Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
Tytułdr
Imię: Beata
NazwiskoKrakowiak
Stanowisko:Starszy wykładowca
Pokój116K
Konsultacje:
E - mail:agata.krakowiak@geo.uni.lodz.pl
Telefon:42 635 45 56
Strona naukowa:
Strona ORCIDORCID ID 0000-0001-6364-6579
Problematyka badawcza:region łódzki, turystyka poznawcza, turystyka kulturowa, turystyka miejska, geografia turyzmu, dziedzictwo kulturowe Polski, zakony i klasztory, muzea; geografia turystyczna Włoch, góry Polski, obszary chronione w Polsce i na świecie
Lista publikacji:2020

Krakowiak B., Latosińska J., 2020, Kwietne dywany jako walor miejsca i wydarzenia [w:] Smyk K., (red.),współpraca Jałowiecki A., Włodarczyk B., Procesja Bożego Ciała z tradycją układania kwietnych dywanów w Spycimierzu. Raport z badań i rekomendacje do planu ochrony, Seria Spycimierska, Tom Pierwszy, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie, Uniejów-Wrocław, ss. 49-70

2019

Krakowiak B., 2019, Powiat brzeziński [w:] J. Adamczyk, A. Stasiak, B. Włodarczyk (red.), Kanon krajoznawczy województwa łódzkiego, Wydawnictwo PTTK Kraj, Warszawa Łódź, ss. 22-29

Krakowiak B., 2019, Powiat łódzki wschodni [w:] J. Adamczyk, A. Stasiak, B. Włodarczyk (red.), Kanon krajoznawczy województwa łódzkiego, Wydawnictwo PTTK Kraj, Warszawa Łódź, ss. 80-87

2017

Krakowiak B., Latosińska J., 2017,(red. zeszytu), Turyzm 27, z. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

2015

Krakowiak B., Stasiak A., 2015 (współred.), Kultura i turystyka - wokół wspólnego stołu, s. 376, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź

Krakowiak B., 2015, Muzea w Łodzi jako element przestrzeni i walor miasta. Związek muzeów z kreowanym wizerunkiem miasta, Turyzm 25, z. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 91-101

Krakowiak B., 2015, Turystyka muzealna. Przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie, Niemczyk A. Seweryn R. (red.), Wydawnictwo Proksenia, Kraków, recenzja książki, Turyzm 25, z. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 157-159

2014

Krakowiak B., 2014, Konkurs „7 nowych cudów Polski” magazynu National Geographic Traveler jako forma promocji atrakcji kraju, [w:] S. Tanaś, J. Mokras-Grabowska (red.), Od autentyczności do komercji – o doświadczaniu w turystyce, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, nr 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 159–174

Krakowiak B., Latosińska J., 2014 (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, nr 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 345

Krakowiak B., Latosińska J., Liszewski S., Makowska-Iskierka M., Wiluś R., Wojciechowska J., Włodarczyk B., 2014, Research into tourism space in Poland at the „Geographical Centre” in Łódź, [w:] T. Marszał (red.), Spatial Development of Contemporary Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 91–118

Krakowiak B., Latosińska J., Wiluś R., Włodarczyk B., 2014, 30 lat „Warsztatów z geografii turyzmu” (1984–2014), [w:] B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, nr 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 5–15

Krakowiak B., Stasiak A., 2014 (red.), Kultura i turystyka – w kręgu wydarzeń, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 336

2013

Krakowiak B., 2013, Miejsce muzeów w turystyce kulturowej w Polsce (Museums in Cultural Tourism in Poland), „Turyzm/Tourism”, 23/2, s. 23–33

Krakowiak B., (Skrydalewicz E.), 2013, „Noc Muzeów” jako wydarzenie kulturalne w wybranych miastach Polski, [w:] R. Wiluś, J. Wojciechowska (red.), Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 3, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 115–134.

Krakowiak B., Stasiak A., Włodarczyk B. (red.),2013, Kultura i turystyka – miejsca spotkań, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 416 s.

2012

Krakowiak B., Latosińska J., 2012, Historia Łodzi a znaki i symbole w krajobrazie miasta, [w:] Łach J., Zaręba A., red., Krajobrazy zdefiniowane – znaki i symbole w krajobrazie, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 143-157.

Włodarczyk B., Krakowiak B., red., 2012, Kultura i turystyka wspólne korzenie, Regionalna Organizacja turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, 416s.

Krakowiak B., 2012, rec.: Geografia turystyczna świata. Nowe trendy. Regiony turystyczne, M. Jędrusik, J. Makowski, F. Plit, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, ss. 383, „Turyzm”, t. 22, z. 1, s. 63–65.

Krakowiak B., 2012, Powiat łódzki wschodni, [w:] Śledzińska J., Wielocha A., Włodarczyk B., red., Kanon krajoznawczy województwa łódzkiego, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 63-68.

Krakowiak B., 2012, Powiat brzeziński, [w:] Śledzińska J., Wielocha A., Włodarczyk B., red., Kanon krajoznawczy województwa łódzkiego, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 23-28.

2011

KRAKOWIAK B., 2011, Ewolucja polskich placówek muzealnych – muzea wczoraj, muzea dziś, muzea jutra, [w:] B. WŁODARCZYK (red.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 351–363

KRAKOWIAK B., LATOSIŃSKA J., 2011, Zabytkowa przestrzeń miasta na przykładzie Łodzi. Stan obecny i możliwości wykorzystania, [w:] M. DURIDIWKA, K. DUDA-GROMADA (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 157–164

WŁODARCZYK B., KRAKOWIAK B., LATOSIŃSKA J. (red.), 2011, Kultura i turystyka. Wspólna droga, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, ss. 295

WŁODARCZYK B., KRAKOWIAK B., LATOSIŃSKA J. (red.), 2011, Warsztaty z Geografii Turyzmu. Turystyka polska w latach 1989-2009, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 204

2010

Krakowiak B., Latosińska J., 2010, Dawne rezydencje w krajobrazie Polski Środkowej, [w:] Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy, red. D. Chylińska, J. Łach, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 99-107

Krakowiak B., Włodarczyk B., Jagiełło M.,2010, Bitwa łódzka 1914 – za i przeciw nowym projektom turystycznym w województwie łódzkim, Turystyka i Hotelarstwo - Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 14 (2008), s. 107-131

2009

Krakowiak B., 2009, Muzea jako przedmiot zainteresowania turystyki kulturowej na przykładzie województwa łódzkiego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, vol LXIV, 2, Sectio B, s. 97-108

Krakowiak B., 2009, Dziedzictwo kulturowe wybranych mniejszości narodowych województw łódzkiego – stan obecny i możliwości wykorzystania turystycznego, w: Wzajemne przenikanie kultur w regionie łódzkim, a nowe możliwości ruchu krajoznawczego, s. 57-71, VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego – Olsztyn 2010. Sejmik Przedkongresowy

Krakowiak B., 2009, „Muzea jako miejski walor turystyczny”, w: Konwersatorium wiedzy o mieście. Funkcja turystyczna miast, s. 205-214, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki, Łódź

Krakowiak B., Włodarczyk B., 2009, „Dzień z Borowieckim” - projekt nowego produktu turystycznego Łodzi, w: Kultura i turystyka – razem, ale jak? (red. Stasiak A), s. 249-267, Wydawnictwo WSTH, Łódź

Krakowiak B., Latosińska J, 2009, Muzea w dawnych rezydencjach – zamkach, pałacach i dworach, Turyzm, z. 1-2, s. 43-51

2007

Krakowiak B., 2007, Rozmieszczenie muzeów w Polsce, „Turyzm”, nr 17, z. 1-2, s. 173-181

2006

Krakowiak B., 2006, rec. „Turystyka na obszarach górskich Europy. Wybrane zagadnienia”, Włodzimierz Kurek, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, ss. 214, „Turyzm, nr 16, z. 2, s. 204-206

Publikacje do 2004 r.

Pobierz plik pdf z publikacjami
Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego