Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
Tytułprof. dr hab.Matczak
Imię: Andrzej
NazwiskoMatczak
Stanowisko:Profesor
Pokój209K
Konsultacje:
E - mail:andrzej.matczak@geo.uni.lodz.pl
Telefon:42 635 45 65
Strona naukowa:
Strona ORCIDORCID ID 0000-0002-9509-5879
Problematyka badawcza:Geografia turyzmu, geografia miast; kraje niemieckojęzyczne, Czechy, Słowacja, kraje bałkańskie, kraje rosyjskojęzyczne
Lista publikacji:2020

Bik, J., Poreda, A., Matczak, A. (2020). Conference facilities as a key factor in the competitiveness of urban hotels: A case study of Łódź (Poland), European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, 10(3), 229-240. DOI: 10.2478/ejthr-2020-0020

Matczak A., Szkup R. 2020. Turystyczna baza noclegowa jako przedmiot analiz naukowych. [w:] R. Szkup (red.) Turystyczna baza noclegowa województwa łódzkiego. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9-37.

Matczak A., Szkup R. 2020. Potencjał i wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej województwa łódzkiego. [w:] R. Szkup (red.) Turystyczna baza noclegowa województwa łódzkiego. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 39-93.

Matczak A. 2020. Zmiany w wielkości i użytkowaniu hoteli w Łodzi. [w:] R. Szkup (red.) Turystyczna baza noclegowa województwa łódzkiego. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 127-147.

2019

Matczak A. 2019. Changes in the structure of the tourist function in Kujawy spas (based on the volume and structure of tourist traffic). Tourism 2019, 29/2: 81-94.
Zmiany w strukturze funkcji turystycznej w uzdrowiskach kujawskich (na podstawie wielkości i struktury ruchu turystycznego). Turyzm 2019, 29/2: 83-98

Matczak A. 2019. Changes in the tourist function of Kujawy health resorts (based on the capacity and type of accommodation). Tourism 2019, 29/1: 53-62. DOI:10.2478/tour-2019-0006
Matczak A. 2019. Zmiany w strukturze funkcji turystycznej uzdrowisk kujawskich (na podstawie wielkości i struktury bazy noclegowej). Turyzm 2019, 29/1: 57-67.


Matczak A., Pawlicki P., A. 2019. Cannabis consumers in Poland. Journal of Geography, Politics and Sciety 2019, 9(2): 32-43.

2018

Matczak A. 2018. Zmiany w potencjale i wykorzystaniu hoteli łódzkich po 1989 r. [w:] S. Sitek (red.) Stare i nowe problemy badawcze geografii społeczno-ekonomicznej. Wyd. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec, 7-27.

2017

Matczak A. 2017. Turystyka w strukturze funkcjonalnej dużego miasta. Przykład Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 27, 2017:127-139.

Matczak A. 2017. Changes in the numer and capacity of hotels in Poland. Tourism 2017, 27/2: 73-81. Doi.org/10.19788/0867-5856.27.2.19
Matczak A. 2017. Zmiany w liczbie i pojemności hoteli w Polsce. Turyzm 2017, 27/2: 77-87. Doi.org/10.18788/0867-5856.27.2.07

2016

Matczak A.,Pawlicki A.,P. 2016. Cannabis indica as a motivation for foreign travel by Polish citizens. Tourism 2016, 26/2, 49-56. DOI: 10.1515/tour-2016-0013

2014

Matczak A., 2014 (recenzja): Izabela Sołjan, Sanktuaria i ich rola w organizacji przestrzeni miast na przykładzie największych europejskich ośrodków katolickich [Sanctuaries and their role in the organization of urban space: examples from large European catholic centres], Wyd. Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, pp. 364; „Turyzm/Tourism”, s. 101–102, pp. 95–96

Matczak A., 2014, Problematyka mieszkalnictwa w badaniach Profesora Jerzego Dzieciuchowicza, [w:] E. Klima (red.), Ludność, mieszkalnictwo, usługi – w 70. rocznicę urodzin Profesora Jerzego Dzieciuchowicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 107–126

Matczak A., Gotowski R., 2014, Polish people’s foreign travel expenses in 2000–2012, [w:] The International Conference Hradec Economic Days 2014 Economic Development and Management of Regions Hradec Kralove, February 4th and 5th, 2014, Peer-Reviewed Conference Proceedings Part V, Hradec Kralove, s. 26–32

Matczak A., Napierała T., 2014, Zmiany w lokalizacji hoteli w Budapeszcie, [w:] Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Zmiany, bariery, innowacje, G. Gołembski, A. Niezgoda (red.), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 127–139

2012

Matczak A., 2012, Funkcja uzdrowiskowa w przestrzeni Inowrocławia, [w:] Rydz. E., red., Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk, Wyd. Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk, s. 167-181

2011

Liszewski S., Matczak A., 2011, Metropolitan tourist assets (selected examples), [in:] Liszewski S., ed., The Łódź Atlas, Sheet XLI, Łódź City Council – Geodezy, Cadastre and Invetory Department

Matczak A., 2011, Zmiany w strukturze funkcjonalnej małych miast w regionie łódzkim w latach 1973-2007, [w:] Sitek S., red., „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki, Sosnowiec, s. 63-75

Matczak A., 2011, Tourism in Łódź, [in:] Liszewski S., ed., The Łódź Atlas, Sheet XL, Łódź City Council – Geodezy, Cadastre and Invetory Department

Matczak A., 2011, Changes in the Functional Structure of the cities in the Łódż Region in 1973–2007, [in:] Rungr A., Kuczabski A., ed., Medium-sized of Central-Eastern Europe in the period of Economic system transformation and social changes, Associaton of Doctors of Sciences on Public Administrations Publishing House ANDU, Kharkiv, p. 35-44

MATCZAK A., 2011, Turystyczna baza noclegowa w Łodzi, [w:] B. WŁODARCZYK (red.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 287–296

2010

Matczak A., Szkup R., 2010, Społeczna funkcja Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD). Przykład ROD w Łodzi, [w:] „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, red. S. Sitek, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki, Sosnowiec, s. 177-195

2009

Matczak A., 2009, Turystyka i wypoczynek w strukturze funkcjonalno-przestrzennej aglomeracji. Przykład Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, [w:] Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania, red. W. Maik, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, s. 191-201

Matczak A., 2009, Ruch turystyczny w Rowach w latach 1999-2007, [w:] Wspomaganie rozwoju edukacji człowieka poprzez turystykę, sport i rekreację, R. Muszkieta, M. Napierała, A. Skality, W. Żukow red., Wydawnictwo Uczelniane WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 25-47

Matczak A., 2009, Turystyka wiejska – konceptualizacja pojęcia, [w:] Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej, I. Jażewicz red., Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk, s. 375-387

Matczak A., 2009, Urbanizacja podmiejskich osiedli letniskowych. Przykład Wiśniowej Góry w strefie podmiejskiej Łodzi (The Urnanization of Summer Holiday Estates Surrounding Łódź: Wiśniowa Góra), Turyzm (Tourism) t. 19, z. 1-2, s. 67-72 (63-67)

2008

Matczak A., 2008, Materialno-techniczne uwarunkowania rozwoju geografii w Polsce, [w:] Liszewski S., Łoboda J., Maik W., red., 2008, Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 242-244

2007

Matczak A., 2007, Małe miasta w badaniach geograficznych, [w:] E. Rydz, red., Podstawy i perspektywy rozwoju małych miast, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk, s.11-30

2006

Matczak A., 2006, Badanie lokalnych rynków turystycznych. Przykład rejonu Ustki, [w:] B. Wójtowicz, red., Funkcje turystyki i krajoznawstwa w strategii rozwoju regionów w Polsce, Kielce, s. 91-110

Matczak A., 2006, Struktura funkcjonalno-przestrzenna Ustki – polskiego kurortu nadbałtyckiego [w:] B. Górz, red., Urbanizacja i społeczeństwo, Instytut Geografii Akademia Pedagogiczna w Krakowie, P. W. Stabil, Kraków, s. 179–194

2005

Matczak A., 2005, Turystyka w przestrzeni miejskiej Ustki – polskiego kurortu nadbałtyckiego; Tourism in the urban space of the Polish seaside resort of Ustka, „Turyzm”, t. 15, z. 1–2, s. 139–149

Matczak A., Rozwój podmiejskich osiedli letniskowych w świetle koncepcji cyklu życia obszaru turystycznego. Przykład podłódzkiego letniska w Wiśniowej Górze, [w:] B. Domański, S. Skiba, Geografia i sacrum, t. 2, IGiGP UJ, Kraków, s. 115–122

Matczak A., 2005, recenzja książki: E. Z. Zdrojewski, Wpływ migracji definitywnych na przyrost rzeczywisty i zmiany struktur ludności w Polsce w latach 1975–1996, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Monografie WEiZ, nr 71, Koszalin 2000, 522 s.; zamieszczona w „Acta Universitatis Lodziensis” Folia Geographica Socio-Oeconomica, t. 6, s. 174–178

Matczak A., 2005, recenzja książki: K. R. Mazurski, Ekonomiczne aspekty regionalistyki. Zarys problematyki, Wrocław 2000, 56 s.; zamieszczona w „Acta Universitatis Lodziensis” Folia Geographica Socio-Oeconomica, t. 6, s. 171–173

2004

Matczak A., 2004, Hotelarstwo polskie w okresie przemian. Przykład Łodzi, „Zeszyty Naukowe” WSG, Bydgoszcz, t. 1, ser. Turystyka i Rekreacja, nr 1, s. 21–34

Matczak A., 2004, Badanie ruchu turystycznego w rejonie Ustki, [w:] R. Gałecki, red., Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, Łowicz, 146-160

Publikacje do 2004 r.

Pobierz plik pdf z publikacjami
Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego