Monografia "Warsztaty z geografii turyzmu"

Szanowni Paoństwo,

Pragniemy poinformowad, że czasopismo Warsztaty z Geografii Turyzmu, wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, od 2019 r. jest ponownie monografią naukową. Powróciliśmy do wcześniejszej wersji wydawniczej i cyklicznego jej publikowania (raz w roku), a tomowi z 2019 r. nadaliśmy kolejny numer, czyli 9. Pragniemy podkreślid pozytywne względy takiego rozwiązania, bowiem wydając monografię dajemy Autorom możliwośd uzyskania korzystniejszej (niż w przypadku czasopisma) liczby punktów, tj. 20 pkt. wg nowej parametryzacji MNiSW.
Problematyka serii monograficznej Warsztaty z Geografii Turyzmu, tak jak dotychczas, skupia się na zagadnieniach o charakterze interdyscyplinarnym z szeroko rozumianej turystyki i jest powiązana z cykliczną konferencją naukową pn. Seminarium terenowe „Warsztaty z geografii turyzmu”, organizowaną każdego roku we wrześniu przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ.
Publikacja jest adresowana do grona naukowców i badaczy zajmujących się problematyką turystyki, a także do młodych adeptów nauki, zwłaszcza doktorantów i studentów, nauczycieli zawodu, krajoznawców i pasjonatów turystyki pragnących opublikowad wyniki swojej pracy badawczej, dyplomowej czy innej (np. dotyczącej udziału w projekcie badawczym). W ten sposób pragniemy w środowisku akademickim ustanowid platformę współpracy doświadczonych naukowców z młodymi badaczami oraz interesariuszami turystyki. W monografii Warsztaty z Geografii Turyzmu są publikowane prace o charakterze badawczo-problemowym, monograficznym, przeglądowym, teoretycznego studium oraz aplikacyjnym typu projekt lub eksperyment. Każdy tom jest anonimowo recenzowany.
Gorąco zapraszamy do wymiany poglądów oraz prezentacji wyników swoich prac badawczych na łamach monografii Warsztaty z Geografii Turyzmu.
Jednocześnie prosimy o jak najszersze dzielenie się rzetelną informacją o naszej publikacji.
Zapraszamy także do udziału w konferencji naukowej pn. Seminarium terenowe „Warsztaty z geografii turyzmu” (http://www.turyzm.edu.pl/konferencje.php). Jest to jedno z najstarszych w Polsce nieprzerwanie organizowanych cyklicznych spotkao naukowych skupiających grono naukowców z różnych dziedzin zajmujących się turystyką. Więcej informacji o tegorocznej konferencji można uzyskad w komunikatach zamieszczanych na ww. stronie internetowej.

Komunikat w sprawie Warsztatów z Geografii Turyzmu

Zasady składania prac do Warsztatów z Geografii Turyzmu


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------