Turyzm:

Półrocznik dwujęzyczny język polski, język angielski

Czasopismo ma charakter naukowy, w którym publikowane są prace autorów zarówno polskich, jak i zagranicznych reprezentujących różne dyscypliny naukowe (geografowie, ekonomiści, architekci, socjologowie), zajmujący się badawczo zjawiskiem turystyki. W czasopiśmie zamieszczane są wyłącznie opracowania oryginalne badawcze i przeglądowe, a także o charakterze aplikacyjnym. Prace dotyczą szerokiego spektrum badań nad turystyką, m.in. przestrzeni turystycznej, funkcji turystycznej, turystyki miejskiej, agroturystyki, produktu turystycznego, muzeów, procesów przekształceń obszarów pod wpływem turystyki, obszarów chronionych, zagospodarowania turystycznego, turystyki pielgrzymkowej, geografii hotelarstwa, teorii regionu turystycznego, problematyki czasu wolnego i wypoczynku oraz innych. Publikowane prace zamieszczane są w kilku działach: artykuły, notatki naukowe, sprawozdania, recenzje, informacje bibliograficzne.

logo czaspisma Turyzm
Kliknij aby odwiedzić stronę czasopisma Turyzmu

Turyzm ukazuje się nieprzerwanie od 1985 roku, czyli od 20 lat. W czasopiśmie Turyzm ukazywały się zwykle opracowania będące odzwierciedleniem aktualnej problematyki badawczej w dziedzinie turystyki autorów o mal ze wszystkich polskich ośrodków akademickich zajmujących się tą dyscypliną, a także badaczy z innych krajów (Białoruś, Bułgaria, Czechy, Francja, Gruzja, b. Jugosławia, Słowacja, Włochy). Przez pierwsze sześć lat (w latach 1985-1990) publikowany był raz w roku w serii wydawniczej Acta Universitatis Lodziensis (ukazało się 7 zeszytów). Od 1991 r. jest odrębnym czasopismem naukowym, ukazującym się dwa razy w roku (w latach 1991-2000 wydano 20 zeszytów w ramach 10 tomów). Odkąd Turyzm jest samodzielnym czasopismem naukowym, czyli od 1991 r., opublikowano w nim 114 artykułów, 52 notatki naukowe, 58 sprawozdań i 52 recenzje. Wszystkie wymienione rodzaje prac były stałymi działami Turyzmu, a jedynie w przypadku pięciu zeszytów wprowadzono nowe działy, co wynikało z charakteru prezentowanych publikacji, m.in. były to: Notatki dydaktyczne, Informacje bibliograficzne, Wspomnienia pośmiertne. W latach 1991-2000 artykuły zawierały obszerne streszczenia w języku francuskim i angielskim. Od roku 2001 Turyzm otrzymał nową formę redakcyjną i graficzną. Czasopismo jest dwujęzyczne (języki polski i angielski); zmieniono w związku z tym format czasopisma z B5 na A4, wprowadzając podział na dwie kolumny, na których równolegle znajduje się ten sam tekst w języku polskim i angielskim. Teksty angielskie weryfikowane są przez native speakera z Wielkiej Brytanii na stałe współpracującym z naszą redakcją. Każdy artykuł zawiera dane z adresem autora, jest opatrzony zarysem treści i słowami kluczowymi.

W latach 2001-2008 ukazało się 14 zeszytów w ramach 8 tomów. Cztery zeszyty dedykowane były twórcom geografii turyzmu profesorom:

Czasopismo jest do nabycia lub zaprenumerowania pod adresem:
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
91-403 Łódź, ul. Lindleya 8
tel./fax 48 42 6655861
e-mail: wdwul@uni.lodz.pl
www.wydawnictwo.uni.lodz.pl