Logo Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Tytułdr
Imię: Tomasz
NazwiskoNapierała
Stanowisko:Adiunkt
JednostkaZakład Geografii Hotelarstwa
Pokój211K
Konsultacje:
E - mail:tomasz.napierala@geo.uni.lodz.pl
Telefon:+48 42 635 45 67
Skype / GG / IRC:
Strona wwwhttp://www.researchgate.net/profile/Tomasz_Napierala
Problematyka badawcza:geografia hotelarstwa i geografia turyzmu, ceny usług noclegowych, analiza i planowanie strategiczne w małych i średnich przedsiębiorstwach turystycznych, metody analizy przestrzennej jako wspomagające proces zarządzania w turystyce
Lista publikacji:2014

Napierała T., Adamiak M., 2014, Odległość od centrum miasta jako determinanta cen usług hotelowych, Studia Oeconomica Posnaniensia, 3 (264), p. 41-54.

Napierała T., Leśniewska K., 2014, Location as a determinant of accommodation prices: Managerial approach, In: Conference proceedings, Red. M. Kozak, N. Kozak, 7th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, Istanbul, p. 687-692.

Matczak A., Napierała T., 2014, Zmiany w lokalizacji hoteli w Budapeszcie, In: Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Zmiany, bariery, innowacje, Red. G. Gołembski, A. Niezgoda, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, p. 127-139.

2013

Napierała T., Adamiak M., Lawin M., 2013, Budżet samorządowy jako narzędzie stymulacji rozwoju turystyki w gminach wiejskich województwa łódzkiego, Studia Obszarów Wiejskich, 34, p. 247-260.

Napierała T., 2013, Charakterystyka rozmieszczenia hoteli sieciowych w Polsce, In: Współczesne problemy badań geograficznych, Red. K. Borówka, A. Cedro, I. Kavetskyy, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi, Szczecin, p. 187-196.

Napierała T., Szkup R., 2013, E-learning w kształceniu na kierunkach turystycznych, In: Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Red. R. Pawlusiński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, p. 445-453.

Napierała T., Adamiak M., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie cen usług noclegowych w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, Prace Geograficzne, 134, p. 37-50.

Napierała T., Adamiak M., Wiśniewski S., 2013, Regionalna sieć transportowa determinantą lokalizacji centrów logistycznych w województwie łódzkim, Transport Miejski i Regionalny, 9 (2013), p. 14-16, 25-26.

Napierała T., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie cen usług hotelowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Napierała T., 2013, Model badań determinant przestrzennego zróżnicowania cen usług hotelowych, In: Geografia wobec problemów zmian globalnych, Red. A. Cedro, VIII Forum Geografów Polskich, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi, Szczecin, p. 45-47.

2012

Lawin M., Napierała T., 2012, Efektywność środków wydatkowanych na rzecz rozwoju turystyki przez samorządy gminne województwa łódzkiego, In: Wyzwania współczesnej polityki turystycznej: Problemy funkcjonowania rynku turystycznego, Red. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 258, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, p. 113-126.

Napierała T. (red.), 2012, Jakość zarządzania turystyką w województwie łódzkim: Możliwości implementacji dobrych praktyk norweskich, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, Łódź.

Napierała T., 2012, Wprowadzenie: Problemy jakości zarządzania przestrzenią turystyczną, In: Jakość zarządzania turystyką w województwie łódzkim: Możliwości implementacji dobrych praktyk norweskich, Red. T. Napierała, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, Łódź, p. 5-23.

Adamiak M., Napierała T., 2012, Finansowanie rozwoju turystyki w województwie łódzkim i hrabstwie Oppland (Norwegia), In: Jakość zarządzania turystyką w województwie łódzkim: Możliwości implementacji dobrych praktyk norweskich, Red. T. Napierała, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, Łódź, p. 57-77.

2011

Napierała T., Płachta M., 2011, Wykorzystanie Internetu w studiach regionalnych, In: Geografia regionalna – scalenie i synteza wiedzy geograficznej, Red. W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, p. 157-172.

Napierała T., 2011, Problematyka krajowych i zagranicznych badań nad sektorem usług noclegowych w środowisku lokalnym, In: Ujęcia i problemy badawcze we współczesnej geografii, Red. W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, p. 147-158.

2008

Napierała T., 2008, Analiza SWOT w małym przedsiębiorstwie turystycznym. Nowe spojrzenie na starą metodę, Turystyka i Hotelarstwo, 14 (2008), Wydawnictwo WSTH, Łódź, p. 33-51.

Napierała T., 2008, Możliwości wykorzystania metod analizy strategicznej w małych przedsiębiorstwach turystycznych, In: Nowe trendy rozwoju turystyki, Red. G. Gołembski, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Sulechów, p. 243-252.

2007

Napierała T., Szafrańska E., 2007, Kina i teatry jako element oferty kulturalnej a zagospodarowanie czasu wolnego, Turyzm, 17 (1-2), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, p. 109-125.

Bachvarov M., Napierała T., 2007, Podejście geograficzne a ekonomiczne w kreowaniu i zarządzaniu turystyką regionu, In: Geografia a przemiany współczesnego świata, Red. W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, p. 253-262.

2004

Matczak A., Napierała T., 2004, Lokalizacja hoteli w Budapeszcie, In: Lokalizacja hoteli w krajowych metropoliach Europy Środkowo-Wschodniej, Red. A. Matczak, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, p. 83-100.

Napierała T., 2004, Rola segmentacji w strategii funkcjonowania biura turystycznego, In: Zeszyty Naukowe WSG w Bydgoszczy, Nr 1 (2004), Seria Turystyka i Rekreacja, Bydgoszcz, p. 245-256.

2002

Bachvarov M., Napierała T., 2002, Wpływ wydarzeń 11 września 2001 roku na turystykę światową, Turystyka i Hotelarstwo, 1 (2002), Wydawnictwo WSTH, Łódź, p. 75-88.
Materiały dla studentów:null

instantWebSiteGenerator (Adamiak M.)

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego