Czasopismo "Warsztaty z geografii turyzmu"

Pragniemy poinformować, że od 2017 r. będzie się ukazywało czasopismo naukowe pt. Warsztaty z geografii turyzmu, wydawane przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka czasopisma obejmuje prace o charakterze interdyscyplinarnym z szeroko rozumianej turystyki. Publikowane będą prace o charakterze: opisowym, przeglądowym, badawczo-problemowym, monograficznym, teoretycznego studium oraz aplikacyjnym – typu projekt lub eksperyment. Czasopismo jest adresowane do młodych naukowców, głównie doktorantów zajmujących się problematyką turystyki, a także studentów pragnących opublikować wyniki swojej pracy magisterskiej, licencjackiej czy innej naukowej (np. dotyczącej udziału w konferencji bądź projekcie badawczym). W ten sposób pragniemy w środowisku akademickim ustanowić platformę współpracy dla bardzo młodych badaczy turystyki oraz tych, którzy dopiero myślą o sprawdzeniu się w tej życiowej roli.
Wydawnictwo będzie zawierać następujące działy:
1. Od Redakcji
2. Artykuły
3. Recenzje (książek naukowych, popularnych, artykułów naukowych)
4. Sprawozdania (z konferencji lub innych wydarzeń dydaktyczno-naukowych)
5. Komunikaty i dyskusje (komunikaty o wydarzeniach dydaktyczno-naukowych odbywających się na uczelniach, dyskusje nt. recenzji książek, sprawozdań, artykułów)
6. Noty o Autorach (student/ka, rok studiów, rodzaj studiów, kierunek studiów, wydział, uczelnia, zainteresowania, adres korespondencyjny - mail).

Zapraszamy do składania w naszym czasopiśmie artykułów oraz innych prac. Artykuły są recenzowane, z wymogami redakcyjnymi prosimy się zapoznać na stronie: www.edu.turyzm.pl.
Artykuły i inne prace prosimy przysyłać do końca czerwca 2017 r. na adres: < a href="mailto: jolanta.wojciechowska@geo.uni.lodz.pl">jolanta.wojciechowska@geo.uni.lodz.pl.

Gorąco zapraszamy Młodych Adeptów Nauki do wymiany poglądów oraz prezentacji wyników swoich prac badawczych na łamach „Warsztatów z geografii turyzmu”. Jednocześnie prosimy o jak najszersze dzielenie się rzetelną informacją o czasopiśmie.

Z turystycznym pozdrowieniem,
dr hab. Jolanta Wojciechowska, prof. UŁ
redaktor naczelny

Zasady składania prac do Warsztatów z geografii turyzmu

• Maksymalna objętość artykułu nie powinna przekroczyć 1 arkusza wydawniczego, zatem tekst z rysunkami, tabelami i bibliografią ma liczyć do 40 000 znaków ze spacjami.
• Skład w edytorze Word (doc, docx lub rtf) – czcionka Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5.
• Artykuły winny zaczynać się krótką afiliacją (imię i nazwisko, nazwa uczelni lub reprezentowanej instytucji oraz e-mail, ew. telefon) i tytułem artykułu pisanym wersalikami.
• W określonym przez Autora miejscu w artykule powinny znaleźć się tabele, fotografie oraz rysunki (dodatkowo w oddzielnym pliku rysunki w oryginale – Corel, Excel). Wielkość rysunków musi być dostosowana do formatu B5 – pionowy nie może przekroczyć wymiarów w pionie 170 x 124 mm, a zastosowana w nich czcionka (Arial, Arial Narrow, Calibri) czytelna po zmniejszeniu do tego rozmiaru. Rysunki (mapy, wykresy itp.) podpisujemy pod spodem, stosując skrót Rys. i numerując cyframi arabskimi.
• Numer i tytuł tabeli wpisujemy nad tabelą. Szerokość tabel dostosowana do formatu B5, czyli pionowa może być do 124 mm szeroka – czcionka Times New Roman 10 pkt. Tabela w Wordzie (nie w Excelu), również włączona w tekst. Wyjątkowo można przesłać tabelę w poziomie (wówczas w oddzielnym pliku), ale tabela nie powinna przekraczać szerokości 170 mm (długość dowolna). W tabeli wyrazy w pierwszej linii główki i w boczku zawsze zaczynają się z wielkiej litery (nawet nazwy województwa).
• Cytowane w tekście prace (których notki bibliograficzne zamieszczamy na końcu w bibliografii, a nie w przypisach) zaznaczamy przez podanie nazwiska autora i roku wydania publikacji w nawiasie półokrągłym, np. (Warszyńska, Jackowski 1994). Nie wyróżniamy nazwisk czcionką (wersaliki, kapitaliki itd.).
• Spis literatury (Bibliografia) umieszczamy za tekstem podstawowym, wykonany według alfabetu (nazwiska autorów) i bez numerowania. Przykładowe formy zapisu: Kostrubiec B., 1977, Metody badania koncentracji przestrzennej, [w:] Z. Chojnicki (red.), Metody ilościowe i modele w geografii, PWN, Warszawa, s. 63–76. Warszyńska J., Jackowski A., 1994, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa. Zbieć E., 1994, Na marginesie założeń rozwoju gospodarki turystycznej, Problemy Turystyki, z. 2, s. 63–78.
• Przypisy należy umieszczać automatycznie na dole strony (pamiętając, aby tekst łącznie z przypisami nie przekraczał objętości 300 znaków ze spacjami).
• Do artykułu wymagane jest dołączenie na początku: Streszczenia – o objętości do 1000 znaków ze spacjami oraz Słów kluczowych – maksymalnie 5 , zaś na końcu artykułu – w języku angielskim: Summary i Keywords.
• Recenzje, sprawozdania, komunikaty i dyskusje powinny być kilkustronicowe (max. 5).
• Noty o Autorach mają zawierać następujące informacje: student/ka, rok studiów, rodzaj studiów, kierunek studiów, wydział, uczelnia, zainteresowania, adres korespondencyjny - mail). Mają być dołączane do każdej nadesłanej pracy (np. artykułu, recenzji czy sprawozdania).