Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
Tytułprof. UŁ dr hab.Marcińczak
Imię: Szymon
NazwiskoMarcińczak
Stanowisko:Profesor UŁ
Pokój102F
Konsultacje:
E - mail:szymon.marcinczak@geo.uni.lodz.pl
Telefon:42 635 46 73
Strona naukowa:Researchgate: Szymon Marcińczak
Strona ORCIDORCID ID 0000-0001-5548-5816
Problematyka badawcza:Geografia społeczna miasta: wzory i procesy segregacji społecznej oraz rasowo-etnicznej, a zwłaszcza związek pomiędzy rozwojem nierówności dochodowych a zmianami w intensywności zjawiska segregacji przestrzennej, Marcińczak i inni 2016, relacje pomiędzy podziałami społecznymi i rasowo/etnicznymi w różnych domenach życia codziennego (miejsce zamieszkania, praca, czy rekreacja)(Marcińczak i inni 2015) nowy trend w studiach miejskich, jakim jest vertical urbanism (Marcińczak i Hess 2020). Geografia ekonomiczna i geografia transportu: problematyka dojazdów do pracy, a przede wszystkim wpływ struktury miejskiej na wzory w dojazdach do pracy (Marcińczak i Bartosiewicz 2018), a także na koszty środowiskowe związane z tą działalnością (np. emisja dwutlenku węgla), ewolucja form miejskich (struktury przestrzennej miasta) i rozwój zjawiska policentryczności.
Współpraca z jednostkami badawczymi:
Centre for Migration and Urban Studies, Department of Geography, University of Tartu, Tartu, Estonia Department of Geography, Environmental, Management and Energy Studies, University of Johannesburg, Johannesburg, South Africa
Lista publikacji:2020

Bartosiewicz, B., Marcińczak, S. (2020). Investigating polycentric urban regions: Different measures – Different results. Cities, 105, DOI: 10.1016/j.cities.2020.102855

Marcińczak, S., Hess, D.B. (2020). Vertical segregation of apartment building dwellers during late state socialism in Bucharest, Romania Urban Geography,41(6), pp. 823–848

Tammaru, T., Marcińczak, S., Aunap, R., van Ham, M., Janssen, H. (2020). Relationship between income inequality and residential segregation of socioeconomic groups. Regional Studies, 54(4), pp. 450–461

Rufat, S., Marcińczak, S. (2020). The equalising mirage? Socioeconomic segregation and environmental justice in post-socialist Bucharest. Journal of Housing and the Built Environment, DOI: 10.1007/s10901-019-09722-7

Marcińczak, S., Bartosiewicz, B. (2020). Commuting patterns and urban form: Evidence from Poland. Journal of Transport Geography, 70, pp. 31–39

2018

Łaszkiewicz, E., Kronenberg, J., Marcińczak, S. (2018) Attached to or bound to a place? The impact of green space availability on residential duration: The environmental justice perspective. Ecosystem Services, 30, pp. 309–317

Koprowska, K., Łaszkiewicz, E., Kronenberg, J., Marcińczak, S. (2018) Subjective perception of noise exposure in relation to urban green space availability. Urban Forestry and Urban Greening, 31, pp. 93–102

2017

Musterd, S., Marcińczak, S., Van Ham, M., Tammaru, T. (2017), “Socioeconomic segregation in European capital cities. Increasing separation between poor and rich”. Urban Geography, 38, 1062-1083.

Marcińczak, S., Tammaru, T., Ogrodowczyk, A. (2017). „Exploring patterns of socioeconomic residential intermixing in Tallinn”, Cities, 67: 95-103.

Stępniak, M., Wiśniewski, R., Goliszek, S., Marcińczak, S. (2017). „Dostępność Przestrzenna do Usług Publicznych w Polsce”. Prace Geograficzne 261. Invest Druk, Warszawa.

2016

Tammaru T., Musterd S., Van Ham M., Marcińczak S. (2016): A multi-factor approach to understanding socio-economic segregation in European capital cities. w: Socio-Economic Segregation in European Capital Cities: East Meets West, Eds. T. Tammaru, S. Marcińczak, M. Van Ham, S. Musterd. London, New York. Routledge. pp. 1-29

Marcińczak S.., Musterd S., Van Ham M., Tammaru T. (2016): Inequality and rising levels of socio-economic segregation. Lessons from a pan-European comparative study. In: Socio-Economic Segregation in European Capital Cities: East Meets West, Eds. T. Tammaru, S. Marcińczak, M. Van Ham, S. Musterd. London, New York. Routledge. pp 358-382

Tammaru T., Marcińczak Sz, Van Ham M., Musterd S. (red) (2016): Socio-Economic Segregation in European Capital Cities: East Meets West. London, New York. Routledge

2014

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Marcińczak S., Wolaniuk A., 2014, Gentryfication processes in the city, [w:] T. Marszał (ed.), Society and Space in Contemporary Poland in Łódź University Geographical Research, Łódź University Press, Łódź, s. 83–111

Marcinczak S., (współaut.:) Strömgren M., Tammaru T., Danzer A.M., van Ham M., Stjernström O. & Lindgren U., 2014, Factors shaping workplace segregation between natives and immigrants, Demography., DOI 10.1007/s13524-013-0271-8 (IF).

Marcińczak Sz., (współaut: Gentile M.), 2014, Housing Inequalities in Bucharest: Shallow Changes in Transition, GeoJournal, No. 79, pp. 449–465, DOI 10708-014-9530-5

Marcińczak Sz., Gentile M., Rufat S., Chelcea L., 2014, Urban geographies of hesitant transition: tracing socio-economic segregation in post-Ceauşescu Bucharest, International Journal of Urban and Regional Research, 38.4: July, s. 1399-1417; DOI 10.1111/1468-2427.12073 (IF).

2013

Kaczmarek S., Marcińczak S., 2013, The blessing in disguise: Urban regeneration in Poland in a neo-liberal milieu, [in:]M.E. Leary, J. McCarthy (ed.), The Routledge companion to urban regeneration, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York, p. 98–106.

Marcińczak S. (Gentile M., Stępniak M.), 2013, Paradoxes of (Post) Socialist Segregation: Metropolitan Sociospatial Divisions Under Socialism and After in Poland, Urban Geography, p. 1–26.

Marcińczak S., (Gentile M., Rufat S., Chelcea L.) 2013, Urban Geographies of Hesitant Transition: Tracing Socioeconomic Segregation in Post-Ceausescu Bucharest, International Journal of Urban and Regional Research, DOI:1O.1111/1468-2427.12073, p. 1–19.

Marcińczak S., 2013, Segregacja społeczna w mieście postsocjalistycznym. Bukareszt. Warszawa i Tallin na początku XXI wieku, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 133 s.

2012

Liszewski S., Marcińczak S., 2012, Geografia gentryfikacji Łodzi: studium dużego miasta przemysłowego w okresie posocjalistycznym, [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji w mieście. Część I. XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 71–87.

Marcińczak Sz., Musterd S., Stępniak M., 2012, Where the grass is greener: social segregation in three major Polish cities at the beginning of the 21st century, „European Urban and Regional Studies”, 19(4), s. 383-403.

Halleux J.M., Marcińczak Sz., van der Krabben E., 2012, The adaptive efficiency of land use planning measured by the control of urban sprawl. The casus of the Netherlands, Belgium and Poland, „Land Use Policy”, 29(4), s. 887-898.

Gentile M., Marcińczak Sz., 2012, No more work for Stakhanov: migrants and stayers in the depopulating Donbas, Ukraine, „Urban Geography”, 33(3), s. 401-419.

Marcińczak Sz., 2012, The evolution of spatial patterns of residential segregation in Central European Cities: The Łódź Functional Urban Region from mature socialism to mature post-socialism, „Cities”, 29(5), s. 300-309.

2011

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Marcińczak S., 2011, New industrial investment locations as in 2007, [in:] Liszewski S., ed., The Łódź Atlas, Sheet LIV, Łódź City Council – Geodezy, Cadastre and Invetory Department.

Marcińczak Sz., Siejkowska A., 2011, Crime distribution in Łódź as in 2002, [in:] Liszewski S., ed., The Łódź Atlas, Sheet LII, Łódź City Council – Geodezy, Cadastre and Invetory Department.

Marcińczak Sz., 2011, Socio-residential structure of Łódź as in 2002, [in:] Liszewski S., ed., The Łódź Atlas, Sheet LIII, Łódź City Council – Geodezy, Cadastre and Invetory Department.

Marcińczak Sz., Gentile M., Stępniak M., 2012 Paradoxes of (Post)socialist segregation: Socio-spatial Divisions Under Socialism and After in Metropolitan Poland, Urban Geography (w druku)
Gentile M, Marcińczak Sz, 2012, No more work for Stakhanov: Migrants and Stayers in the Depopulating Donbas, Ukraine, Urban Geography, 33(3), pp. 401-419.
Halleux JM, Marcińczak Sz, Van der Krabben E, 2012 The adaptive efficiency of land use planning measured by the control of urban sprawl. The case of the Netherlands, Belgium and Poland, Land Use Policy, 29(4), pp. 887-898

2011

MARCIŃCZAK SZ., SAGAN I., 2011, The socio-spatial restructuring of Łódź, Poland, „Urban Studies”, 48(9), s. 1789-1809

MARCIŃCZAK SZ., MUSTERD S., STĘPNIAK M., 2011, Where the grass is greener: social segregation in three major Polish cities at the beginning of the 21st century, „European Urban and Regional Studies”, 0(0), s. 1–21

MARCIŃCZAK SZ., 2011, The evolution of spatial patterns of residential segregation in Central European Cities: The Łódź Funcional Urban region from mature socialism to mature post-socialism, „Cities”, xxx (2011)xxx-xxx, s. 1–10

ZANON B., MARCIŃCZAK SZ., 2011, Land regimes, planning systems and urban dynamics in the European countries, [in:] M. TIRA, E. VAN DER KRABBEN, B. ZANON, ed., Land Management for Urbn Dynamics. Innovative methods and practices in a changine Europe, COSR Office, Maggioli Editore, s. 27–45.

MARCIŃCZAK SZ., 2011, From totalitarian lamd-regulation to domination of private property rights: the evolution of strategic spatial planning in Poland after socializm, [in:] M. TIRA, E. VAN DER KRABBEN, B. ZANON, ed., Land Management for Urbn Dynamics. Innovative methods and practices in a changine Europe, COSR Office, Maggioli Editore, s. 179–192

2010

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Marcińczak S., Siejkowska A., 2010, Dynamika i skutki procesów urbanizacji w regionach miejskich po 1990 roku na przykładzie regionu miejskiego Łodzi, Wyd. UŁ, Łódź, 137s

2009

Marcińczak S., 2009, Proces segregacji społecznej w Łodzi w okresie transformacji ustrojowej: lata 1988-2002, [w:] XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji, red. I. Jażdżewska, Wyd. UŁ, Łódź, s. 247-257

Marcińczak Sz., 2009, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej Łodzi w latach 1988-2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 160 ss

Marcińczak Sz., Siejkowska A., 2009, Przestępczość w Łodzi. Stan w roku 2002, [w:] Atlas miasta Łodzi. Suplement 1, S. Liszewski red., Urząd Miasta Łodzi Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji, Łódź, plansza LII

Marcińczak Sz., 2009, Struktura społeczno-mieszkaniowa Łodzi. Stan w roku 2002, [w:] Atlas miasta Łodzi. Suplement 1, S. Liszewski red., Urząd Miasta Łodzi Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji, Łódź, plansza LIII

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Marcińczak Sz., 2009, Lokalizacja nowych terenów inwestycyjnych w Łodzi. Stan w roku 2007, [w:] Atlas miasta Łodzi. Suplement 1, S. Liszewski red., Urząd Miasta Łodzi Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji, Łódź, plansza LIV

2008

Marcińczak Sz., van der Velde M., 2008, Drifting in a Global Space of Textile Flows: Apparel Bazaars in Poland’s Łódź Region, European Planning Studies, Vol. 16, No 7, s. 911-923

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Dyba W., Marcińczak Sz., Tanaś S., 2008, Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Łodzi. Plan, perspektywy, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss. 123

2007

Marcińczak Sz., 2007, Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej Łodzi. Studium z zastosowaniem skalowania wielowymiarowego, [w:] M. Madurowicz, red., Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Warszawa, s. 173-182

Marcińczak Sz., 2007, The socio-spatial structure of post-socialist Łódź, Poland. Results of national census 2002, Bulletin of Geography socio-economic series, no. 8/2007, Nicolaus Copernicus University, Toruń, s. 65-82

(Van der Velde M.) Marcińczak Sz.,2007, From Iron Curtain to Paper Wall: The Influence of Border Regimes on Local and regional Economies – the Life, Death, and Resurrection of Bazaars in the Łódź Region, [in:] E. Brunet-Jailly, ed. Borderlands. Comparing Border Security in North America and Europe, University of Ottawa Press, Ottawa, s. 165-196

2006

Marcińczak S., 2006, Przemiany struktury rezydencjalnej miasta – Łódź w okresie transformacji ustrojowej (1988-2002), „Biuletyn KPZK PAN”, z. 227, s. 132-150

Marcińczak S., Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2006, Lokalizacja wewnątrzmiejska bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Łodzi, „Przegląd Geograficzny”, 78, 4 s. 515-536

Marcińczak S., 2006, Struktura społeczna i warunki życia – przykład dwóch łódzkich enklaw mieszkaniowych wybudowanych w latach 1930-1944, [w:] M. Czepczyński, red., Przestrzenie miast postsocjalistycznych. Studia społecznych przemian przestrzeni zurbanizowanej, Bogucki Wydawnictwo naukowe, Gdańsk-Poznań, s. 177-193

2005

Marcińczak S., 2005, Motivations of Marine Euroregional co-operation: the case of the Baltic Sea Region, “European Spatial Research and Policy” , Wyd. UŁ, Łódź, vol. 12, nr 2, s. 25-46

Martin van de Velde & Marcińczak S., 2005, From Iron Curtain to Paper Wall: The influence of border-regimes on regional economies and societies, The life, death and resurrection of the baazars in the Łódź region, Working Paper Series 2005/5, Radboud Universiteit Nijmegen, 33s

2004

Marcińczak S. Siejkowska A., 2004, Zróżnicowanie przestrzenne przestępczości w Łodzi w latach 1988-2001 a percepcja obszarów niebezpiecznych, [w:] J. Słodczyk, red., Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 363-375

Marcińczak S., 2004, Ocena warunków zamieszkania w opinii mieszkańców Osiedla im. Montwilla Mireckiego w Łodzi, [w:] I. Jażdżewska red., Zróżnicowanie warunków życia ludności w miecie, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 190-208

Marcińczak S., Siejkowska A., 2004, Socio-spatial structures and the quality of urban life. The case of Skierniewice and Koluszki, [w:] I. Sagan, M. Czepczyński, red., Featuring the quality of urban life in contemporary cities of Estern and Western Europe, Department of Economic Geography Uniwersity of Gdańsk, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk, s. 183-197

Publikacje do 2004 r.

Pobierz plik pdf z publikacjami
Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego