Działalność dydaktyczna:

Część pierwsza

Tradycje kształcenia kadr dla turystyki na poziomie uniwersyteckim sięgają w naszym środowisku 1977 roku, kiedy to uruchomiono, jedno z pierwszych w Polsce, Podyplomowe Studium Turystyki. Począwszy od 1996 roku Katedra Geografii Miast i Turyzmu prowadziła specjalność z geografii turyzmu i hotelarstwa, w miejsce której w 2004 r. uruchomiono samodzielny kierunek turystyka i rekreacja w systemie dwustopniowym, tj. trzyletnich studiów licencjackich i dwuletnich uzupełniających studiów magisterskich. Równolegle ze studiami dziennymi i zaocznymi w Łodzi Instytut prowadzi trzyletnie studia licencjackie z turystyki i rekreacji w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Działalność dydaktyczna i kształcenie kadry

Początkiem instytucjonalnego rozwoju geografii turyzmu w ośrodku łódzkim było powołanie i rozpoczęcie działalności przez Podyplomowe Studium Turystyki. Studium to, jak podaje DZIEGIEĆ (1995), funkcjonowało w latach 1977–1992, a następnie wznowiło działalność w 1999 r. Studium miało charakter interdyscyplinarny, a jego celem było przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy w działalności turystycznej zarówno w formie zawodowej, jak i społecznej. Było ono adresowane do ludzi z wykształceniem wyższym, którzy niezależnie od dyplomu uzyskanego na różnych kierunkach studiów pragnęli włączyć się w działalność turystyczną. Podyplomowe Studium Turystyki w pierwszej edycji (tj. do roku 1992) było bezpłatne i prowadzone w systemie studiów zaocznych, z oderwaniem od pracy raz w miesiącu na trzydniowe zjazdy. Studium trwało dwa semestry (po sześć zjazdów w każdym) i było przedzielone 12-dniowymi ćwiczeniami terenowymi. Ćwiczenia te, które odbywały się albo na terenie celowo wybranego regionu w kraju, albo w jednym z dawnych państw demokracji ludowej (Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, NRD) miały charakter poznawczy, instruktażowy i badawczy. Studium kończyło się przygotowaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym, po zdaniu którego absolwent otrzymywał przewidziany prawem dyplom (póź-niej zaświadczenie) podpisywany przez rektora Uniwersytetu Łódzkiego.

Tematyka zajęć prowadzonych na Studium ulegała zmianom, zawsze jednak absolwenci otrzymywali solidną wiedzę z zakresu: geografii regionalnej (Polski i świata), walorów przyrodniczych i antropogenicznych turystyki, historii sztuki, zagospodarowania turystycznego, organizacji turystyki, ekonomii, funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego, a także podstaw metodycznych pracy naukowej (seminaria dyplomowe).


<< 1 2 3 4 >>