Rekrutacja 2016 - Dołącz do nas!


Jeżeli chcesz studiować na jednym z kierunków prowadzonych przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu: turystykę i rekreację lub specjalność magisterską z geografii urbanistycznej lub geoinformację - zapoznaj się z poniższym żółtym linkiem i zarejestruj się w serwisie rekrutacyjnym Uniwersytetu Łódzkiego (w momencie uruchomienia rejestracji 2016/2017)!!!

Wszystkie niezbędne informacje na temat sposobu rekrutacji na rok 2016/2017 znajdują się na stronie serwisu rekrutacyjnego UŁ pod adresem rekrutacja.uni.lodz.pl, który zostanie uruchomiony wraz z rozpoczęciem rekrutacji.

Informator o kierunkach studiów proponowanych na Wydziale Nauk Geograficznych w roku akademickim 2016/2017, w tym:
- turystyka i rekreacja - studia licencjackie i magisterskie,
- geografia urbanistyczna - specjalność magisterska na kierunku geografia,
- geoinformacja - studia licencjackie i magisterskie. Czytaj więcej...


--------------------------------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA - TURYSTYKA I REKREACJA - STUDIA I i II STOPNIA
ZAREJESTRUJ SIĘ !!!

SPECJALNOŚCI NA STUDIACH LICENCJACKICH:
- ORGANIZACJA TURYSTYKI
- ORGANIZACJA HOTELARSTWA I GASTRONOMII
- ORGANIZACJA REKREACJI

Program studiów licencjackich, kierunku turystyka i rekreacja, uwzględniający specjalności: organizacja turystyki, organizacja hotelarstwa i gastronomii, organizacja rekreacji (plik pdf)

UWAGA!!! O wyborze specjalności decyduje średnia ocena z I roku studiów. Specjalność zostaje uruchomiona na II roku, przy 35 os. chętnych.


Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów I stopnia, absolwent jest przygotowany do organizacji i obsługi turystyki, hotelarstwa, gastronomii i rekreacji, prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz do pracy na stanowiskach różnych szczebli, związanych z turystyką, hotelarstwem, gastronomią i rekreacją, w szczególności w:
- biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji, centrach informacji turystycznej, innych obiektach turystycznych, noclegowych i rekreacyjnych,
- jednostkach organizujących i obsługujących ruch turystyczny oraz rekreację,
- jednostkach organizujących i obsługujących przestrzeń turystyczną i rekreacyjną,
- administracji rządowej i samorządowej,
- organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach,
- przedsiębiorstwach i instytucjach organizujących produkty turystyczne i rekreacyjne,
- szkolnictwie zawodowym.
Absolwent posiada m.in.:
– wiedzę z zakresu organizacji turystyki, hotelarstwa, rekreacji oraz geografii turyzmu, poszerzoną o podstawową wiedzę z tych dyscyplin naukowych, które wnoszą swój wkład do rozwoju turystyki, hotelarstwa i rekreacji. Dotyczy to zwłaszcza nauk przyrodniczych i nauk społecznych,
– umiejętność kreatywnego myślenia i działania, nabytą poprzez następujące funkcje dydaktyczne: 1) informacyjną (pragnienie odkrywania i rozumienia świata), 2) badawczą (aktywizowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów), 3) transformacyjną (wykorzystywanie zdobywanych kwalifikacji w praktyce), 4) kreacyjną (pragnienie samodzielnego kształcenie w zróżnicowanym zakresie), 5) partnerską (współpraca zespołowa),
– podstawowe umiejętności badawcze, analityczne i pozyskiwania wiedzy w oparciu o różne źródła,
– umiejętności językowe w zakresie nawiązywania specjalistycznych kontaktów w działalności zawodowej i komunikowania się w co najmniej jednym języku obcym nowożytnym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
– przeszkolenie instruktora rekreacji ruchowej w wybranej dyscyplinie, pilota wycieczek, inne przeszkolenia zawodowe


SPECJALNOŚCI NA STUDIACH MAGISTERSKICH:
- ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ TURYSTYCZNĄ
- ZARZĄDZANIE PRZESTREZENIĄ REKREACYJNĄ

Program studiów magisterskich, kierunku turystyka i rekreacja, uwzględniający specjalności: zarządzanie przestrzenia turystyczną, zarządzanie przestrzenią rekreacyjną (plik pdf)

UWAGA!!! O wyborze specjalności decyduje deklaracja, złożona w momencie składania dokumentów na Wydziale. W przypadku większej liczby chętnych, decydować będzie średnia ocena ze studiów I stoipnia. Specjalność zostanie uruchomiona przy minimum 25 os.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów II stopnia, absolwent jest przygotowany do organizacji i zarządzania przestrzenią turystyczną i rekreacyjną, badania przestrzennych aspektów turystyki i rekreacji oraz do pracy na stanowiskach różnych szczebli, w tym kierowniczych, związanych z turystyką i rekreacją, m.in w:
- biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji, centrach informacji turystycznej, innych obiektach turystycznych, noclegowych i rekreacyjnych,
- jednostkach organizujących i zarządzających ruchem turystycznym oraz rekreacją,
- jednostkach organizujących i zarządzających przestrzenią turystyczną i rekreacyjną,
- administracji rządowej i samorządowej,
- organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach,
- przedsiębiorstwach i instytucjach organizujących i zarządzających produktami turystycznymi i rekreacyjnymi,
- szkolnictwie zawodowym.
Absolwent posiada m.in.:
- poszerzoną wiedzę z zakresu turystyki, hotelarstwa, rekreacji i geografii turyzmu, poszerzoną o podstawową wiedzę z tych dyscyplin naukowych, które wnoszą swój wkład do rozwoju turystyki, hotelarstwa i rekreacji. Dotyczy to zwłaszcza nauk przyrodniczych i nauk społecznych,
- umiejętność kreatywnego myślenia i działania, nabytą poprzez następujące funkcje dydaktyczne: 1) informacyjną (pragnienie odkrywania i rozumienia świata), 2) badawczą (aktywizowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów), 3) transformacyjną (wykorzystywanie zdobywanych kwalifikacji w praktyce), 4) kreacyjną (pragnienie samodzielnego kształcenie w zróżnicowanym zakresie), 5) partnerską (współpraca zespołowa),
- umiejętności badawcze, analityczne i pozyskiwania wiedzy w oparciu o różne źródła,
- umiejętności językowe w zakresie nawiązywania specjalistycznych kontaktów w działalności zawodowej i komunikowania się w co najmniej jednym języku obcym nowożytnym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
- umiejętność organizacji oraz zarządzania przestrzenią turystyczną i rekreacyjną

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ruszył Program Wsparcia Kariery Zawodowej i Naukowej Studentów Turystyki i Rekreacji. Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi zasadami Programu, który ma na celu wsparcie naukowe i zawodowe naszych studentów, studiujacych na kierunku turystyka i rekreacja. Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych studentów już w październiku. Program jest wyjatkową inicjatywą w skali kraju.
Zapraszamy na nasze studia!


Kliknij, żeby pobrać zasady ogólne Programu


--------------------------------------------------------------------------------------------------


REKRUTACJA - GEOGRAFIA URBANISTYCZNA - STUDIA II STOPNIA (SPECJALNOŚĆ)
ZAREJESTRUJ SIĘ !!!


NAUCZ SIĘ MIASTA STUDIUJĄC W ŁODZI

- studia dla pasjonatów miasta
- unikatowy program
- możliwość uzyskania wiedzy i umiejętności z zakresu urbanistyki
- praktyki zawodowe

Uzasadnienie wprowadzonych zmian na specjalności magisterskiej GEOGRAFIA URBANISTYCZNA
W związku z uwolnieniem zawodu urbanisty, podejmowaniem przez absolwentów pracy w urzędach administracji samorządowej, biurach planowania przestrzennego i urbanistycznych niezbędne jest wprowadzenie do dotychczasowego programu studiów nowych przedmiotów, które zapewnią studentom niezbędną wiedzę i umiejętności na rynku pracy. Proponujemy wprowadzenie następujących przedmiotów:
1. Analiza społeczna i przestrzenna w miastach - w wymiarze 13 godzin (6w+7cw) zapewni studentom umiejętność przetwarzania danych statystycznych WUS i GUS (tzw. big data), ich opracowania statystycznego, analizy merytorycznej, monitoringu danych, ich śledzenia i porównywania w przestrzeni miasta.
2. Struktury społeczne w miastach – w wymiarze 13 godzin (egz.). Przedmiot wprowadza studentów w rozwój badań nad strukturami społecznymi miasta, ma na celu omówienie nierówności i segregacji społecznych w mieście (etnicznych, rasowych, klasowych, religijnych).
3. Inwentaryzacja urbanistyczna – w wymiarze 13 godzin ćwiczeń. Jest to powrót do prowadzonego wcześniej przedmiotu, którego zarys został opublikowany w podręczniku Geografia urbanistyczna.
4. Współczesne problemy Łodzi – w wymiarze 13 godzin (w) zakłada, że każdy absolwent naszej specjalności powinien znać problemy jakie dotknęły Łódź, w tym: procesy depopulacji. zróżnicowania społecznego, przemian gospodarczych i przestrzennych oraz postawy włodarzy miasta wobec problemów społeczno-gospodarczych.
5. GIS – w wymiarze 26 godzin (cw) umiejętność rysowania map różnotematycznych, odczytywania współrzędnych, lokalizacji obiektów i ich prawidłowych oznaczeń.

Egzaminy:
1. Zarządzanie miastem 26 godz., 3 pkt. ECTS
2. Centra miast 26 godz., 3 pkt. ECTS
3. Fizjografia urbanistyczna 26 godz., 3 pkt. ECTS


UWAGA !!! W TRAKCIE SKŁADANIA DOKUMENTACJI NALEŻY ZŁOZYĆ DEKLARACJĘ O CHĘCI STUDIOWANIA GEOGRAFII URBANISTYCZNEJ NA PIERWSZYM MIEJSCU !!!


--------------------------------------------------------------------------------------------------


REKRUTACJA - GEOINFORMACJA - STUDIA I i II STOPNIA
ZAREJESTRUJ SIĘ !!!


Kierunek prowadzony na Wydziale Nauk Geograficznych przy współudziale Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

Senat UŁ zatwierdził od 2015 r. STUDIA MAGISTERSKIE Geoinformacja.
Serdecznie zapraszamy na studia I i II stopnia.


Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata w zakresie geoinformacji

Absolwent powinien być przygotowany do praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy w rożnych dziedzinach gospodarki, w których wykorzystywana jest informacja przestrzenna, poprzez integrację wiedzy i umiejętności nabytych przez niego podczas studiów. Powinien być przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geoinformatycznych, administracji rządowej i samorządzie terytorialnym w zakresie zarządzania przestrzenią, ochronie środowiska, leśnictwie, zarządzaniu kryzysowym, wojsku, geodezji, biurach planowania przestrzennego i innych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent uzyskuje tytuł magistra w zakresie geoinformacji

Absolwenci kierunku GEOINFORMACJA II stopnia, w zależności od wybranej specjalności, sąprzygotowani do podjęcia pracy w charakterze: Analityka i projektanta baz danych przestrzennych ,specjalisty wizualizacji danych przestrzennych, analityka zjawisk przestrzennych, konsultanta-specjalisty w zakresie geoinformacji, Badacza w dziedzinie informatyki lub geografii, Specjalisty ds. szkolenia z zakresu technologii GIS, a także specjalisty w firmach, urzędach i instytucjach zatrudniających pracowników posiadających kompetencje z zakresu geoinformacji np.: ochronie środowiska, administracji paostwowej, samorządzie, zarządzaniu kryzysowym, geomarketingu, geodezji, planowaniu przestrzennym. Absolwenci specjalności „Analityk GIS” są przygotowani do podjęcia pracy w charakterze j. w. oraz programisty, specjalisty baz danych przestrzennych, kierownika projektu GIS, specjalisty ds. szkolenia z zakresu geoinformacji.


WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE geoinformacja.geo.uni.lodz.pl


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przydatne linki: