Ogólne

Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ to studia dla aktywnych fizycznie, pasjonatów podróży, geografii, przyrody, turystyki i rekreacji. TiR UŁ to studia dla ludzi wytrwałych i nie bojących się wyzwań.
U nas znajdziesz przyjaźnie, które przetrwają do końca Twojego życia!


Studia licencjackie mają charakter ogólnoakademicki (naukowo-badawczy) z elementami zawodowymi (praktycznymi).
Studia magisterskie maja charakter ogólnoakademicki (naukowo-badawczy).Jeżeli nie boisz się wyzwań, lubisz aktywnie spędzać czas wolny (w górach i nad wodą), jesteś pasjonatem geografii, podróżujesz lub chcesz podróżować, nie boisz się trudów związanych z aktywnymi studiami, chcesz zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu organizacji turystyki, rekreacji lub hotelarstwa na studiach licencjackich i naukową wiedzę z zakresu zarządzania turystyką lub rekreacją na studiach magisterskich.
Jeżeli nie obawiasz się pracy organizacyjnej na rzecz środowiska akademickiego i społeczności lokalnej w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Geografów Turyzmu "Włóczykije" (organizujemy rajdy, konkursy, uczestniczymy w życiu podróżniczym Łodzi).
Jeżeli nie boisz się ciężkiej pracy, zdobywania fachowej wiedzy, wyjazdów na ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe.
Jeżeli lubisz język angielski, chcesz nauczyć się języka specjalistycznego i branżowego, nie stronisz od wysiłku fizycznego (180 godzin zajęć z wychowania fizycznego, w trakcie których realizowane są kursy instruktora rekreacji ruchowej w wybranej dyscyplinie), chcesz poznać tajniki turystyki kwalifikowanej i specjalistycznej, turystyki biznesowej, organizacji hotelarstwa i rekreacji.
Jeżeli lubisz wyprawy terenowe, brakuje ci przyjaciół, z którymi chcesz wyjeżdżać (u nas trzy razy w roku pojedziesz na studencki rajd).
Jeżeli lubisz czytać i chcesz w przyszłości stać się częścią elity intelektualnej branży turystycznej, rekreacyjnej i hotelarskiej...

Jeżeli to Cię zainteresowało i szukasz aktywnej studenckiej przygody, dającej bardzo dobre wykształcenie ... to te studia są dla CIEBIE! ZAPRASZAMY DO NAS

U nas nauczysz się jak wykorzystać potencjał przyrodniczy i antropogeniczny w tworzeniu produktu turystycznego. Chętni nauczą się fachu pilota wycieczek, instruktora rekreacji, a przy współpracy z naszymi partnerami będą mieć możliwość odbycia kursów specjalistycznych (np. przewodnika górskiego (!), taternika jaskiniowego, żeglarza). Zaproponujemy Ci również inne kursy zawodowe (kursy zawodowe mogą być dodatkowo płatne).

Zapoznaj się z programem kierunku, umieszczonym poniżej. Przemyśl swoją decyzję dobrze i przyjdź do nas!!!

STUDIUJ Z NAMI!

Jesteśmy jedną z nielicznych uczelni prowadzących kierunek "turystyka i rekreacja" o charakterze geograficznym na poziomie studiów licencjackich i magisterskich.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH 2020 - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
SPECJALNOŚCI:
ORGANIZACJA TURYSTYKI
ORGANIZACJA REKREACJI
ORGANIZACJA HOTELARSTWA

INFORMATOR TURYSTYKA I REKREACJA 2020 - STUDIA I STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW MAGISTERSKICH 2020 - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
SPECJALNOŚCI:
PRZESTRZEŃ TURYSTYCZNA
MIEJSKA PRZESTRZEŃ REKREACJI

INFORMATOR TURYSTYKA I REKREACJA 2020 - STUDIA II STOPNIA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Program Wsparcia Kariery Zawodowej i Naukowej Studentów Turystyki i Rekreacji. Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi zasadami Programu, który ma na celu wsparcie naukowe i zawodowe naszych studentów, studiujacych na kierunku turystyka i rekreacja. Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych studentów już w październiku. Program jest wyjatkową inicjatywą w skali kraju.
Zapraszamy na nasze studia!


Kliknij, żeby pobrać zasady ogólne Programu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dlaczego warto u nas studiować?


Program studiów

PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH od 2019/2020 - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH od 2018/2019 - PROFIL PRAKTYCZNY


PROGRAM STUDIÓW MAGISTERSKICH od 2019/2020 - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Opis kierunku

Program kierunku odwołuje się w znaczącej części do organizacji turystyki, hotelarstwa i rekreacji w odniesieniu do przestrzeni geograficznej. Głównym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, umożliwiające samodzielne, podstawowe badanie, analizowanie i syntetyzowanie relacji kształtujących przestrzeń turystyczną i rekreacyjną, w tym prawidłowe rozumienie wzajemnych relacji między środowiskiem przyrodniczym i antropogenicznym a działalnością gospodarczą człowieka, dynamiki tych relacji oraz ich wpływu na zmiany w funkcjonowaniu przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej, zróżnicowanej terytorialnie. Dwuobszarowy charakter kierunku turystyka i rekreacja wynika przede wszystkim z przedmiotu badań geografii turyzmu, która jest podstawową dyscypliną naukową, w ramach której lokowane są badania naukowe nad turystyką i rekreacją, w odniesieniu do przestrzeni geograficznej. Przedmiot badań geografii turyzmu obejmuje m.in. działalność człowieka w przestrzeni geograficznej, zarówno w szeroko rozumianym środowisku przyrodniczym, jak i środowisku antropogenicznym. Badania współzależności występujących między zjawiskami i procesami należącymi do dwóch sfer – przyrodniczej i antropogenicznej ‐ wymagają wykorzystania kompetencji należących do wielu dziedzin nauki, w szczególności z obszaru nauk przyrodniczych i obszaru nauk społecznych. Studia obejmują moduły podzielone na przedmioty ogólnouczelniane, podstawowe, fakultatywne i specjalnościowe. W module zajęć praktycznych szczególną wagę przyłożono do ćwiczeń terenowych (obejmujących zarówno aspekty poznawcze, jak i praktyczne) oraz praktyk zawodowych, które każdego roku student odbywa w innej instytucji (park narodowy, muzeum, instytucja samorządowa, przedsiębiorstwo i praktyka specjalnościowa). Wymienione moduły obejmują wiedzę m.in. z zakresu: geografii, geografii turyzmu, turystyki, rekreacji, hotelarstwa, nauk przyrodniczych, nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ekonomicznych, nauk o kulturze fizycznej, metod badawczych i analiz naukowych oraz języków obcych. Zgodność z krajowymi ramami kwalifikacji ustalona jest dla obszaru kształcenia nauk przyrodniczych (obszar dominujący) i obszaru nauk społecznych (obszar uzupełniający). Tworząc program uwzględniono: wzorce międzynarodowe, przygotowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy, przygotowanie do bycia aktywnym obywatelem w demokratycznym społeczeństwie, a także szeroko rozumiany rozwój osobowy osób kształconych, w tym podtrzymanie i rozwój podstaw tzw. wiedzy zaawansowanej.

Cele kształcenia

Cele kształcenia

Głównym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, umożliwiające samodzielne badanie, analizowanie i syntetyzowanie relacji kształtujących przestrzeń turystyczną i rekreacyjną.Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony został na łączenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie turystyki, hotelarstwa i rekreacji, m.in.:

- wykształcenie praktycznych umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w różnorodnych instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach, związanych z turystyką, hotelarstwem i rekreacją;

- przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu turystyki, hotelarstwa, rekreacji i geografii turyzmu, poszerzonego o podstawową wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych (geografia, ekologia, biologia, ochrona środowiska) i nauk społecznych (ekonomia, marketing i zarządzanie, prawo, psychologia, socjologia i pedagogika);

- wykształcenie umiejętności kreatywnego myślenia realizowane jest poprzez następujące funkcje dydaktyczne:

 • 1) informacyjną (pragnienie odkrywania i rozumienia świata),
 • 2) badawczą (aktywizowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów),
 • 3) transformacyjną (wykorzystywanie zdobywanych kwalifikacji w praktyce),
 • 4) kreacyjną (pragnienie samodzielnego kształcenie w zróżnicowanym zakresie),
 • 5) partnerską (współpraca zespołowa);

- wykształcenie umiejętności badawczych i analitycznych, pozyskiwania wiedzy w oparciu o różne źródła;

- wykształcenie kadry obsługującej ruch turystyczny, zarządzającej obiektami turystycznymi i rekreacyjnymi, organizującej i zarządzającej przestrzenią turystyczną;

- wykształcenie praktycznych umiejętności językowych;

Cele kształcenia


Ważnym aspektem kształcenia jest przygotowanie studenta do: efektywnej pracy indywidualnej i grupowej, merytorycznej dyskusji, umiejętności formułowania opinii oraz prezentacji (ustnej i pisemnej) uzyskanych wyników prac badawczych. Dynamika zjawisk i procesów zachodzących w środowisku geograficznym powinna także uświadomić konieczność stałego uaktualniania swojej wiedzy, podnoszenia kwalifikacji i ciągłego rozwoju.

Możliwości zatrudnienia absolwenta

Możliwości zatrudnienia

Absolwent studiów kierunku turystka i rekreacja to człowiek posiadający szerokie zainteresowania, obdarzony umiejętnościami rozumienia oraz kojarzenia zjawisk i procesów geograficznych, społecznych i gospodarczych. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów, absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz do pracy na stanowiskach związanych z turystyką i rekreacją w:


 • biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, centrach informacji turystycznej, innych obiektach turystycznych (produktach turystycznych) i rekreacyjnych

 • na stanowiskach związanych z organizacją, obsługą i zarządzaniem ruchem turystycznym oraz organizacją rekreacji

 • administracji rządowej i samorządowej (organizacja i zarządzanie przestrzenią turystyczną i produktami turystycznymi),

 • organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach,

 • szkolnictwie zawodowym,

 • kadra kierownicza.

Kontynuacja kształcenia

Kontynuacja kształcenia
Absolwent studiów licencjackich może kontynuować kształcenie na studiach magisterskich, których rekrutacja i wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte na studiach I stopnia turystyki i rekreacji. Może także kontynuować kształcenie na studiach magisterskich w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego. Dla absolwenta studiów I stopnia turystyki i rekreacji dostępne są studia podyplomowe i kursy dokształcające na Uniwersytecie Łódzkim i innych uczelniach, uzupełniające jego wykształcenie.

Przedmioty

Przede wszystkim studia na kierunku "turystyka i rekreacja" pozwalają zdobyć szeroką i szczegółową wiedzę z zakresu turystyki, hotelarstwa i rekreacji. Poniżej podane zostały przedmioty, jakie prowadzone są na tym kierunku.

Blok turystyka

Blok zajęć z turystyki na kierunku turystyka i rekreacja

Studenci w cyklu trzyletnich studiów licencjackich mają możliwość zdobycia wiedzy m.in. z zakresu: podstaw turystyki, historii turystyki, muzealnictwa, turystyki na obszarach chronionych, geografii turystycznej Polski i świata, zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego, informacji i promocji w turystyce, produktu turystycznego, krajoznawstwa, prawa w turystyce i rekreacji, metod i technik obsługi ruchu turystycznego, pilotażu i przewodnictwa, polityki turystycznej, regionów turystycznych, doradztwa turystycznego, strategii rozwoju turystyki, przestrzeni turystycznej,osadnictwa turystycznego i planowania turystycznego.

Ponadto wybierają przedmioty fakultatywne spośród takich jak: ruch turystyczny, walory przyrodnicze, walory antropogeniczne, ośrodki kultu religijnego, miasta turystyczne Polski, uzdrowiska polskie, dawne zamki, pałace i dwory w Polsce, zamki i klasztory w Polsce, miasta turystyczne świata, turystyka wiejska,turystyka miejska.

Blok rekreacja

Blok zajęć z rekreacji na kierunku turystyka i rekreacja

Są to przedmioty z zakresu: podstaw rekreacji, fizjologii człowieka, wychowania zdrowotnego i promocji zdrowia, organizacji imprez rekreacyjnych. W ramach tego bloku odbywają się również zajęcia z wychowania fizycznego i zajęcia specjalizacyjne. W ramach obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego (180 godzin!!!) realizowany jest program kształcenia instruktorów rekreacji ruchowej w zakresie pływania (pływanie obowiązkowo dla wszystkich) i innych dyscyplin.

Blok hotelarstwo

Blok zajęć z hotelarstwa na kierunku turystyka i rekreacja

W ramach bloku "hotelarstwo" studenci mają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu hotelarstwa na takich zajęciach jak: podstawy hotelarstwa, organizacja i funkcjonowanie obiektów noclegowych i gastronomicznych, organizacja biura recepcji, zarządzanie obiektami hotelowymi, organizacja kongresów i konferencji, kuchnie świata, geografia hotelarstwa.

Blok ćwiczeń terenowych

Blok ćwiczeń terenowych i wyjazdów turystyka i rekreacja

Jednym z wielu atutów studiowania na kierunku "turystyka i rekreacja" są ćwiczenia terenowe. Odbywają się one w ramach wyjazdów: region geograficzny - Polska Pn, region geograficzny - Polska Pd, region geograficzny - Polska Wsch., regiony geograficzne Europy, region łódzki, Łódź jako miasto turystyczne, geografia turyzmu i hotelarstwa. W ramach bloku "rekreacja" odbywają się również obozy: letni (m.in. rafting, speleologia, turystyka rowerowa, orientacja w terenie) i zimowy (nauka jazdy na nartach)

Ćwiczenia terenowe (zakwaterowanie, wyżywienie, dodatkowy program) są finansowane przez uczestnika, chyba, że zarządzenie Rektora, Dziekana lub Dyrektora Instytutu stanowi inaczej. Na studiach dotowane są koszty transportu.

Blok geografia

Blok zajęć z geografii na kierunku turystyka i rekreacja

Kierunek prowadzony jest na Wydziale Nauk Geograficznych, z tego względu kładziemy duży nacisk na wiedzę geograficzną. W ramach tego bloku odbywają się zajęcia z: geografii fizycznej, ekologii i ochrony środowiska, biogeografii, geografii społeczno-ekonomicznej, geografii Polski, geografii regionalnej świata, historii odkryć geograficznych.

Blok nauk ekonomicznych

Blok zajęć ekonomicznych na kierunku turystyka i rekreacja

Turystyka, hotelarstwo i rekreacja to współcześnie przede wszyskim biznes. Dlatego nasi studenci otrzymują również wiedzę z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania, marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych, ekonomiki turystyki i rekreacji, zarządzania jakością w turystyce, finansów przedsiębiorstw i podstaw rachunkowości.

Blok nauk humanistycznych

Blok zajęć z nauk humanistycznych na kierunku turystyka i rekreacja

Dbamy nie tylko o przekaz wiedzy specjalistycznej, ale również o krztałcenie w zakresie nauk humanistycznych. W ramach tego bloku odbywająsię zajęcia z zakresu: historii architektury i sztuki, historii architektury Polski, pedagogiki czasu wolnego, psychologii, socjologii czasu wolnego

Blok metod i technik naukowych

W ramach tego bloku nasi słuchacze uczą się technologii informacyjnej, podstaw statystyki, metod badań terenowych, kartografii turystycznej, systemu GIS

Blok języków obcych

Blok zajęć z języków obcych turystyka i rekreacja

Kładziemy duży nacisk na znajomość języków obcych. W ramach studiów licencjackich realizowany jest program doskonalenia języka angielskiego obowiązkowo dla wszystkich. Znajomość kandytata języka angielskiego na poziomie B1 obowiązkowa . Student ma możliwość rozliczenia egzaminu na poziomie B2 ze znajomości innego języka obcego. Na studiach magisterskich student wybiera lektorat spośród zaproponowanych (angielski, niemiecki, hiszpański). Lektorat zostanie uruchomiony w przypadku min. 10 osób chętnych.

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe odbywają się w różnych instytucjach związanych z turystyką tj. parkach narodowych i krajobrazowych, muzeach, gminach turystycznych, obiektach noclegowych, biurach podróży i in. Wśród instytucji, w których studenci odbywali praktyki poza polskimi parkami narodowymi i siedzibami gmin można wymienić Zamek Królewski na Wawelu, Zamek w Malborku, Muzeum Powstania Warszawskiego, międzynarodowe biura turystyczne sieci TUI, czy Neckermann oraz hotele międzynarodowych systemów i łańcuchów hotelowych takich jak Accor, Hilton, Marriott, Radisson, Sheraton i wiele innych, zarówno w kraju, jak i za granicą (np. w ramach programu Erasmus).

Studenci stacjonarnych studiów licencjackich realizują zajęcia w wymienionych instytucjach łącznie przez 4 tygodnie (120 godzin, mając możliwość wyboru instytucji.

O przydatności tego rodzaju zajęć świadczyć mogą: podejmowanie w czasie wakacji pracy w instytucjach, w których odbywały się praktyki, podejmowanie tematów prac licencjackich i magisterskich z terenów, na których odbywały się zajęcia, czy wreszcie podejmowanie stałej pracy zawodowej w instytucjach przyjmujących praktykantów.Ranking najlepszych uczlni kształcacych w zakresie turystyki i rekreacji 2018
TURYSTYKA I REKREACJA W RANKIGU PERSPEKTYW 2018 NA 3 MIEJSCU WŚRÓD KIERUNKÓW TURYSTYCZNYCH. WŚRÓD UNIWERSYTETÓW NA DRUGIM!!!
(kliknj, zeby zobaczyć stronę rankingu)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ranking najlepszych uczlni kształcacych w zakresie turystyki i rekreacji 2015


Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasz kierunek "turystyka i rekreacja", prowadzony przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geogreaficznych UŁ, został w 2015 roku kolejny raz wysoko wyróżniony w rankingu "Wiadomości Turystycznych" uczelni wyższych, prowadzących kierunek turystyka i rekreacja o profilu mieszanym, praktycznym i ogólnoakademickim. Zapraszamy wobec tego na nasze studia !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ranking najlepszych uczlni kształcacych w zakresie turystyki i rekreacji 2014


Z ogromną przyjemnością informujemy, że kierunek "turystyka i rekreacja", prowadzony przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geogreaficznych UŁ, został w 2014 roku kolejny raz wysoko wyróżniony w rankingu "Wiadomości Turystycznych" uczelni wyższych kształcących w zakresie turystyki. Zapraszamy wobec tego na nasze studia !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ranking najlepszych uczlni kształcacych w zakresie turystyki i rekreacji 2012


W 2012 roku w rankingu uczelni kształcących na kierunkach turystycznych, opublikowanym w kwietniowym numerze "Wiadomości Turystycznych", nasz kierunek studiów "turystyka i rekreacja", organizowany przez Instytutu Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, został sklasyfikowany na zaszczytnym PIERWSZYM MIEJSCU w kategorii "szkoły publiczne posiadające I i II stopień nauczania"!


Zapraszamy wobec tego do studiowania na wyjątkowej "turystyce i rekreacji"


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Informator o kierunkach studiów proponowanych na Wydziale Nauk Geograficznych w roku akademickim 2020/2021, w tym:
- turystyka i rekreacja - studia licencjackie i magisterskie,
- geografia urbanistyczna - specjalność magisterska na kierunku geografia,
- geoinformacja - studia licencjackie i magisterskie. Czytaj więcej...


Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (pobierz plik)

Zapoznaj się z ważnymi aktami prawnymi na stronie WNG (odpłatność za studia, pomoc materialna, wzory wniosków)

Zapoznaj się z ważnymi informacjami nt. jakości kształcenia na WNG

Kierunek turystyka i rekreacja prowadzony jest na podstawie uchwał Senatu UŁ:

Załącznik do Uchwały nr 589 z 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku studiów I stopnia „Turystyka i rekreacja”
Załącznik do Uchwały nr 590 z 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku studiów II stopnia „Turystyka i rekreacja”
Załącznik do Uchwały nr 511 z 2015 roku. Zmiany w Uchwale 589/2012
Załącznik do Uchwały nr 511 z 2015 roku. Efekty kształcenia dla kierunku studiów I stopnia „Turystyka i rekreacja” - tekst ujednolicony
Załącznik do Uchwały nr 512 z 2015 roku. Zmiany w Uchwale 590/2012
Załącznik do Uchwały nr 512 z 2015 roku. Efekty kształcenia dla kierunku studiów II stopnia „Turystyka i rekreacja” - tekst ujednolicony


Uchwała Senatu UŁ nr 123/2017 - studia I stopnia
Załącznik do Uchwały nr 123 z 2017 roku. Efekty kształcenia dla kierunku studiów I stopnia „Turystyka i rekreacja”
Uchwała Senatu UŁ nr 124/2017 - studia II stopnia
Załącznik do Uchwały nr 124 z 2017 roku. Efekty kształcenia dla kierunku studiów II stopnia „Turystyka i rekreacja”


Opis kierunku

Geografia urbanistyczna jest jedną z siedmiu specjalizacji magisterskich prowadzonych na kierunku geograficznym i jedną z czterech w ramach geografii społeczno-ekonomicznej. Specjalizację tę prowadzi Instytut Geografii Miast i Turyzmu,a wykładowcami są zarówno pracownicy instytutu jak i innych katedr z Wydziału Nauk Geograficznych oraz praktycy - urbaniści.


Od lat studia prowadzone są wyłącznie w systemie stacjonarnym. Aby dostać się na studia z geografii urbanistycznej należy ukończyć studia licencjackie z geografii lub innych pokrewnych dyscyplin naukowych (np. gospodarka przestrzenna, ekonomia, ochrona środowiska).


Opis kierunku

Opis kierunku

Program uzupełniających studiów magisterskich specjalność geografia urbanistyczna został opracowany zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Należy podkreślić, że niniejszy program wiąże się ściśle ze strategią i misją Uniwersytetu Łódzkiego, określonymi odrębnymi uchwałami Senatu UŁ. Jest ponadto zgodny z założeniami europejskich ram kwalifikacji, odpowiadając 7. poziomowi kwalifikacji, który w tym przypadku wyrażony jest dyplomem magistra geografii specjalności geografia urbanistyczna.

Program specjalności magisterskiej geografia urbanistyczna ma charakter interdyscyplinarny, w którym wiodącą rolę ze względu na przestrzenny charakter współczesnych miast i osiedli mają geografowie. Geografia specjalizująca się w badaniach środowiska geograficznego, w tym interakcji człowiek - środowisko geograficzne, coraz bardziej koncentruje się na badaniach organizacji przestrzeni geograficznej na obszarach zurbanizowanych i podlegających procesom urbanizacji. Badania w tym zakresie prowadzą przedstawiciele wielu dyscyplin geografii zarówno fizycznej, jak i społeczno – ekonomicznej, a najpełniej w ramach geografii osadnictwa. Geografia osadnictwa jest dyscypliną wiodącą w systematyzowaniu wiedzy na temat miast i osiedli, która coraz częściej nazywana jest geografią urbanistyczną. Badania nad geografią osadnictwa w łódzkim ośrodku geograficznym zainicjował w latach 50. XX w. prof. L. Straszewicz, a kontynuują je jego uczniowie ( z tego zakresu powstało kilkanaście prac doktorskich i kilka habilitacyjnych). Zatrudnieni w IGMiT pracownicy ukończyli różne studia wyższe, w tym geografię, architekturę, ekonomię, matematykę, socjologię, a następnie uzyskali doktoraty z geografii osadnictwa, a następnie doktora habilitowanego z tej dziedziny geografii. Ich dorobek w pełni upoważnia do specjalistycznego kształcenia i przygotowania geografów do podejmowania pracy w zawodzie urbanisty. W procesie kształcenia studentów uczestniczą także praktycy z planowania przestrzennego.

Zgodność z krajowymi ramami kwalifikacji ustalona jest dla obszaru kształcenia nauk społecznych, a znaczna część zakładanych efektów kształcenia odnosi się do obszaru nauk przyrodniczych. Tworząc program uwzględniono: wzorce międzynarodowe, przygotowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy, przygotowanie do bycia aktywnym obywatelem w demokratycznym społeczeństwie, a także szeroko rozumiany rozwój osobowy osób kształconych, w tym podtrzymanie i rozwój podstaw tzw. wiedzy zaawansowanej.

Cele kształcenia

Celem specjalności magisterskiej geografia urbanistyczna jest wykształcenie geografa urbanisty, który w czasie 2 letnich studiów uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje zarówno w obszarze społecznym, jak i przyrodniczym, a także innych dyscyplinach naukowych pozwalających na pełnoprawny jego udział w procesie planowania organizacji przestrzeni miejskiej w ramach interdyscyplinarnego zespołu urbanistów. Program studiów ma na celu wykształcenie geografa urbanisty wnoszącego nowe wartości i szerokie interdyscyplinarne spojrzenie na współczesne kształtowanie ładu przestrzennego miast i osiedli. Wyznacznikiem specjalności geografia urbanistyczna w Łodzi są następujące kompetencje związane w prowadzeniem badań w zakresie:

 • - duże miasta – aglomeracje – metropolie;
 • - środowisko przyrodnicze miasta;
 • - procesy urbanizacji prowadzące do zawłaszczania przestrzeni geograficznej;
 • - procesy rewitalizacji i gentryfikacji.

Możliwości zatrudnienia absolwenta

Rozpoznanie rynku pracy wykazuje rosnące potrzeby zatrudniania specjalistów legitymujących się wiedzą z zakresu geografii urbanistycznej, którzy są przygotowani do współuczestniczenia w projektach zagospodarowywania nowych terenów, jak i procesach przekształceń – rewitalizacji środowiska miejskiego. Absolwenci specjalności magisterskiej geografia urbanistyczna uczestniczą w przygotowywaniu planów przestrzennego zagospodarowania miast, strategii rozwoju miast, zarządzania miastem, jak i obszarami obsługującymi ruch turystyczny. Wzrost zatrudnienia absolwentów tej specjalności w placówkach planowania przestrzennego i biurach promocji świadczy o ich dobrym przygotowaniu akademickim. W konstrukcji programu przyjęto więc szereg założeń uwzględniających to zapotrzebowanie.

Ustalono, że absolwenci kierunku geografia o specjalności geografia urbanistyczna powinni znać procesy zachodzące w miastach, zarówno w aspekcie przestrzennym, gospodarczym, jak i społecznym i wynikające z nich konsekwencje. Są przygotowani do kształtowania ładu przestrzennego zarówno na obszarach podlegających procesom urbanizacji, jak i ośrodkach miejskich. Są przygotowani do wyznaczania obszarów wymagających procesów rewitalizacji, opracowania programów ich realizacji i wdrożenia. Potrafią wyznaczać centra miast i funkcje w jakie powinny być wyposażone aby sprostać potrzebom różnych grup społecznych. Znajomość problematyki współczesnych miast pozwala im także przygotować strategie ich rozwoju, jak i promocję. Są nie tylko uczestnikami „życia w mieście” ale także pozostają wyczuleni na śledzenie gry o przestrzeń miejską różnych aktorów i grup interesów.

Wiedza i umiejętności pozwalają absolwentowi kierunku geografii specjalności geografia urbanistyczna na podejmowanie pracy w instytucjach i urzędach administracji publicznej zajmujących się gospodarką miejską, planowaniem przestrzennym, których działalność związana jest z dostosowywaniem terenów miejskich do pełnienia nowych funkcji, jak i zmieniającego się krajobrazu miejskiego i potrzeb społecznych.

Absolwenci specjalności będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in.:

 • w administracji samorządowej i rządowej, m.in. w wydziałach i departamentach gospodarki miejskiej, planowania przestrzennego, architektonicznych, urbanistycznych, demograficznych, promocji i in.;

 • w instytucjach i służbach konserwatora zabytków;

 • w służbach, zakładach i firmach komunalnych jak np. mieszkalnictwa, komunikacyjnych itp;

 • w instytucjach i przedsiębiorstwach wytwarzających i analizujących dane monitoringowe o środowisku miejskim o zróżnicowanym zasięgu przestrzennym i czasowym;

 • w firmach eksperckich i konsultingowych zw. z biurami nieruchomości, gospodarką terenami miejskimi;

 • w międzynarodowych instytucjach konsultingowych pracujących na rzecz środowiska miejskiego, w tym w krajach Unii Europejskiej.

Kontynuacja kształcenia
Absolwenci specjalności są dobrze przygotowani także do pracy naukowej i mogą podejmować studia III-go stopnia (doktoranckie) na różnych wydziałach uczelni wyższych, w szczególności na wydziałach o profilu przestrzennym, planistycznym oraz związanych z zarządzaniem gospodarka miejską i promocją miast.

Program studiów i wykładane przedmioty

Efekty kształcenia na specjalności magisterskiej geografia urbanistyczna dotyczą kilku bloków tematycznych:

z geografii fizycznej w zakresie:

 • - fizjografii urbanistycznej;
 • - klimatu miast;

z wiedzy społecznej w zakresie:

 • - demografii miast;
 • - geografii społecznej miast;
 • - tworzenia modeli regresji dla potrzeb planowania przestrzennego, demografii, mieszkalnictwa, zdrowia;

z historii budowy miast i procesu ich przekształceń w zakresie:

 • - historii budowy miast;
 • - procesów urbanizacji;
 • - form i struktur przestrzennych wielkich skupisk miejskich;
 • - rewitalizacji miast;

z podstaw gospodarki i funkcjonowania miast w zakresie:

 • - funkcji miast;
 • - ekonomiki miast;
 • - centrów miast;
 • - sieci i systemów osadniczych;

z wiedzy aplikacyjnej w zakresie:

 • - studium zagospodarowania i planowania przestrzennego miast;
 • - podstaw wyceny nieruchomości miejskich;
 • - studiów inwentaryzacji urbanistycznej miast;
 • - studiów terenowych (ćwiczenia terenowe).

Program studiów na specjalności geografia urbanistyczna obejmuje 260 godzin zajęć fakultatywnych realizowanych w formie wykładów i konwersatoriów, mających na celu umożliwienie studentom zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnie z ich zainteresowaniami.


PROGRAM STUDIÓW - GEOGRAFIA II STOPIEŃ
PROGRAM STUDIÓW - SPECJALNOŚĆ GEOGRAFIA URBANISTYCZNA


Absolwenci, którzy osiągną w toku zaliczeń i egzaminów minimalną liczbę 120 punktów ECTS, uzyskają pozytywną ocenę pracy magisterskiej oraz złożą egzamin magisterski, otrzymają tytuł magistra na kierunku geografia w specjalności geografia urbanistyczna.

Oferta programowa specjalności geografia urbanistyczna ma na celu zapewnienie średnio zdolnemu absolwentowi studiów licencjackich zdobycie nie tylko określonego zasobu wiedzy z zakresu geografii urbanistycznej, ale przede wszystkim zrozumienie procesów urbanizacyjnych zachodzących we współczesnym świecie, nabycie umiejętności rozwiązywania problemów występujących na obszarach zurbanizowanych i zdolności do podejmowania optymalnych decyzji w zarządzaniu miastem, umiejętności konsultowania proponowanych rozwiązań na forum społecznym. Ważnym ogniwem efektów kształcenia jest postawa absolwenta specjalności geografia urbanistyczna na którą składają się m.in. kompetencje społeczne obejmujące umiejętność współpracy w grupie, nawiązywania kontaktów społecznych, umiejętnego słuchania i obserwowania różnych aktorów „walczących” o przestrzeń miejską, a przede wszystkim ostrożność i rozwaga w podejmowaniu decyzji.

Studenci podejmujący studia na specjalności mają do dyspozycji podręcznik akademicki przygotowany przez prowadzących zajęcia pod red. S. Liszewskiego „Geografia urbanistyczna”, Wyd. UŁ, Łódź, 2008

Wykładowcy

prof. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz

Prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz jest kierownikiem Zakładu Urbanizacji Przestrzeni w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu. Jej podmiotem zainteresowań naukowych są miasta i ich strefy podmiejskie. Zajmuje się badaniem struktur przestrzennych i demograficznych miasta, procesów gentryfikacji oraz urbanizacji w mieście i strefie podmiejskiej. Jej książka profesorska poświęcona była zróżnicowaniu przestrzennemu cen ziemi w mieście. Na geografii urbanistycznej prowadzi seminaria magisterskie oraz wykłady z Procesów urbanizacji , a także Współczesnych problemów Łodzi.

prof. Anita Wolaniuk

Dr hab. prof. nadzw. UŁ Anita Wolaniuk jest pracownikiem Zakładu Urbanizacji Przestrzeni i Prodziekanem ds. studenckich na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ. Prace: magisterska pt. Organizacja przestrzenna terenów miejskich Tomaszowa Mazowieckiego i doktorska pt. Funkcje metropolitalne Łodzi i ich rola w organizacji przestrzeni przygotowane zostały w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu UŁ. Podstawą rozprawy habilitacyjnej była książka pt. Uniwersytety i ich rola w organizacji przestrzeni. Od lat 90. XX w. prowadzi badania w zakresie geografii miast i są one związane z 4 polami badawczymi: organizacją przestrzeni miejskiej i jej przemianami (aktualnie procesami gentryfikacji), funkcjami miejskimi, centrum miasta, szkolnictwem wyższym. Jej pasją są podróże po Polsce i Ameryce Południowej, poezja polskich noblistów. Na geografii urbanistycznej prowadzi przedmiot Centra miast i Seminarium magisterskie.

dr Szymon Marcińczak


Dr Szymon Marcińczak od 2007 roku jest adiunktem z Zakładzie Urbanizacji Przestrzeni. Od roku do 2011 do 2014 pracował na Umea University (Szwecja). Od 2015 roku jest także zawodowo związany z Uniwersytetem w Tartu (Estonia), gdzie pracuje jako researcher. Zainteresowania naukowo-badawcze Szymona Marcińczaka koncentrują się na geografii ekonomicznej i społecznej miasta, a w szczególności na kwestiach nierówności społecznych i segregacji. Dr Szymon Marcińczak należy do czołowych badaczy nad zjawiskiem podziałów społecznych w byłych krajach socjalistycznych. W 2015 roku był współautorem książki ilustrującej współczesne procesy segregacji w Europie (Socioeconomic Segregation in European Capital Cities: East meets West).

mgr Martyna Sztybel-Boberek


Mgr Martyna Sztybel-Boberek zatrudniona jest na stanowisku asystenta w Zakładzie Urbanizacji Przestrzeni od 2010r. Pracowała także dla firmy zajmującej się badaniami rynku oraz pracowni urbanistycznej. Jest absolwentką geografii urbanistycznej na Wydziale Nauk Geograficznych oraz socjologii na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym. Urodziła się w Łodzi i z nią wiąże swoją przyszłość. Jej zainteresowania badawcze to przede wszystkim procesy kurczenia się miast oraz poczucie bezpieczeństwa w mieście i strefie podmiejskiej. Jej pasją jest off-road.

Zasady rekrutacji

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku geografia na specjalność magisterską geografia urbanistyczna zobowiązana jest:

 • posiadać kwalifikacje szóstego poziomu według europejskich i polskich ram kwalifikacji, wyrażone dyplomem licencjata lub inżyniera;

 • spełniać wymogi ogólne dla studiów drugiego stopnia, określone przez Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych;

 • posiadać kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na tym kierunku. W szczególności wymagane są kompetencje wymienione w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia w obszarze kształcenia nauk społecznych i przyrodniczych.

W postępowaniu kwalifikacyjnym od osób ubiegających się przyjęcie na specjalność magisterską geografia urbanistyczna wymagana są szczegółowe efekty kształcenia I poziomu ( studia licencjackie) obejmujące wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne i przyrodnicze. Wymagania te spełniają m.in absolwenci studiów licencjackich: kierunków geograficznych, ekonomicznych, zarządzania, ochrony i inżynierii środowiska, gospodarki przestrzennej oraz innych kierunków związanych ze środowiskiem geograficznym i działalnością człowieka w środowisku.

Jeśli kandydat na studia specjalności geografia urbanistyczna nie posiada w/w kompetencji, lub ich nie uzyskał w wyniku formalnego kształcenia, może podjąć studia, pod warunkiem uzupełnienia braków kompetencyjnych. W praktyce oznacza to zaliczenie przedmiotów wskazanych przez Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.


WYBIERZ URBANISTYCZNĄ !!!

Program studiów na kierunku geografia - specjalność: geografia urbanistyczna:

PROGRAM STUDIÓW - GEOGRAFIA II STOPIEŃ
PROGRAM STUDIÓW - SPECJALNOŚĆ GEOGRAFIA URBANISTYCZNA


Informator o kierunkach studiów proponowanych na Wydziale Nauk Geograficznych w roku akademickim 2017/2018, w tym:
- turystyka i rekreacja - studia licencjackie i magisterskie,
- geografia urbanistyczna - specjalność magisterska na kierunku geografia,
- geoinformacja - studia licencjackie i magisterskie. Czytaj więcej...


Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim - ważny od 1.10.2014 (pobierz plik)

Aneks do Regulaminu studiów w Uniwersytecie Łódzkim - ważny od 1.10.2014 (pobierz plik)

Zapoznaj się z ważnymi aktami prawnymi na stronie WNG (odpłatność za studia, pomoc materialna, wzory wniosków)

Zapoznaj się z ważnymi informacjami nt. jakości kształcenia na WNG


Zapraszamy na stronę Geoinformacji

Geoinformacja