Publications:

"Turyzm/Tourism" is the oldest Polish scientific journal devoted to tourism. It has been published by the Institute of Urban and Tourism Geography, University of Lodz since 1985. From 1985 to 1990, it was published once a year, as a part of the "Acta Universitatis Lodziensis" series (7 issues). Since 1991, "Turyzm" has been appearing twice a year (in 1991-2000 - 20 issues in 10 volumes). From 1991-2000, the articles included summaries in French and English. In 2001, the title of the journal was changed to "Turyzm/Tourism" and started to appear in two languages (Polish and English).

The “Turyzm/Tourism” journal has come a long way: from a pioneering academic journal, where the results of the first tourism research were published still in a socialist Poland (the 1980s), through to one of the leading national journals documenting the transformations in tourism in the period of political and economic transformation (the 1990s, early 21st century), and since 2016 to a dynamic international title, aspiring to transfer the latest knowledge about tourism between Poland and the world.

"Turyzm/Tourism" is an interdisciplinary scientific journal. It is one of the few publications in Poland intended for researchers representing a variety of disciplines and dealing with tourism issues, first of all for geographers, economists, sociologists and representatives of social sciences. The journal mostly presents the findings of the latest empirical studies on contemporary phenomena regarding a wide range of tourism, hospitality industry and recreation issues in Central Europe, including their local specificity and local context. The journal presents only texts which have not been published anywhere before: theoretical, research, review papers and scientific notes, containing partial findings of original empirical research, as well as reviews, reports and contributions to debates.

“Turyzm/Tourism” has been accessible on the international publishing platform, OJS (Open Journal Systems), and since 2020 on the Digital Commons platform (Elsevier Publishing House) as well. Currently the journal is indexed on 40 Polish and foreign bibliographic databases (including Scopus, ERIH PLUS, DOAJ, CEJSH).


Go to "Turyzm/Tourism" journal website

The journal is to purchase or subscribe at:
Institute of Urban Geography, Tourism Studies and Geoinformation, University of Lodz, Poland
90-142 Łódź, Kopcińskiego st., no. 31
tel. +48 42 6356305, fax +48 42 6354550
e-mail: thetourism@geo.uni.lodz.pl
www.turyzm.pl

Publikacja Konwersatorium Wiedzy o Mieście Publikacja Konwersatorium Wiedzy o Mieście Publikacja Konwersatorium Wiedzy o Mieście Publikacja Konwersatorium Wiedzy o Mieście Publikacja Konwersatorium Wiedzy o Mieście

Publikacja Konwersatorium Wiedzy o Mieście Publikacja Konwersatorium Wiedzy o Mieście Publikacja Konwersatorium Wiedzy o Mieście Publikacja Konwersatorium Wiedzy o Mieście Publikacja Konwersatorium Wiedzy o Mieście

Publikacja Konwersatorium Wiedzy o Mieście Publikacja Konwersatorium Wiedzy o Mieście Publikacja Konwersatorium Wiedzy o Mieście Publikacja Konwersatorium Wiedzy o Mieście

The journal is to purchase or subscribe at:
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
91-403 Łódź, ul. Lindleya 8
tel./fax 48 42 6655861
e-mail: wdwul@uni.lodz.pl
www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

Roman Szkup
Kształtowanie podmiejskiej przestrzeni wypoczynkowej.
Przykład zachodniego sektora strefy podmiejskiej Łodzi
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003
Kształtowanie podmiejskiej przestrzeni wypoczynkowej.
Iwona Jażdżewska
Statystyka dla geografów
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003

Zamów książkę
Statystyka dla geografów
Jacek Kaczmarek, Andrzej Stasiak, Bogdan Włodarczyk
Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata.
Przewodnik do ćwiczeń Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002
Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata
Andrzej Kowalczyk
Geografia hotelarstwa
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001
Geografia hotelarstwa
Sylwia Kaczmarek
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych.
Nowy wymiar w rozwoju miasta.
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych
Stanisław Liszewski (red.)
Zarys monografii województwa łódzkiego
Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2001
Zarys monografii województwa łódzkiego
Kaczmarek Jacek, Andrzej Stasiak, Bogdan Włodarczyk
Produkt turystyczny
PWE, 2005

Podręcznik obejmuje teorię, metodologię poznawania i kreowania produktu turystycznego wraz ze schematem praktycznego postępowania w celu opracowania własnej koncepcji wykreowania produktu turystycznego. Autorzy zastosowali ciekawą metodę kształcenia. Proponują mianowicie naukę od zdefiniowania i poszukiwania idei produktu turystycznego do gotowego programu praktycznego działania. Niezbędne jest więc uzyskanie odpowiedzi na pytania: co to jest produkt turystyczny, jak on powstaje , dla kogo jest przeznaczony, kto jest twórcą produktu turystycznego, jakie są oczekiwane efekty.
Mariola Milewska, Bogdan Włodarczyk
Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości z zakresu hotelarstwa
Łódź 2005

Książka przeznaczona jest dla studentów interesujących się hotelarstwem (szerzej - turystyką) i fakt ten ma podstawowe znaczenie dla zawartego w niej układu treści, doboru literatury itp. Pragnę stwierdzić, że opracowanie pt. "Hotelarstwo. Cz I. Podstawowe wiadomości z zakresu hotelarstwa" powinno jak najszybciej ukazać się na rynku. Po pierwsze, przede wszystkim dotyka kwestii istotnych dla współczesnej turystyki (czy szerzej - usług). Po drugie, zawarte w nim informacje dotyczą niekiedy wydarzeń mających miejsce kilka miesięcy lub tygodni temu. Po trzecie jest napisane w sposób bardzo przystępny (w sensie językowym) i przejrzysty (w sensie formy). Mam jednocześnie nadzieję, że ukaże się ono w takim nakładzie (...), że nie będzie od samego początku "białym krukiem" i będą się mogli z nim zapoznać czytelnicy (nie tylko studenci) w Łodzi i w innych ośrodkach akademickich Polski.
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk - Uniwersytet Warszawski
Hotelarstwo
Maciej Kronenberg, Wojciech Jonas, Paweł Mroziak, Aleksandra Sudowska, Agnieszka Bara
WOJEWÓDZTWO w sercu Polski: 500 zagadek turystycznokrajoznawczych o Łodzi i regionie łódzkim
Literatura 2005, Łódź
WOJEWÓDZTWO w sercu Polski
Stanisław Liszewski (red.)
Możliwości i kierunki rozwoju turystyki w dolinie Odry
Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2005

Zamów książkę
Możliwości i kierunki rozwoju turystyki w dolinie Odry
Jacek Kaczmarek, Stanisław Liszewski, Bogdan Włodarczyk
Strategia rozwoju turystyki w Łodzi
Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2006

Zamów książkę
Strategia rozwoju turystyki w Łodzi
Jacek Kaczmarek
Podejście geobiograficzne w geografii społecznej. Zarys teorii i podstawy metodyczne.
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006
Podejście geobiograficzne w geografii społecznej
Joanna Kowalczyk-Anioł
Rozwój przestrzeni urlopowo-wakacyjnej rodzin studentów Uniwersytetu Łódzkiego
Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2007

Zamów książkę
Możliwości i kierunki rozwoju turystyki w dolinie Odry
Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Waldemar Dyba, Szymon Marcińczak, Sławoj Tanaś
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Łodzi. Plany i perspektywy.
ŁTN, 2008

Zamów książkę
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Łodzi. Plany i perspektywy.
Antoni Jackowski (red.), Stanisław Liszewski (red.), Andrzej Richling (red.)
Historia geografii polskiej
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

Praca zbiorowa przygotowana pod redakcją profesorów A. Jackowskiego, S. Liszewskiego i A. Richlinga. Autorami poszczególnych części jest kilkudziesięciu pracowników naukowych ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. Celem podręcznika jest przedstawienie początków geografii polskiej, a zwłaszcza wkładu geografów w kształtowanie wiedzy o Polsce i świecie oraz zaprezentowanie głównych kierunków badań geograficznych i dorobku najważniejszych "szkół geograficznych" jakie działały w Polsce. Ważną częścią tego opracowania jest również prezentacja genezy i rozwoju ośrodków badań geograficznych w Polsce, a także działalność geografów w międzynarodowych organizacjach naukowych. Tak pomyślany podręcznik jest nie tylko kompendium wiedzy o rozwoju geografii w Polsce, ale również prezentacją ewolucji zainteresowań badawczych polskich geografów ze wskazaniem i omówieniem głównych twórców polskiej geografii, ich dokonań naukowych i organizacyjnych.
Historia geografii polskiej
Stanisław Liszewski (red.)
Geografia urbanistyczna
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008

Interdyscyplinarne ujęcie problematyki geografii urbanistycznej w podręczniku pobudzającym do dyskusji i samodzielnego studiowania.
Podręcznik akademicki Geografia urbanistyczna, choć został przygotowany z myślą o studentach specjalizacji, będzie z pewnością również przydatny dla studiujących zagadnienia miejskie (geografia, gospodarka przestrzenna, socjologia, ekonomia, architektura), a także dla praktyków urbanistów i planistów przestrzennych.
Autorzy, posiadający przygotowanie nie tylko geograficzne, ale również socjologiczne, ekonomiczne, architektoniczne, informatyczne, napisali książkę odpowiadającą standardom współczesnej urbanistyki, pamiętając o tym, że wymaga ona znajomości zagadnień z zakresu różnych dyscyplin naukowych i wykształcenia interdyscyplinarnego. Redaktor podręcznika, prof. S. Liszewski, tak to ujmuje we wstępie: „książka… obejmuje… wiedzę wykładaną w ramach różnych przedmiotów na specjalizacji magisterskiej. Jej celem nie jest przekazanie studentom kompendium wiedzy wchodzącej w zakres jednego przedmiotu, ale zaprezentowanie głównych treści i zagadnień składających się na program z każdego przedmiotu oraz wskazanie odpowiedniej literatury, która ma ułatwić studiowanie omawianych zagadnień. Jest to zatem książka pokazująca przebieg procesu myślenia, a jednocześnie ułatwiająca samodzielne studiowanie, co jest jednym z ważnych warunków studiów magisterskich”.
Korzystanie z podręcznika ułatwia czytelny układ treści, podobny w każdym rozdziale (zarys treści, słowa kluczowe, podział na podrozdziały, repetytorium w formie pytań lub poleceń, wykaz literatury).

Zamów książkę
Geografia urbanistyczna
Sławoj Tanaś
Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008

Zjawisko turystyki nierozerwalnie związane jest z człowiekiem, który zmieniając swoje miejsce pobytu i przemieszczając się kreuje przestrzeń, nazywaną szerzej przestrzenią turystyczną. Na przełomie XVIII i XIX wieku rodząca się turystyka odkrywała walory kulturowe minionego i ówczesnego świata. W tym zakresie w XIX wieku pojawiło się zainteresowanie turystyczno-poznawcze „przestrzeniami śmierci”, w tym cmentarzami. Turysta drugiej połowy XX i początku XXI wieku dociera często do obiektów i miejsc związanych ze śmiercią, kierując się przy tym wieloma motywami wynikającymi z zainteresowania historią, kulturą i religią. W XX wieku pojawił się jednak jeszcze jeden motyw, ściśle związany z potrzebą doświadczenia emocji poprzez doznanie uczucia strachu, przerażenia, fikcyjnej śmierci. Tak rozumiane podróże turystyczne zostały określone w literaturze zagranicznej jako dark tourism i thanatourism (tanatoturystyka). Cmentarz stał się istotnym celem wycieczek turystyczno-krajoznawczych, a dla części społeczeństwa również miejscem spędzania wolnego czasu.
Cmentarz nie był dotąd w Polsce przedmiotem studiów geograficznych, w których ujmowany byłby w sposób kompleksowy w zakresie proponowanym przez autora. W związku z rosnącym w Polsce zainteresowaniem cmentarzami podjęto próbę zbadania roli i rangi cmentarzy w kontekście zainteresowań turystycznych i rekreacyjnych. Istotą badań było również sprawdzenie, na ile cmentarze mogą kształtować przestrzeń turystyczną, która jest wyrazem różnorodnej aktywności turystycznej człowieka w przestrzeni geograficznej.
Autor, będący geografem turyzmu, przedstawia w książce rys historyczny percepcji śmierci w kulturze Zachodu, analizuje miejsce cmentarzy w przestrzeni geograficznej i turystycznej, charakteryzuje i analizuje przestrzeń sepulkralną jako przestrzeń historyczno-krajoznawczą. W książce opisana została przestrzeń sepulkralna Polski wraz z próba inwentaryzacji krajoznawczej zabytkowych cmentarzy i innych obiektów sepulkralnych. Autor podjął próbę klasyfikacji krajoznawczej cmentarzy, analizy motywów ruchu turystycznego w przestrzeni sepulkralnej (tanatoturystykę) i związane z tym konsekwencje. Zwraca również uwagę na znaczenie funkcji turystycznej przestrzeni sepulkralnej w kształtowaniu produktu turystycznego.
Książka zawiera dane statystyczne, diagramy, mapy, zdjęcia. Badania poparte są opisem metodologii badań, wieloma przykładami i przeglądem literatury zagranicznej. Książka skierowana jest do szerokiej grupy czytelników zainteresowanych znaczeniem cmentarzy i innych obiektów sepulkralnych w przestrzeni turystycznej.

Zamów książkę
Przestrzeń turystyczna cmentarzy.
Iwona Jażdżewska
Przemiany miejskiej sieci osadniczej w Polsce w świetle metod matematycznych
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008

Zamów książkę
Przemiany miejskiej sieci osadniczej w Polsce
Jacek Kaczmarek, Andrzej Stasiak, Bogdan Włodarczyk
Produkt turystyczny (wydanie rosyjskie)
2008
Produkt turystyczny (wydanie rosyjskie)
Aleksandra Sudowska, Maciej Kronenberg, Paweł Mroziak
ABC regionów Polski
Literatura, 2008
ABC regionów Polski
Jolanta Wojciechowska
Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce
WUŁ, 2009

Książka jest podsumowaniem i uogólnieniem wieloletnich studiów empiryczno-teoretycznych z zakresu agroturystyki. Prowadzone przez 15 lat obserwacje elementów, wydarzeń i procesów zachodzących w polskiej agroturystyce utwierdziły autorkę w przekonaniu, że wymagają one syntetycznego uporządkowania.
„Recenzowana praca jest wartościowym poznawczo i aplikacyjnie dziełem naukowym. Wnosi nowe spojrzenie do dotychczasowej analizy złożonej problematyki agroturystycznej. Stanowi również dobry przykład teoretycznego syntetyzowania wieloaspektowych zagadnień agroturystyki w Polsce”
Z recenzji Profesora Jana Sikory
Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce
red. Jolanta Śledzińska, Andrzej Wielocha
Wybieram wędrowanie. Poradnik młodego turysty
PTTK "Kraj", 2009

Wydawnictwo, które macie przed sobą zostało przygotowane z myślą o tych, którzy dopiero rozpoczynają samodzielną przygodę z wędrówką pieszą, rowerową, kajakową, czyli o Was- młodych turystach.
„Wybieram wędrowanie. ” to kompendium wiedzy dla młodego turysty co zrobić i jak się przygotować do tej wędrówki, jaki ekwipunek skompletować, gdzie szukać ważnych informacji, czy też co zrobić w razie niepogody, a także wskazówki jak bezpiecznie wędrować i jak udzielać pierwszej pomocy. Wędrując pieszo czy jadąc rowerem, płynąc kajakiem, dzięki doskonale i ze znawstwem poprowadzonym znakowanym szlakom, możecie przeżywać otaczające Was piękno, poznać ciekawe miejsca i ludzi. W naszym wydawnictwie wskazujemy przykładowe szlaki, które mamy nadzieję zachęca was do wyruszenia z domu, zainspirują do poznania własnego województwa, a w dalszej kolejności kraju. Jeżeli chcielibyście skorzystać z pomocy, czy też wędrować w grupie podajemy Wam informacje, z jakimi organizacjami pozaszkolnymi możecie to robić, gdzie znaleźć informacje o nich. Podczas wędrowania poznajemy ciekawe miejsca, pomniki przyrody, zabytki- stąd też propozycja zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze w ramach realizacji zadania publicznego „Materiały informacyjne propagujące krajoznawstwo i szkolna turystykę w Polsce” zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało wydawnictwo „Wybieram wędrowanie. Poradnik młodego turysty”. W celu rozpropagowania jego treści wysłaliśmy pewną pule do Kuratoriów Oświaty, a za ich pośrednictwem do bibliotek szkolnych. Zgodnie z założeniami wniosku pewna część wydawnictwa będzie nieodpłatnie rozdawana młodzieży i nauczycielom na targach turystycznych w Sosnowcu, Łodzi, Krakowie, Gdańsku, Warszawie i Poznaniu. Wydawnictwo jest dostępne w oddziałach PTTK , Regionalnych Pracowniach Krajoznawczych oraz w innych organizacjach pozarządowych PTSM, ZHP, ZHR i LZS.
Ważnym uzupełnieniem wydawnictwa jest strona internetowa www.mlodziez.pttk.pl do odwiedzenia, której serdecznie zapraszamy.
Jolanta Śledzińska
Wybieram wędrowanie. Poradnik młodego turysty
Bogdan Włodarczyk
Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, detrminanty rozwoju.
WUŁ, 2009

Pracę Bogdana Włodarczyka pt. Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju zaliczyć można do najbardziej znaczących opracowań w dorobku z zakresu geografii turyzmu. Autor podjął bardzo ważny i trudny temat, a postawione cele badawcze w pełni zrealizował. Za ważne osiągnięcie Autora uważam uporządkowanie pojęć i koncepcji dotyczących przestrzeni turystycznej. Za trafną uważam też, sformułowaną przez Autora, definicję przestrzeni turystycznej (...).
Na szczególne wyróżnienie zasługuje rozdział 3. pt. Istota przestrzeni turystycznej, w którym Autor zawarł, poza definicjami przestrzeni, również zagadnienia cech przestrzeni, klasyfikacje i podziały przestrzeni oraz funkcje turystyczne w przestrzeni. Za ważne osiągnięcie przedłożonej do recenzji pracy uważam też przedstawienie w formie graficznej modeli i etapów rozwoju przestrzeni turystycznej oraz wielu innych zjawisk omawianych w książce.
z recenzji prof. Włodzimierza Kurka

Zamów książkę
Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, detrminanty rozwoju
Stanisław Liszewski (red.)
The Influence of Extreme Phenomena on Natural Environment and Human Living Conditions
ŁTN, 2008

Zamów książkę
The Influence of Extreme Phenomena on Natural Environment and Human Living Conditions
Mariola Milewska, Bogdan Włodarczyk
Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009

Z każdym rokiem rośnie liczba osób podróżujących po świecie zarówno w celach turystycznych, jak i biznesowych. Musi za tym nadążać rozwój bazy noclegowej. Hotelarstwo stało się więc jednym z głównych elementów większości produktów turystycznych. Autorzy przedstawili w podręczniku najważniejsze zagadnienia dotyczące podstaw hotelarstwa, skupiając się na: historii hotelarstwa, głównych pojęciach z zakresu hotelarstwa, rodzajach hoteli i zakładów hotelarskich, prezentacji sławnych hoteli i wielkich hotelarzy, usługach hotelarskich, organizacjach i stowarzyszeniach hotelarskich, strukturach funkcjonalno-organizacyjnych w hotelarstwie, trendach w rozwoju hotelarstwa na świecie i w Polsce.
Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości
Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
Tendencje przestrzenne w kształtowaniu cen ziemi w Polce po 1990 roku
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009

Zamów książkę
Tendencje przestrzenne w kształtowaniu cen ziemi w Polce po 1990 roku
Sławoj Tanaś (red.)
Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji
Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2010

Trudno wyobrazić sobie współczesny rynek usług turystycznych i rekreacyjnych bez wsparcia ośrodków naukowych, prowadzących zarówno badania, jak i kształcących kadry na potrzeby tego rynku. Dydaktyka jest wypadkową nauki, która ma za zadanie m.in. w sposób usystematyzowany opisywać i wyjaśniać otaczającą nas rzeczywistość. Owoce badań naukowych są podstawą edukacji współczesnego społeczeństwa. Z kolei jakość organizacji i obsługi rynku usług jest skorelowana z jakością kształcenia przyszłych kadr. Monografia Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji ma na celu zaprezentowanie wybranych problemów badawczych oraz zwrócenie uwagi na złożoność i oryginalność zagadnień dydaktycznych z zakresu turystyki, rekreacji i gospodarki turystycznej, podejmowanych w państwowych szkołach wyższych.
Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji
Anita Wolaniuk
Uniwersytety i ich rola w organizacji przestrzeni
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010

Zamów książkę
Uniwersytety i ich rola w organizacji przestrzeni
Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Szymon Marcińczak, Agnieszka Siejkowska
Dynamika i skutki procesów urbanizacji w regionach miejskich po 1990 roku na przykładzie regionu miejskiego Łodzi
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010

Zamów książkę
Dynamika i skutki procesów urbanizacji w regionach miejskich po 1990 roku na przykładzie regionu miejskiego Łodzi
Stanisław Liszewski (red.)
Łódź - Monografia Miasta
Łodzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2010

Zamów książkę
Łódź - Monografia Miasta
Maciej Kronenberg, Marta Wawrzyniak, Aleksandra Jonas
Przewodnik po filmowej Łodzi
Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju „Regio”, Łódź 2010

Gdzie mieściła się filmowa kraina krasnoludków – Szuflandia? Kto zamieszkuje w apartamencie z łazienką o powierzchni dwupokojowego mieszkania? Gdzie znajdują się najsłynniejsze w Polsce filmowe schody? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w subiektywnym „Przewodniku po filmowej Łodzi”.
Książka prezentuje plenery filmowe ponad 50 kręconych tam filmów – m.in. „Vabanku”, „Seksmisji”, „Kingsajzu”, „Ziemi obiecanej”, „Przypadku”, czy popularnych seriali takich jak „Stawka większa niż życie” i „Daleko od szosy”. Przybliża również szereg instytucji związanych z kinematografią, które rozsławiły miasto w kraju, jak również poza jego granicami. Filmowa opowieść o Łodzi wzbogacona została o anegdoty i wspomnienia ludzi kina a także ciekawostki dotyczące wybranych zabytków. Przewodnik ilustrują m.in. wybrane kadry filmowe.
Wydawcą książki zrealizowanej przy współpracy z Urzędem Miasta Łodzi, Muzeum Kinematografii i Orange Property Group jest Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju „Regio”. Książka trafiła już do sprzedaży.

Zamów książkę
Przewodnik po filmowej Łodzi
Maciej Kronenberg, Karolina Kołodziej
Zabytkowe przestrzenie Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 2010

Książka zawiera 80 współczesnych i archiwalnych fotografii obrazujących zabytkowe przestrzenie Uniwersytetu Łódzkiego. W 15 podrozdziałach drugiej, będącej przewodnikiem, części została w interesujący sposób opowiedziana historia starych budynków Uniwersytetu Łódzkiego. Rozdział pierwszy to natomiast przesycona anegdotami opowieść o trudnych początkach Uniwersytetu Łódzkiego. Oto fragment wspomnienia, które znalazło się na początku książki: „Do moich obowiązków jako asystenta, a następnie adiunkta prof. Kolankowskiego, należało zdobywanie dla niego sali wykładowej. Polegało to na tym, aby pod drzwiami czekać, aż skończy swe zajęcia poprzedni wykładowca i wraz z kilkoma zaufanymi studentami jak najszybciej zająć daną salę. Drzwi zastawiało się ławkami i wpuszczało się tylko znanych z wyglądu studentów, aby do sali nie wtargnęli uczniowie innego wykładowcy. Dopiero kiedy na korytarzu ukazał się prof. Kolankowski, likwidowane były barykady, aby mógł swobodnie przejść przez drzwi. Na wszelki jednak wypadek po jego wejściu znów ustawiana była barykada w drzwiach. Zdarzały się przy tym różnego rodzaju nieporozumienia (…)". Na trzecią część książki składają się teksty studentów, którzy historię uniwersyteckich budynków opisywali w ramach warsztatów "Łódź akademicka", w tym Anny Durys i Daniela Okupnego (wówczas studenci geografii) o Wydziale Nauk Geograficznych i Katarzyny Kowalskiej (studentka turystyki i rekreacji) o willi przy Narutowicza 48.
Zabytkowe przestrzenie Uniwersytetu Łódzkiego
Stanisław Liszewski (red.), Jacek Kaczmarek, Bogdan Włodarczyk, Joanna Kowalczyk-Anioł, Ewa Szafrańska, Sławoj Tanaś
Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 r.
OWR Sagalara, Łódź 2010

Pobierz w formacie pdf
Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 r.
Szymon Marcińczak
Przemiany struktury społeczno-przestrzennej Łodzi w latach 1998-2005
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010

Zamów książkę
Przemiany struktury społeczno-przestrzennej Łodzi w latach 1998-2005
red. Jolanta Śledzińska, Bogdan Włodarczyk
Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne
Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa 2011
Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne
red. Bogdan Włodarczyk, Beata Krakowiak, Jolanta Latosińska
Kultura i turystyka - wspólna droga
ROT WŁ, Łódź 2011
Kultura i turystyka - wspólna droga
Krajewska W. M., Włodarczyk B.
Profesor Stanisław Liszewski
Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2011

Zamów książkę
Profesor Stanisław Liszewski
red. Bogdan Włodarczyk
Ruch turystyczny w Łodzi i wojewodztwie łódzkim w 2010 roku
Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2011

Pobierz w formacie pdf
Ruch turystyczny w Łodzi i wojewodztwie łódzkim w 2010 roku
red. Bogdan Włodarczyk
Warsztaty z geografii turyzmu. Turystyka polska w latach 1989-2009
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011
Warsztaty z geografii turyzmu. Turystyka polska w latach 1989-2009
red. Sylwia Kaczmarek
MIASTO
Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011

Zamów książkę
MIASTO
red. Bogdan Włodarczyk
TURYSTYKA
Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011

Zamów książkę
TURYSTYKA