Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
TytułdrNapierała
Imię: Tomasz
NazwiskoNapierała
Stanowisko:Adiunkt
Pokój211K
Konsultacje:
E - mail:tomasz.napierala@geo.uni.lodz.pl
Telefon:42 635 45 67
Strona naukowa:Researchgate: Tomasz Napierała
Strona ORCIDORCID ID 0000-0002-6407-5197
Problematyka badawcza:Tomasz Napierała jest geografem i ekonomistą, absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 2003 roku pracuje na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Związany jest również z portugalskim instytutem badawczym CiTUR Centre for Tourism Research, Development and Innovation. W swojej pracy naukowej koncentruje się przede wszystkim na przestrzennych kontekstach konkurencyjności hoteli. Swoje ostatnie badania poświęcił identyfikacji przestrzennych czynników determinujących ceny usług hotelowych, i umożliwiających osiąganie przewagi konkurencyjnej. Angażuje się również w projekty naukowe dotyczące innych wyzwań sektora turystycznego, takich jak działania na rzecz sprawiedliwości przestrzennej. Współpracuje z sektorem IT na rzecz wykorzystania nowych technologii w badaniach zjawisk turystycznych. Przykładem może być grant pt. Media społecznościowe a efektywność ekonomiczna hoteli. Kontekst miejski, sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. Wyniki swoich badań prezentuje na konferencjach w Polsce i zagranicą. Publikuje w prestiżowych, międzynarodowych czasopismach naukowych. Kieruje międzynarodowym projektem SPOT. Sustainable spatial planning of tourism destinations finansowanym ze środków europejskiego programu ERASMUS+. Regularnie wyjeżdża z wykładami dla studentów uniwersytetów w Portugalii, Rumunii i Turcji. Pełni funkcję Zastępcy Skarbnika Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Uwielbia czas wyjazdów turystycznych organizowanych wspólnie ze swoją małżonką Katarzyną. Codzienny relaks zapewniają mu książki, bieganie, planszówki i seriale.
Lista publikacji:2020

Leśniewska-Napierała K., Napierała T., Birdir K., Sahilli Birdir S., 2020, Smart Tourism Planning: Geographical Evidence From Poland, in E. Çeltek, Handbook of Research on Smart Technology Applications in the Tourism Industry, IGI Global, Hershey, 473-487.

Napierała T., 2020, Professor Andrzej Matczak, Turyzm/Tourism, 30(1), 7-11.

Leśniewska-Napierała K., Napierała T., Tjørve K.M.C., Tjørve E., 2020, A ‘Contest’ as a Pedagogical Method in Tourism Higher Education: a Case Study in Teaching Creativity Through Problem-Solving, Turyzm/Tourism, 30(1), 43-52.

Napierała T., Leśniewska-Napierała K., Burski R., 2020, Impact of Geographic Distribution of COVID-19 Cases on Hotels’ Performances: Case of Polish Cities, Sustainability, 12(4697), 1-18.

Leśniewska-Napierała K., Napierała T., 2020, Participatory budgeting: creator or creation of a better place? Evidence from rural Poland, Bulletin of Geography. Socio-Economic Series, 48, 65-81.

Adamiak M., Biczkowski M., Leśniewska-Napierała K., Nalej M., Napierała T., 2020, Impairing Land Registry: Social, Demographic, and Economic Determinants of Forest Classification Errors, Remote Sensing, 12(16), 2628.

Wójcik M., Jeziorska-Biel P., Napierała T., Czapiewski K., 2020, Aktywność Komisji Obszarów Wiejskich PTG w roku Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego, in A. Jackowski i T. Wites (red.), Księga Wielkiego Jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918-2018, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Kraków, 303–308.

2019

Napierała T., Szutowski D., 2019, The impact of localized innovations on the stock returns of tourism companies, International Journal of Tourism Research, 21(1), 108-121.

Napierała T., Leśniewska-Napierała K., 2019, Towards more and better: Geographical factors of hotel online ratings, in: B.C. Çetinsöz, VIII. National IV. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium Proceeding Book, Mersin University, 805-815.

Bahar M., Leśniewska-Napierała K., Napierała T., Topsakal Y., 2019, Impact of Technology Acceptance by Employees on Hotel Competitiveness, in: K. Birdir, The Third International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2019) Proceeding Book, Mersin University, 402-406.

Leśniewska-Napierała K., Napierała T., Tobiasz-Lis P., Wójcik M., 2019, Sustainable Tourism Development Towards Spatial Justice: Evidence from Masłomęcz, Poland, in: K. Birdir, The Third International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2019) Proceeding Book, Mersin University, 407-410.

Leśniewska-Napierała K., Nalej M., Napierała T., 2019, The Impact of EU Grants Absorption on Land Cover Changes – the Case of Poland, Remote Sensing, 11(20), 1-23.

Napierała T., 2019, Polycentric intra-urban development of hotels: Evidence from Budapest, Geographia Polonica, 92(4), 429-442.

Napierała T., 2019, Usługi hotelowe na obszarach wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 53, 51-62.

Napierała T., Leśniewska-Napierała K., 2019, Geograficzne determinanty oceny jakości oraz popularności usług hoteli w Centralnej Polsce, Folia Turistica, 53, 157-174.

2018

Napierała T., 2018, What Kind of Online Ratings is Most Significant for Hoteliers? Case of Central Poland, in: K. Birdir, The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2018) Proceeding Book, Mersin University, 870-875.

Napierała T., 2018, Przestrzenna różnorodność jako czynnik konkurencyjności hoteli, Prace i Studia Geograficzne, 63(3), 89-101.

Napierała T., Włodarczyk B., 2018, Komisja Geografii Turyzmu, w: Polskie Towarzystwo Geograficzne w setną rocznicę działalności, Tom 3, Historia komisji tematycznych Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Red. M. Sobczyński, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 139-147.

2017

Napierała T., 2017, Municipal Investments in the Łódź Metropolitan Area (Poland) between 2007 and 2013, w: 10 Years of EU Eastern Enlargement: The Geographical Balance of a Courageous Step, Red. P. Jordan, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wiedeń, 369-385.

Pawlicz A., Napierała T., 2017, The determinants of hotel room rates: an analysis of the hotel industry in Warsaw, Poland, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29 (1), 571-588.

Napierała T., 2017, Energia Kaszub – Gniewino, w: Tożsamość i miejsce: Budzenie uśpionego potencjału wsi, Red. M. Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 39-44.

Napierała T., 2017, Wydatki odwiedzających Łódź i region łódzki w świetle badań ankietowych, w: Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2016 roku, Red. B. Włodarczyk, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 135-144.

Napierała T., 2017, Przestrzenne konteksty konkurencji w sektorze usług hotelowych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 27, 153-186.

Napierała T., 2017, Gminne inwestycje turystyczne w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym w latach 2007-2013, w: Trendy w turystyce, Red. E. Biernat, E. Dziedzic, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 217-236.

Napierała T., 2017, Internetization of selling hotel rooms in the metropolitan area of Łódź (Poland), Journal of Geography, Politics and Society, 7 (3), 19-30.

Feltynowski M., Napierała T., 2017, Zasoby informacyjne gmin wiejskich województwa łódzkiego dotyczące polityki przestrzennej i finansowej, Studia Obszarów Wiejskich, 47, 39-54.

Leśniewska-Napierała K., Napierała T., 2017, Funkcja hotelarska w rewitalizacji obszarów wiejskich: Studium przypadków w województwie pomorskim / The function of hotels in revitalizing rural areas: Case studies in Pomerania province, Turyzm / Tourism, 27 (2), 65-76 / 63-72.

2016

Majewska J., Napierała T., Adamiak M., 2016, Wykorzystanie nowych technologii i informacji do opisu przestrzeni turystycznej, Folia Turistica, 41, 309-339.

2015

Napierała T., Leśniewska K., 2015, Location-Based Determinants of Accommodation Prices, w: Tourism Economics: A Practical Perspective, Red. M. Kozak, N. Kozak, Cambridge Scholars Publishing, 124-139.

Napierała T., Lawin M., 2015, Gminne inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym w latach 2007-2013, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 20, 119-138.

2014

Napierała T., Adamiak M., 2014, Odległość od centrum miasta jako determinanta cen usług hotelowych, Studia Oeconomica Posnaniensia, 3 (264), p. 41-54.

Napierała T., Leśniewska K., 2014, Location as a determinant of accommodation prices: Managerial approach, In: Conference proceedings, Red. M. Kozak, N. Kozak, 7th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, Istanbul, p. 687-692.

Matczak A., Napierała T., 2014, Zmiany w lokalizacji hoteli w Budapeszcie, In: Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Zmiany, bariery, innowacje, Red. G. Gołembski, A. Niezgoda, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, p. 127-139.

2013

Napierała T., Adamiak M., Lawin M., 2013, Budżet samorządowy jako narzędzie stymulacji rozwoju turystyki w gminach wiejskich województwa łódzkiego, Studia Obszarów Wiejskich, 34, p. 247-260.

Napierała T., 2013, Charakterystyka rozmieszczenia hoteli sieciowych w Polsce, In: Współczesne problemy badań geograficznych, Red. K. Borówka, A. Cedro, I. Kavetskyy, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi, Szczecin, p. 187-196.

Napierała T., Szkup R., 2013, E-learning w kształceniu na kierunkach turystycznych, In: Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Red. R. Pawlusiński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, p. 445-453.

Napierała T., Adamiak M., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie cen usług noclegowych w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, Prace Geograficzne, 134, p. 37-50.

Napierała T., Adamiak M., Wiśniewski S., 2013, Regionalna sieć transportowa determinantą lokalizacji centrów logistycznych w województwie łódzkim, Transport Miejski i Regionalny, 9 (2013), p. 14-16, 25-26.

Napierała T., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie cen usług hotelowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Napierała T., 2013, Model badań determinant przestrzennego zróżnicowania cen usług hotelowych, In: Geografia wobec problemów zmian globalnych, Red. A. Cedro, VIII Forum Geografów Polskich, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi, Szczecin, p. 45-47.

2012

Lawin M., Napierała T., 2012, Efektywność środków wydatkowanych na rzecz rozwoju turystyki przez samorządy gminne województwa łódzkiego, In: Wyzwania współczesnej polityki turystycznej: Problemy funkcjonowania rynku turystycznego, Red. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 258, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, p. 113-126.

Napierała T. (red.), 2012, Jakość zarządzania turystyką w województwie łódzkim: Możliwości implementacji dobrych praktyk norweskich, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, Łódź.

Napierała T., 2012, Wprowadzenie: Problemy jakości zarządzania przestrzenią turystyczną, In: Jakość zarządzania turystyką w województwie łódzkim: Możliwości implementacji dobrych praktyk norweskich, Red. T. Napierała, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, Łódź, p. 5-23.

Adamiak M., Napierała T., 2012, Finansowanie rozwoju turystyki w województwie łódzkim i hrabstwie Oppland (Norwegia), In: Jakość zarządzania turystyką w województwie łódzkim: Możliwości implementacji dobrych praktyk norweskich, Red. T. Napierała, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, Łódź, p. 57-77.

2011

Napierała T., Płachta M., 2011, Wykorzystanie Internetu w studiach regionalnych, In: Geografia regionalna – scalenie i synteza wiedzy geograficznej, Red. W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, p. 157-172.

Napierała T., 2011, Problematyka krajowych i zagranicznych badań nad sektorem usług noclegowych w środowisku lokalnym, In: Ujęcia i problemy badawcze we współczesnej geografii, Red. W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, p. 147-158.

2008

Napierała T., 2008, Analiza SWOT w małym przedsiębiorstwie turystycznym. Nowe spojrzenie na starą metodę, Turystyka i Hotelarstwo, 14 (2008), Wydawnictwo WSTH, Łódź, p. 33-51.

Napierała T., 2008, Możliwości wykorzystania metod analizy strategicznej w małych przedsiębiorstwach turystycznych, In: Nowe trendy rozwoju turystyki, Red. G. Gołembski, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Sulechów, p. 243-252.

2007

Napierała T., Szafrańska E., 2007, Kina i teatry jako element oferty kulturalnej a zagospodarowanie czasu wolnego, Turyzm, 17 (1-2), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, p. 109-125.

Bachvarov M., Napierała T., 2007, Podejście geograficzne a ekonomiczne w kreowaniu i zarządzaniu turystyką regionu, In: Geografia a przemiany współczesnego świata, Red. W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, p. 253-262.

2004

Matczak A., Napierała T., 2004, Lokalizacja hoteli w Budapeszcie, In: Lokalizacja hoteli w krajowych metropoliach Europy Środkowo-Wschodniej, Red. A. Matczak, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, p. 83-100.

Napierała T., 2004, Rola segmentacji w strategii funkcjonowania biura turystycznego, In: Zeszyty Naukowe WSG w Bydgoszczy, Nr 1 (2004), Seria Turystyka i Rekreacja, Bydgoszcz, p. 245-256.

2002

Bachvarov M., Napierała T., 2002, Wpływ wydarzeń 11 września 2001 roku na turystykę światową, Turystyka i Hotelarstwo, 1 (2002), Wydawnictwo WSTH, Łódź, p. 75-88.
Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego