Czasopismo Turyzm/Tourism:

„Turyzm/Tourism” jest najstarszym polskim czasopismem naukowym o tematyce turystycznej. Wydawany jest przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego nieprzerwanie od 1985 r. W latach 1985-1990 publikowany był raz w roku w ramach serii wydawniczej „Acta Universitatis Lodziensis” (7 zeszytów). Od 1991 r. „Turyzm” jest czasopismem ukazującym się dwa razy w roku (w latach 1991-2000 wydano 20 zeszytów w 10 tomach). W latach 1991-2000 artykuły zawierały streszczenia w języku francuskim i angielskim. Od 2001 r. czasopismo o nazwie „Turyzm/Tourism” jest dwujęzyczne (język polski i angielski).

Czasopismo „Turyzm/Tourism” przeszło długą drogę: od pionierskiego periodyku naukowego, w którym publikowane były wyniki pierwszych badań nad turystyką jeszcze w socjalistycznej Polsce (lata 80. XX w.), przez jedno z wiodących w kraju czasopism dokumentujących przeobrażenia turystyki w okresie zmian ustrojowych i gospodarczych (lata 90. XX w., początek XXI w.), po dynamiczny tytuł o zasięgu międzynarodowym, aspirujący do transferowania najnowszej wiedzy o turystyce między Polską a światem (od 2016 r.).

„Turyzm/Tourism” to czasopismo naukowe o charakterze interdyscyplinarnym. Jest jednym z niewielu tytułów w Polsce skierowanych do naukowców reprezentujących różne dyscypliny i zajmujących się problematyką turystyczną, w tym przede wszystkim do geografów, ekonomistów, socjologów oraz przedstawicieli innych nauk społecznych. Czasopismo prezentuje w głównej mierze wyniki najnowszych empirycznych badań nad współczesnymi zjawiskami dotyczącymi szeroko pojmowanej turystyki, hotelarstwa i rekreacji w Europie Środkowej, z uwzględnieniem ich lokalnej specyfiki i globalnego kontekstu. W czasopiśmie wydawane są wyłącznie prace nigdzie wcześniej niepublikowane: artykuły teoretyczne, badawcze, przeglądowe oraz notatki naukowe zawierające wyniki cząstkowe oryginalnych badań empirycznych, a także recenzje, sprawozdania i głosy w dyskusji.

„Turyzm/Tourism” dostępny jest na międzynarodowej platformie wydawniczej OJS (Open Journal Systems), a od 2020 r. również na platformie Digital Commons (Elsevier Publishing House). Aktualnie czasopismo jest indeksowane w 40 polskich i zagranicznych bazach bibliograficznych (m.in. Scopus, ERIH PLUS, DOAJ, CEJSH).


Kliknij aby odwiedzić stronę czasopisma Turyzmu/Tourism

Kontakt:

Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geonformacji
90-142 Łódź, Kopcińskiego 31
tel. +48 42 6356305, fax +48 42 6354550
e-mail:thetourism@geo.uni.lodz.pl
www.turyzm.pl