Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
TytułdrStasiak
Imię: Andrzej
NazwiskoStasiak
Stanowisko:Adiunkt
Redaktor naczelny Czasopisma Turyzm/Tourism
Pokój202F
Konsultacje:
E - mail:andrzej.stasiak@geo.uni.lodz.pl
Telefon:42 635 46 76
Strona naukowa:Researchgate: Andrzej Stasiak
Academia: Andrzej Stasiak
Google Scholar: Andrzej Stasiak
Strona ORCIDORCID ID 0000-0001-6964-3408
Problematyka badawcza:produkt turystyczny, marketing terytorialny, turystyka kulturowa, turystyka społeczna
Lista publikacji:2020

Stasiak A., 2020, Piloci i przewodnicy w erze gospodarki doświadczeń, Folia Turistica, Nr 54, s. 99-127, DOI: 10.5604/01.3001.0014.0514

Skowronek E., Brzezińska-Wójcik T., Stasiak A., Tucki A., 2020, The role of regional products in preserving traditional farming landscapes in the context of development of peripheral regions – Lubelskie Province, Eastern Poland, Acta Universitatis Carolinae Geographica, Vol 55, No 1, s. 49-65. DOI: 10.14712/23361980.2020.1

Bik J., Stasiak A., 2020, World Youth Day 2016 in the Archdiocese of Lodz: An Example of the Eventization of Faith, Religions, 11(10), 503, s. 1-22, DOI: 10.3390/rel11100503

2019

Stasiak A., 2019, Escape roomy w Polsce: ujęcie popytowe z wykorzystaniem badań netnograficznych/Escape Rooms in Poland: A Demand-Led Approach Using ‘Netnographic’ Research, Turyzm/Tourism 29(1), s. 77-89 / p. 71-82, DOI: 10.2478/tour-2019-0008

Stasiak A., 2019, Creating tourism experiences – theoretical foundations, [w:] D.A. Jelinčič, Y. Mansfeld (red.), Creating and Managing Experiences in Cultural Tourism, seria: Managing Cultural Tourism: A Sustainability Approach, Vol. 1, World Scientific, Singapore, s. 17-41. https://doi.org/10.1142/9789813233683_0002

Stasiak A., 2019, Przestrzeń turystyczna jako przestrzeń doświadczeń, Prace i Studia Geograficzne, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 64.1, s. 61-87.

Skowronek E., Brzezińska-Wójcik T., Stasiak A., 2019, Culinary heritage as an opportunity to make lubelskie voivode¬ship’s tourist offer more attractive (E Poland), Quaestiones Geographicae, 38(1), s. 85-95. DOI: 10.2478/quageo-2019-0005

2017

Milewska M., Prączko A., Stasiak A., 2017, Podstawy gastronomii. Od żywności do turystyki kulinarnej, wyd. II, zmienione i rozszerzone, PWE, Warszawa.

Bik J., Stasiak A., 2017, Światowe Dni Młodzieży w archidiecezji łódzkiej, [w:] B. Włodarczyk (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2016 roku, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 145-168.

Stasiak A., 2017, Bezpieczeństwo – niebezpieczeństwo w turystyce (kilka refleksji wprowadzających w zagadnienie), [w:] A. Stasiak, J. Śledzińska (red.), Między swobodą a zakazem, czyli o bezpiecznym korzystaniu z przestrzeni turystycznej, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 9-30.

2016

Stasiak A., 2016, Turystyka kulinarna w gospodarce doświadczeń, Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org, Nr 5/2016, s. 6-28.

Stasiak A., 2016, Doświadczenie - stary-nowy paradygmat turystyki, Folia Turistica, Nr 41, Zarządzanie i transfer wiedzy w turystyce, AWF w Krakowie, Kraków, s. 191-216.

Stasiak A., 2016, Escape rooms - nowa oferta sektora rekreacji w Polsce/Escape rooms - a new offer in the recreation sector in Poland, Turyzm/Tourism, 26/1, s. 33-49, p. 31-47. DOI: 10.1515/tour-2016-0003

Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B., 2016, Wczoraj, dziś i jutro krajoznawstwa, [w:] A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Współczesne oblicza krajoznawstwa, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 9-27.

2015

Stasiak A., 2015, Gastronomia jako atrakcja turystyczna Łodzi/Gastronomy as a tourism attraction for Łódź, Turyzm/Tourism, 25/2, s. 77-90, p. 73-85. DOI 10.1515/tour-2015-0007

Stasiak A., 2015, Triada doświadczeń turystycznych i efekt „wow!” podsta¬wą kreowania nowoczesnej oferty turystycznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 379, Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, A. Rapacz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 332-347.

Stasiak A., 2015, Rozwój turystyki kulinarnej w Polsce, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, s. 119-150.

Stasiak A., 2015, Przestrzeń turystyczna Polski w świetle konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej na najlepszy produkt turystyczny, [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 197-210.

Stasiak A., 2015, Turystyka kontrowersyjna jako emanacja gospodarki doświadczeń, [w:] G. Godlewski, M. Zalech (red.), Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutki, AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 53-69.

Stasiak A., Włodarczyk B., 2015, Czy turystyka może nie być aktywna? O potrzebie podziałów i klasyfikacji turystyki, [w:] A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 39-51.

2014

Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.), 2014, Szlaki turystyczne. Od pomysłu do realizacji, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa.

Krakowiak B., Stasiak A., 2014 (red.), Kultura i turystyka – w kręgu wydarzeń, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 336

2013

Stasiak A., 2013, Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń (New spaces and forms of tourism in experience economy), „Turyzm/Tourism” 23/2, s. 65–74, pp. 59–67

Stasiak A., 2013, Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń (Tourist product in experience economy), „Turyzm/Tourism” 23/1, s. 29–38, pp. 27–36

Krakowiak B., Stasiak A., Włodarczyk B. (red.),2013 , Kultura i turystyka – miejsca spotkań, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 416 s.

Millewska M., Stasiak A., 2013, Obsługa informatyczna w hotelarstwie. Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, WSiP, Warszawa, 264 s.

Stasiak A., (Grabowski A.), 2013, Ruch turystyczny na terenie Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego, [w:] R. Wiluś, J. Wojciechowska (red.), Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 3, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 173–198.

Stasiak A., Włodarczyk B., 2013, Miejsca spotkań kultury i turystyki, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk (red.), Kultura i turystyka – miejsca spotkań, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 29–46.

2012

Milewska M., Stasiak A., 2012, Obsługa informatyczna w hotelarstwie, wyd. III, WSiP SA, Warszawa.

Stasiak A., Włodarczyk B., 2012, Turystyka społeczna — istota, determinanty, możliwości i kierunki rozwoju, [w:] A. Rapacz (red.), Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy polityki turystycznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 259, Wrocław.

2011

Milewska M., Stasiak A., 2011, Obsługa informatyczna w hotelarstwie, wyd. II, WSiP SA, Warszawa.

Stasiak A., 2011, Wieś jako obszar turystyki społecznej, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis 288, antea: Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Oeconomica 64, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin.

Stasiak A., Rochmińska A., 2011, Regionalne strategie rozwoju turystyki w Polsce - stan w 2010 roku, [w:] B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Turystyka polska w latach 1989-2009, seria: Warsztaty z geografii turyzmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Stasiak A., 2011, Współczesna przestrzeń turystyczna, [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.

Stasiak A., 2011, Uwarunkowania i bariery rozwoju turystyki społecznej w Polsce, [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź.

Stasiak A., 2011, Turystyka rodzinna w świecie ponowoczesnym, [w:] J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne, Wyd. PTTK Kraj, Warszawa.

2010

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, wyd. II rozszerzone, PWE, Warszawa.

Milewska M., Prączko A., Stasiak A., 2010, Podstawy gastronomii, PWE, Warszawa.

Milewska M., Stasiak A., 2010, Obsługa informatyczna w hotelarstwie, WSiP SA, Warszawa.

Stasiak A., Wiluś R., 2010, Analiza form i programów kształcenia przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, [w:] Z. Kruczek (red.), Etyka przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Materiały z V Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Proksenia, Kraków.

Stasiak A., 2010, Cele i zadania turystyki społecznej, [w:] A. Stasiak (red.), Turystyka społeczna w regionie łódzkim, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź.

2009

Stasiak A., 2009, Zabytki techniki i przemysłu, [w:] A. Stasiak (red.), Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych, PWE, Warszawa.

Stasiak A., 2009, Muzea, [w:] A. Stasiak (red.), Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych, PWE, Warszawa.

Lawin M., Stasiak A., 2009, Obiekty historyczno-wojskowe Marek Lawin, Andrzej Stasiak, [w:] A. Stasiak (red.), Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych, PWE, Warszawa.

Stasiak A., 2009, Aneks, [w:] A. Stasiak (red.), Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych, PWE, Warszawa.

Stasiak A., 2009, Turystyka literacka i filmowa, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, t. 1, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań.

Stasiak A., 2009, Kreowanie markowego produktu turystycznego obszaru, [w:] O procesie powstawania inicjatywy klastrowej Krainy Miodowo-Mlecznej. Rekapitulacja działań (2000-2009), pr. zb. pod red. Marii Śmigielskiej i Marii Żurek, Starostwo Powiatowe w Kluczborku, Kluczbork.

2008

Качмарек Я., Стасяк А., Влодарчик Б., 2008, Туристический продукт. Замысел. Организация. Управление, cерия Зарубежный учебник, Издательство ЮНИТИ-ДАНА, Москва.

Stasiak A., Włodarczyk B., 2008, Transgraniczne produkty turystyczne, [w:] Транскордонне співробітництво як фактор активізації євроінтеграційних процесів, Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці 6-7 травня 2008 poкy.

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2008, Przestrzeń gościnna – kilka uwag o konkurencyjności regionów, [w:] Gołembski G. (red.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

2007

Grabowski J., Milewska M., Stasiak A., 2007, Vademecum organizatora turystyki niepełnosprawnych, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź.

Stasiak A., Wiluś R., 2007, Pilotaż wycieczek turystycznych. Testy i pytania egzaminacyjne, wyd. II rozszerzone i zaktualizowane, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź.

Stasiak A., 2007, Klaster turystyczny – nowe wyzwanie dla ROT-ów i LOT-ów?, Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, t. 6/2007.

Stasiak A., 2007, Kultura a turystyka – wzajemne relacje, [w:] Kultura i turystyka – razem czy oddzielnie?, pod red. A. Stasiaka, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź.

Stasiak A., 2007, O potrzebie rewolucji w polskim muzealnictwie XXI wieku, [w:] Kultura i turystyka – razem czy oddzielnie?, pod red. A. Stasiaka, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź.

Stasiak A., 2007, Szlaki turystyczne – zagospodarowanie, atrakcja czy produkt turystyczny?, [w:] Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna, pod red. P. Kuleczki, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny, Warszawa.

Stasiak A., 2007, Gastronomia jako produkt turystyczny, Turystyka i Hotelarstwo, Wyd. WSTH w Łodzi, nr 11.

2006

Stasiak A., 2006, Zabytki techniki i przemysłu, [w:] A. Stasiak (red.), A to Polska właśnie. Przewodnik do ćwiczeń z geografii turystycznej i krajoznawstwa, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź.

Stasiak A., 2006, Muzea, [w:] A. Stasiak (red.), A to Polska właśnie. Przewodnik do ćwiczeń z geografii turystycznej i krajoznawstwa, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź.

Lawin M., Stasiak A., 2006, Obiekty historyczno-wojskowe, [w:] A. Stasiak (red.), A to Polska właśnie. Przewodnik do ćwiczeń z geografii turystycznej i krajoznawstwa, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź.

Stasiak A., 2006, Aneks, [w:] A. Stasiak (red.), A to Polska właśnie. Przewodnik do ćwiczeń z geografii turystycznej i krajoznawstwa, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź.

Stasiak A., 2006, Muzea wobec wyzwań współczesnej turystyki, [w:] Rola muzeów w turystyce i krajoznawstwie, pr. zb. pod red. A. Toczewskiego, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Zielona Góra.

Ciesielska O., Rouba R., Stasiak A., 2006, Hotelarstwo w zabytkach – grupy markowe, Turystyka i Hotelarstwo, Wyd. WSTH w Łodzi, nr 9.

Stasiak A., 2006, Produkt turystyczny – szlak, Turystyka i Hotelarstwo, Wyd. WSTH w Łodzi, nr 10

2005

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny: pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa.

Stasiak A., 2005, Strategie rozwoju produktu turystycznego obszaru, [w:] Polityka turystyczna, red. naukowy A. Panasiuk, Wyd. Fundacja na rzecz US, Szczecin – Kopenhaga.

Stasiak A., 2005, Obszar jako produkt turystyczny, [w:] Konkurencyjność polskiego produktu turystycznego (Competitiveness of the polish tourism produkt), red. naukowy K. Pieńkos, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.

Stasiak A., 2005, Centrum handlowo-rozrywkowe Manufaktura jako nowa atrakcja turystyczna Łodzi, [w:] Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne, II Konferencja Międzynarodowa, Zabrze, 12-13.05.2005 r., Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Urząd Miejski w Zabrzu, Katowice.

Stasiak A., Sławoj T., 2005, Przestrzeń sepulkralna w turystyce, Turystyka i Hotelarstwo, Wyd. WSTH w Łodzi, nr 8.

2004

Rochmińska A., Stasiak A., 2004, Strategie rozwoju turystyki, Turystyka i Hotelarstwo, Wyd. WSTH w Łodzi, nr 6.

2003

Stasiak A., Wiluś R., 2003, Pilotaż wycieczek turystycznych. Testy i pytania egzaminacyjne, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź.

Stasiak A., Włodarczyk B., 2003, Produkt turystyczny – miejsce, Turyzm, z. 1.

2002

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2002, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata?, podręcznik, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2002, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata?, przewodnik do ćwiczeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2002, Produkt turystyczny, Turystyka i Hotelarstwo, Wyd. WSTH w Łodzi, nr 1.

Stasiak A., 2002, Turystyczne logo, Turystyka i Hotelarstwo, Wyd. WSTH w Łodzi, nr 1.

2001

Stasiak A., 2001, Ruch turystyczny w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Acta Scansenologica, t. 8.

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2001, Produkt turystyczny i jego ewolucja, Turyzm 2001, 11/1

2000

Stasiak A., 2000, Charakterystyka ruchu turystycznego w wybranych skansenach w Polsce, Turyzm 10/2000, z. 1.

Stasiak A., 2000, Muzeum jako produkt turystyczny, [w:] Przemysł turystyczny, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.

1998

Stasiak A., 1998, Funkcja turystyczna polskich skansenów, Łódzkie Studia Etnograficzne, nr 38, (materiały z konferencji Wartości kultury tradycyjnej a wieś współczesna, Łódź 14-15.03.1997 r.)

Stasiak A., 1998, Ruch turystyczny w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach, Studia Lednickie, t. 5.

1997

Stasiak A., 1997, Międzynarodowa konferencja Wczoraj, dziś i jutro muzealnictwa skansenowskiego, Sierpc, 31 maja - 2 czerwca 1996 r., (sprawozdanie), Turyzm 7/1997, z. 1.

Stasiak A., Włodarczyk B., 1997, Charakterystyka kandydatów na specjalność geografia turyzmu i hotelarstwa Uniwersytetu Łódzkiego, Turyzm 7/1997, z. 1.

Stasiak A., 1997, Turystyka w parkach narodowych - obszary konfliktów, Turyzm 7/1997, z. 2.

1996

Stasiak A., 1996, Muzea na wolnym powietrzu w Polsce i możliwości ich wykorzystania dla celów turystycznych, Turyzm 6/1996, z. 2.
Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego