zainteresowań poznawczych turysty [w:] (red. Kazimierczak K.) W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, AWF, Poznań, s. 202-208

Tanaś S., 2008, Percepcja śmierci w turystyce kulturowej (The perception of death in cultural tourism), Turyzm, z. 18/1

Tanaś S., 2008, Geograficzny aspekt tanatoturystyki [w:] (red. Gołembski G.) Nowe trendy rozwoju turystyki, Wydawnictwo PWSZ, Sulechów, s. 409-416

2007

Tanaś S., 2007, Przestrzeń sepulkralna jako przestrzeń zainteresowań turysty, [w:] (red. Kolbuszewski J.) Problemy Współczesnej Tanatologii. Medycyna – Antropologia Kultury – Humanistyka, t. 11, s. 247-252

2006

Tanaś S., 2006, Znaczenie przestrzeni śmierci w turystyce kulturowej (The meaning of deathspace in cultural tourism), Turyzm, 16/2, s. 145-151

Tanaś S., 2006, Tanatoturystyka – kontrowesyjne oblicze turystyki kulturowej, Peregrinus Cracoviensis, z. 17

Tanaś S., 2006, Recenzja „Turystyka a przemiany środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego” M. Mika, Kraków, 2004, Turyzm, 16/2, s. 198-200

Tanaś S., 2006, Der Friedhof als Teil der Geografi des Tourismus-teil. I, Ohlsdorf – Zeitschrift fur Trauerkultur, 92

Tanaś S., 2006, Der Friedhof als Teil der Geografi des Tourismus-teil. II, Ohlsdorf – Zeitschrift fur Trauerkultur, 93

Tanaś S., 2006, Rola cmentarzy w kształtowaniu przestrzeni turystycznej [w:] (red. Harasimiuk M.) Materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Geografów-Doktorantów, Lublin 12-14 czerwca 2006, UMCS, PAN, Lublin

Stasiak A., Tanaś S., 2005, Przestrzeń sepulkralna w turystyce, Turystyka i Hotelarstwo, 8, s. 9-42

2005

Tanaś S., 2005, Cmentarz jako obiekt zainteresowań turysty i miejsce spędzania wolnego czasu, Turystyka i Rekreacja, t. 1, s. 254-258

Tanaś S., 2005, Tanatoturystyka – śmierć i cierpienie w turystyce kulturowej, [w:] (red. Kolbuszewski J.) Problemy Współczesnej Tanatologii. Medycyna – Antropologia Kultury – Humanistyka, t. 9, s. 507-511

2004

Tanaś S., 2004, Cmentarz jako przedmiot zainteresowań geografii turyzmu (The cemetery as a part of the geography of tourism), Turyzm, z. 14/2
Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego