Logo Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Tytułprof. zw. dr hab.Liszewski
Imię: Stanisław
NazwiskoLiszewski
Stanowisko:
JednostkaZakład Geografii Miast
Pokój205K
Konsultacje:
E - mail:
Telefon:
Skype / GG / IRC:
Strona www
Problematyka badawcza:geografia osadnictwa, geografia turyzmu; Zakaukazie, kraje basenu Morza Śródziemnego, Polska Środkowa, Pobrzeże Bałtyku
Lista publikacji:2014

Krakowiak B., Latosińska J., Liszewski S., Makowska-Iskierka M., Wiluś R., Wojciechowska J., Włodarczyk B., 2014, Research into tourism space in Poland at the „Geographical Centre” in Łódź, [w:] T. Marszał (red.), Spatial Development of Contemporary Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 91–118

Liszewski S., 2014 (recenzja): E. Bilska-Wodecka, Człowiek religijny i związki wyznaniowe w przestrzeni miasta w XX i na początku XXI wieku [The religious individual and religious organisations in urban space in the 20th and early 21st centuries], Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2012, ss. 304; „Turyzm/Tourism”, 24/1, s. 97–98; pp. 91–92

Liszewski S., 2014, Badania geografów polskich nad organizacją przestrzeni miejskiej, [w:] M. Madurowicz (red.), Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 23–35

Liszewski S., 2014, Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi jako wydarzenie, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – w kręgu wydarzeń, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Instytut Geografii Miast i turyzmu UŁ, Łódź 2014, s. 89–102

Liszewski S., 2014, Miejska przestrzeń turystyczna. Metody badań. Ewolucja i jej prawidłowości, „Turyzm/Tourism” 24/1, s. 37–48; Urban space research methods: evolition of patterns, pp. 35–44

Liszewski S., 2014, Refleksje nad geografią ludności w kontekście dorobku naukowego Jerzego Dzieciuchowicza, [w:] E. Klima (red.), Ludność, mieszkalnictwo, usługi – w 70. rocznicę urodzin Profesora Jerzego Dzieciuchowicza, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 21–42

Liszewski S., 2014, Wpływ przemian ustrojowych na zmiany funkcji turystycznej małych miejscowości. Studia przypadku: Spała i Uniejów w województwie łódzkim, [w:] G. Gołembski, A. Niezgoda (red.), Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Zmiany, bariery, innowacje, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, s. 155–169

2013

Liszewski s., 2013, Geograficzne uwarunkowania turystyki, [w:] R. Pawlusiński (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, s. 13–22.

Liszewski S., 2013, Stan i kierunki badań nad turystyką w łódzkim ośrodku akademickim, [w:] L. Butowski (red.), Badania naukowe w turystyce – stan i perspektywy rozwoju, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Warszawa, s. 115–142.

Liszewski S., 2013, Treści, formy, przestrzenie i klasyfikacja turystyki (artykuł dyskusyjny), [w:] R. Wiluś, J. Wojciechowskaa (red.), Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 3, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9–19.

2012

Liszewski S., Marcińczak S., 2012, Geografia gentryfikacji Łodzi: studium dużego miasta przemysłowego w okresie posocjalistycznym, [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji w mieście. Część I. XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 71–87.

Liszewski S., (red.) 2012, The Łódź atlas (Supplement 2), The Łódź City Council, Geodetical Centre of Łódź, Łódź

Liszewski S., 2012, rec. Geografie cestovniho ruchu Ceske republiky (Geografia turyzmu Republiki Czeskiej), Jiri Vystoupil, Martin Sauer i zespół, Wydawnictwo Ales Cenek, s.r.s. Pilzno 2011, ss. 315, Turyzm z. 2/2012, s.47–49.

Liszewski S., Szafrańska E., Wolaniuk A., 2012, Nauka łódzka na tle nauki w Polsce i w Europie. Konkurencyjność Łodzi jako ośrodka naukowego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 122s.

Liszewski S., red., 2012, Geografia urbanistyczna, Wyd. II, Wyd. Naukowe PWN S.A., Warszawa, 428s.

Liszewski S., red., 2012, Atlas miasta Łodzi (Suplement 2), Urząd Miasta Łodzi – Łódzki Ośrodek Geodezyjny, Łódź.

Liszewski S., 2012, rec.: A. Jackowski (red.) – Do końca wierny Polsce i geografii, Wiktor Rudolf Ormicki (1898–1941), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Komisja Geografii Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 2011; 367 s., „Przegląd Geograficzny”, 84, 2, s. 333-341.

Liszewski S., 2012, Formy i struktury przestrzenne wielkich skupisk, [w:] Liszewski S. red., Geografia urbanistyczna, Wyd. II, Wyd. Naukowe PWN S.A., Warszawa, s. 207-253.

2011

Liszewski S., Matczak A., 2011, Metropolitan tourist assets (selected examples), [in:] Liszewski S., ed., The Łódź Atlas, Sheet XLI, Łódź City Council – Geodezy, Cadastre and Invetory Department.

Liszewski S., ed., 2011, The Łódź Atlas, Łódź City Council – Geodezy, Cadastre and Invetory Department.

Liszewski S., 2011, Tourist and recreational space in Łódź, [in:] Liszewski S., ed., The Łódź Atlas, Sheet XXXIX, Łódź City Council – Geodezy, Cadastre and Invetory Department.

Liszewski S., 2011, rec.: Jerzy Wyrzykowski, Janusz Marek (red.), Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2010, ss. 592, „Turyzm”, t. 21, z. 1-2, s. 75.

LISZEWSKI S., WŁODARCZYK B., 2011, Lokalne i regionalne badania ruchu turystycznego, „Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace”, t. 7, s. 21–39

LISZEWSKI S., 2011, Nauka czy nauki o turystyce (artykuł dyskusyjny), [Tourism studies: situated within multiple disciplines or a single independent discipline? (Discursive article)] „Turyzm”, t. 20, z. 2, s. 37–45 [37–44]

LISZEWSKI S., 2011, Geografia jako nauka praktyczna, [w:] A. KOSTRZEWSKI, W. MAIK, R. BRUDNICKI (red.), Geografia wobec problemów współczesności. Funkcje poznawcze i praktyczne geografii, Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 59–67

LISZEWSKI S., 2011, Geografia miasta. Założenia ogólne. Program badań, [w:] K. MARCINIAK, K. SIKORA, D. SOKOŁOWSKI (red.), Koncepcje i problemy badawcze geografii. Profesorowi Wiesławowi Maikowi w 70-lecie urodzin, Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 121–132

LISZEWSKI S., WŁODARCZYK B., 2011, Wpływ autostrady A-2 Warszawa–Berlin (na odcinku od Strykowa do granicy z Niemcami) na kształtowanie regionów turystycznych, [w:] G. Gołembski (red.), Wpływ autostrady Warszawa-Berlin na rozwój turystyki w regionie, Wyd. PWSZ, Sulechów, s. 15–29

2010

Liszewski S., 2010, Geneza, stan obecny i scenariusze rozwoju aglomeracji bipolarnych w Polsce, [w:] Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania, red. W. Maik, Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 75-84

Liszewski S., 2010, Geografowie łódzcy w latach terroru hitlerowskiego i stalinowskiego, [w:] Pamiętamy... Geografia polska w latach II wojny światowej, red. A. Jackowski, A. Michno, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 137-145

Liszewski S., 2010, Koncepcja opracowania podręczników do edukacji regionalnej na przykładzie Łodzi i regionu Polski Środkowej, [w:] Teoretyczne podstawy edukacji regionalnej, red. E. Szkurłat, Wyd. UŁ, Łódź, s. 115-124

Liszewski S., 2010, Kształtowanie miejskiej sieci osadniczej regionu metropolitalnego. Przykład metropolii łódzkiej, [w:] Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, red. S. Ciok, P Migoń, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 47-63

Liszewski S., 2010, Łódź- miasto akademickie, [w:] 1950-2010 60-lecie kardiologii w Szpitalu im. dr Seweryna Sterlinga oraz 1890-2010 120-lecie Szpitala, red. J. Drożdż, R. Jaroszewski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, s. 69-82

Liszewski S., 2010, Metropolia jako przedmiot badań naukowych i dynamicznych przemian przestrzennych oraz społeczno-geograficznych, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 63, GUS – Urząd Statystyczny w Łodzi, Warszawa, s. 27-41

Liszewski S., 2010, Od łódzkiego zespołu miejskiego po łódzki obszar metropolitalny, [w:] Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, t. 1, red. S. Liszewski, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, s. 53-66

Liszewski S., 2010, rec.: D. Szymańska – Geografia osadnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009; 398 s., Przegląd Geograficzny, 82, 2, s. 281-289

Liszewski S., 2010, Waża Gudżabidze 1939–2008, Przegląd Geograficzny, 82, 1, s. 308-309

Liszewski S., 2010, Wnioski końcowe, [w:] Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, red. S. Liszewski, Oficyna Wydawniczo-Reklamowa SAGALARA, Łódź, s.155-160

Liszewski S., 2010, Wstęp, [w:] Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, red. S. Liszewski, Oficyna Wydawniczo-Reklamowa SAGALARA, Łódź, s. 7-8

Liszewski S., red. 2010, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, Oficyna Wydawniczo-Reklamowa SAGALARA, Łódź, 163s

Liszewski S., red. nacz., 2010, Turyzm/Tourism, z./no 1, 77s./ 71p

Liszewski S., Włodarczyk B., 2010, Badania regionalne ruchu turystycznego jako podstawa nowej regionalizacji turystycznej Polski, [w:] Regionalne badania konsumentów usług turystycznych, red. E. Dziedzic, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa, s. 99-107

2009

Liszewski S., 2009, Elżbieta Dziegieć 1939–2009, Czasopismo Geograficzne, 80 (1-2), s. 103-106

Liszewski S., 2009, Miejska przestrzeń eksploracji turystycznej. Przykład Łodzi (Urban ‘Tourism Exploration Space’: The Example of Łódź), Turyzm (Tourism), t. 19, z. 1-2, s. 59- 65 (57-62)

Liszewski S., Szafrańska E., Wolaniuk A., 2008, Szkolnictwo wyższe Łodzi i jego rola w rozwoju funkcji metropolitalnej miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 204 ss

Liszewski S., 2008, Turizm w stranach połyperiferii, [w:] Geografia turizma. Uczebnik, A.J. Aleksandrowoj, KHOPYC, Moskwa, s. 386-394

Liszewski S., 2009, Jakość środowiska naturalnego a jakość turystyki, [w:] Kompendium wiedzy o turystyce, G. Gołembski red., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 373-393

Liszewski S., 2009, Przestrzenie turystyki i osadnictwo turystyczne, [w:] Kompendium wiedzy o turystyce, G. Gołembski red., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 95-128

Liszewski S., 2009, Przestrzeń turystyczna parków narodowych w Polsce, [w:] Gospodarka i Przestrzeń, B. Domański, W. Kurek red., Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 187-201

Liszewski S., 2009, Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej, [w:] Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej, I. Jażewicz red., Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk, s. 59-69

Liszewski S., 2009, Wstęp, [w:] Łódź monografia miasta, S. Liszewski red., Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 9-23

Liszewski S., 2009, Warunki życia w Łodzi do 1918 r., [w:] Łódź monografia miasta, S. Liszewski red., Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 160-168

Liszewski S., 2009, Warunki życia w Łodzi w latach 1918-1990, [w:] Łódź monografia miasta, S. Liszewski red., Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 343-363

Liszewski S., 2009, Warunki życia na przełomie wieków, [w:] Łódź monografia miasta, S. Liszewski red., Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 420-431

Liszewski S., 2009, Zakończenie, [w:] Łódź monografia miasta, S. Liszewski red., Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 483-488

Liszewski S., 2009, Kilka uwag i refleksji na temat obecnego stanu oraz przewidywanej przyszłości szkolnictwa wyższego w Polsce, [w:] Problemy nauki i szkolnictwa wyższego, R. Maciołek, W. Maik, K. Sikora red., Wydawnictwo Uczelniane WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 151-161

Liszewski S., red., 2009, Łódź monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 501 ss.

Liszewski S., 2009, Profesor Elżbieta Dziegieć – działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna, (Professor Elżbieta Dziegieć: Academic, didactic and organisational activities), Turyzm (Tourism), t. 19, z. 1-2, s. 5-8

Liszewski S., Paradowska E., 2009, Profesor Elżbieta Dziegieć. Spis publikacji, (Professor Elżbieta Dziegieć: list of publication) Turyzm (Tourism), t. 19, z. 1-2, s. 9-11

Liszewski S. red., 2009, Atlas miasta Łodzi. Suplement 1, Urząd Miasta Łodzi, Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji, Łódź, 13 plansz

Liszewski S., Dziegieć E., 2009, Turyzm (Tourism), t. 19, z. 1-2, ss. 123 (pp. 111)

2008

Liszewski S., 2008, Ewolucja poglądów na temat regionu turystycznego. Od regionu krajoznawczego po funkcjonalny, [w:] G. Gołembski, red., Turystyka jako czynniki wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 127-135

Liszewski S., 2008, Formy i struktury przestrzenne wielkich skupisk miejskich, [w:] S. Liszewski, red., Geografia urbanistyczna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 187-233

Liszewski S., 2008, Geografia osadnictwa w XX i na początku XXI w., [w:] Jackowski A., Liszewski S., Richling A., red., 2008, Historia geografii polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa, s. 161-176

Liszewski S., 2008, Geografia turyzmu w Uniwersytecie Łódzkim Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Turyzm, t. 18, z. 1, s. 88-90

Liszewski S., 2008, Łódzki ośrodek badań geograficznych, [w:] Jackowski A., Liszewski S., Richling A., red., 2008, Historia geografii polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa, s. 400-419

Liszewski S., 2008, Miasto jako przedmiot badań geografii turyzmu/Urban Areas as a Subject for Polish Tourism geography, Turyzm, 18/1, s. 27-38

Liszewski S., 2008, Od miasta rolniczego do obszaru metropolitalnego, [w:] A. Jezierska-Thöle, Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 145-156

Liszewski S., 2008, Polskie czasopisma naukowe z zakresu turyzmu – Turyzm, Turyzm, t. 18, z. 1, s. 100-102

Liszewski S., 2008, Powstanie i rozwój geografii turyzmu w Polsce, [w:] Jackowski A., Liszewski S., Richling A., red., 2008, Historia geografii polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa, s. 206-219

Liszewski S., 2008, Profesor Jackowski profesorem Honorowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, Czasopismo Geograficzne, t. 78, z. 3, s. 249-253

Liszewski S., 2008, Stan i perspektywy rozwoju geografii turyzmu w Polsce, [w:] Liszewski S., Łoboda J., Maik W., red., 2008, Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 181-187

Liszewski S., 2008, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Łodzi (1936-1946) – Łódzkie Towarzystwo Naukowe (od 1946 r.), Kronika Miasta Łodzi, nr 1/2008, s. 13-30

Liszewski S., ed., 2008, The Influence of Extreme Phenomena on the Natural Environment and Human Living Conditions, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss. 238

Liszewski S., Łoboda J., 2008, Instytucjonalno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju geografii w Polsce, [w:] Liszewski S., Łoboda J., Maik W., red., 2008, Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 245-253

Liszewski S., Łoboda J., Maik W., 2008, Stan i perspektywy rozwoju geografii w opinii środowiska geografów akademickich, [w:] Liszewski S., Łoboda J., Maik W., red., 2008, Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 13-26

Liszewski S., Łoboda J., Maik W., red., 2008, Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, ss. 264

Liszewski S., Maik W., 2008, Stan i perspektywy rozwoju geografii osadnictwa w Polsce, [w:] Liszewski S., Łoboda J., Maik W., red., 2008, Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 176-180

Liszewski S., red., 2008, Geografia urbanistyczna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 292

2007

Liszewski S., 2007, Geografia turyzmu w Polsce i jej wkład w rozwój nauk o turystyce, [w:] W. Kurek, M. Mika, red., Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 61-76

Liszewski S., 2007, Charakterystyka dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego profesora Marina Bachvarova, „Turyzm”, nr 17, z. 1-2, s. 5-11

Liszewski S., 2007, Miasto jako obszar podaży i popytu turystycznego. Studium z geografii turyzmu, „Turyzm”, nr 17, z. 1-2, s. 77-92

Liszewski S., 2007, Prospects of development of Polish Geography (socioeconomic geography – human geography), [w:] M. Strzyż, ed., Geography Science in the Regional Studies, Geography in the Regional Studies, vol. V, Institute of geography Jan Kochanowski University, Kielce, s. 21-31

Kaczmarek J., Liszewski S., Włodarczyk B., 2006, Strategia rozwoju turystyki w Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss.129

Liszewski S., 2007, Ewolucja miast w postsocjalistycznych krajach Europy Centralnej (projekt badań), [w:] I. Jażdżewska, red., Polska geografia osadnictwa. Dorobek. Program badań na przyszłość, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s.315-322

Liszewski S., 2007, Krajobraz miasta a warunki życia, [w:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju (praca zbiorowa), Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 99-110

2006

Liszewski S., 2006, Geograficzeskije issledowanija turizma w Polszie i mirie, „Chabarszy Biestnik, Seria Geograficzeskaja, nr 1 (22), s. 123-127

Liszewski S., 2006, Jedność geografii a problem kształcenia akademickiego, Czasopismo Geograficzne, t. 77, z. 1-2, s.3-22 (wspólnie z: A. Suliborski)

Liszewski S., 2006, Przestrzenie turystyki i transformacja we współczesnym świecie, „Turyzm”, nr 16, z. 2, s. 7-19

Liszewski S., 2006, Geography in Poland, [w:] Natural and Human Environment of Poland, ed. M. Degórski, A geographical overview, Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, s. 311-324, (wspólnie z: F. Plit)

Liszewski S., 2006, Historia nauk geograficznych. Encyklopedia Szkolna, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa, s. 7-32

Liszewski S., 2006, Nowe przestrzenie turystyczne i rekreacyjne w Polsce I ich rola w rozwoju kraju I regionu, [w:] red. G. Gołembski, Turystyka w ujęciu podmiotowym I przestrzennym. Człowiek – Przestrzeń – Przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 113-125

Liszewski S., 2006, Nowe przestrzenie w miastach (na obszarach zurbanizowanych, [w:] I. Jażdżewska red., Nowe przestrzenie w miastach, ich organizacja i funkcje, XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. UŁ, Łódź, s. 33-34

Liszewski S., 2006, Urbanizacja turystyczna, nowa forma organizacji przestrzeni geograficznej, [w:] B. Górz, red., Urbanizacja i społeczeństwo, Instytut Geografii Akademia Pedagogiczna w Krakowie, P. W. Stabil, Kraków, s. 165–178

Liszewski S., 2006, Powstanie i rozwój geografii turyzmu w Łodzi, „Turyzm”, nr 16, z. 2, s. 154-182

Liszewski S., 2006, Wspomnienia pośmiertne. Marin Bachvarov (1936-2006), „Turyzm”, t. 16, z. 2, s. 207-210

Liszewski S., 2006, Marin Bačvarov 1936–2006, Przegląd Geograficzny, 78, 3, s. 608-610

Stanisław Liszewski – wykaz publikacji, 2006, [w:] I. Jażdżewska, red., 2006, Nowe przestrzenie w miastach, ich organizacja i funkcje, XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. UŁ, Łódź, s. 13-32

2005

Liszewski S., 2005, Metropolitalny region turystyczno-wypoczynkowy. Przykład miasta Łodzi; A metropolitan tourism region: the example of Łódź, „Turyzm”, t. 15, z. 1–2, s. 121–138

Liszewski S., 2005, Kształcenie geografów na poziomie akademickim w świetle aktualnej dyskusji o jedności geografii, [w:] J. Jania, A.T. Jankowski red., Wpływ rozwoju nauk geograficznych na proces kształcenia społeczeństwa oraz promocję władzy geograficznej w Polsce, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, s. 9-20 (wspólnie z: A. Suliborski) – ukazało się w 2006 r.

Liszewski S., 2005, Podsumowanie, [w:] Liszewski S., Maik W., red., Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych, Studia i materiały Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wyższej szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Nr 1, s. 135-145

Liszewski S., red., 2005, Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych, Studia i materiały Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wyższej szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Nr 1, ss. 158 (wspólnie z: W. Maik)

Liszewski S., 2005, Geography studies on tourism in Poland and worldwide, [w:] Alejziak W., Winiarski R. (red.), Tourism in scientific research, Academy of Phisical Education in Kraków – University of Information Technologii and Managenent in Rzeszów, Kraków-Rzeszów, s. 21-32

Liszewski S., 2005, Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii, [w:] Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 1 – Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, ŁTN, Łódź, s. 50–60

Liszewski S., 2005, Delimitacja obszaru metropolitalnego Łodzi, [w:] K. Bald, T. Markowski (red.), Obszar metropolitalny Łodzi – wyzwania i problemy, Biuletyn KPZK PAN, z. 215, s. 25–47

Liszewski S., 2005, Badania geograficzne nad turystyką w Polsce i na świecie, s. 23–34; Geography studies on tourism in Poland and Worldwide, s. 21–32, [w:] R. Winiarski, W. Alejziak, Turystyka w badaniach naukowych; Tourism in Scientific Research, AWF w Krakowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Kraków–Rzeszów

Liszewski S., 2005, 60 lat geografii uniwersyteckiej w Łodzi. Refleksje nad przemijającym czasem, [w:] Sześćdziesiąt lat geografii w UŁ (1945–2005), t. 1, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 7–24

Liszewski S., 2005, Koncepcje zintegrowanych badań nad turystyką, [w:] B. Domański, S. Skiba, Geografia i sacrum, t. 2, IGiGP UJ, Kraków, s. 105–113

Liszewski S., 2005, Dyskusja, Konferencja naukowo-metodyczna „Sport i turystyka na rzecz wzajemnego zrozumienia kultury oraz rozwoju społecznego”, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie, Rocznik Naukowy nr 3/2005, s. 38-40

Liszewski S., 2005, A Voive in the Dyscusion on ‘Urbanization Proceses Changing in the Earth’s Environment, Papers on Global Change, IGBP, nr 12, Warszawska Drukarnia Naukowa PAN, Warszawa, s. 119-121

Liszewski S., 2005, Co będziemy nazywać regionem Polski Środkowej?, [w:] E. Szkurłat (red.) Moja „mała ojczyzna” Łódź i region Polski Środkowej. Podręcznik do edukacji regionalnej w klasach IV-VI szkoły podstawowej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 10-11

Liszewski S., 2005, Kto sprawuje władzę w rejonie?, [w:] E. Szkurłat (red.) Moja „mała ojczyzna” Łódź i region Polski Środkowej. Podręcznik do edukacji regionalnej w klasach IV-VI szkoły podstawowej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 12-14

Liszewski S., 2005, Krajobraz regionu Polski środkowej, [w:] E. Szkurłat (red.) Moja „mała ojczyzna” Łódź i region Polski Środkowej. Podręcznik do edukacji regionalnej w klasach IV-VI szkoły podstawowej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 20-21

Liszewski S., 2005, Ukształtowanie powierzchni a zróżnicowanie krajobrazowe regionu, [w:] E. Szkurłat (red.) Moja „mała ojczyzna” Łódź i region Polski Środkowej. Podręcznik do edukacji regionalnej w klasach IV-VI szkoły podstawowej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 22-25

Liszewski S., 2005, Od jak dawna na obszarze Polski mieszka człowiek?, [w:] E. Szkurłat (red.) Moja „mała ojczyzna” Łódź i region Polski Środkowej. Podręcznik do edukacji regionalnej w klasach IV-VI szkoły podstawowej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 34-37

Liszewski S., 2005, Krajobraz antropogeniczny Polski środkowej, [w:] E. Szkurłat (red.) Moja „mała ojczyzna” Łódź i region Polski Środkowej. Podręcznik do edukacji regionalnej w klasach IV-VI szkoły podstawowej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 63-66

Liszewski S., 2005, Czy region Polski Środkowej jest atrakcyjny turystycznie?, [w:] E. Szkurłat (red.) Moja „mała ojczyzna” Łódź i region Polski Środkowej. Podręcznik do edukacji regionalnej w klasach IV-VI szkoły podstawowej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 67-71

2004

Bachvarov M., Liszewski S., Spas in Central-Eastern Europe between decline and revitalisation, [w:] M. Rulle, red., Recent trends in Tourism the Baltic and the World, „Band” 15 (2004), s. 41-50

Liszewski S., 2004, Szanse i zagrożenia doliny rzeki Odry jako regionu turystycznego, [w:] S. Ciok, D. Ilnicki (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, t. VIII/1 – Regionalny wymiar integracji europejskiej, Wrocław, s. 73–86

Publikacje do 2004 r.

Pobierz plik pdf z publikacjami
Materiały dla studentów:null

instantWebSiteGenerator (Adamiak M.)

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego