Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
Tytułprof. UŁ dr hab.Kaczmarek
Imię: Jacek
NazwiskoKaczmarek
Stanowisko:Profesor UŁ
Pokój203K
Konsultacje:
E - mail:jacek.kaczmarek@geo.uni.lodz.pl
Telefon:42 635 45 59
Strona naukowa:Researchgate: Jacek Kaczmarek
Strona ORCIDORCID ID 0000-0003-1750-1592
Problematyka badawcza:Pierwsza moja droga badawcza wiedzie przez obszary GEOGRAFII OSADNICTWA. Od kilku lat pracuję nad koncepcją MIASTA UŻYTECZNEGO. Odnalazłem tutaj opozycyjną opcję do nadmiernie eksploatowanej i banalizowanej idei wyludniania i kurczenia się miast. Drugi mój szlak badawczy przebiega przez obszary GEOGRAFII HUMANISTYCZNEJ. Otóż, wiele lat temu dokonano w naukach humanistycznych, tzw. zwrotu przestrzennego. I właśnie tam sięgają korzenie niezwykle urozmaiconego metodycznie nurtu, nazywanego geopoetyką. Jej wiodące założenia wskazują na sprawczą rolę krajobrazu/przestrzeni/miejsc w humanistyce. Wspomniany nurt ma bogaty dorobek naukowy i przyciąga wielu badaczy zajmujących się literaturą i geografią. Moim zdaniem, doszliśmy do punktu, który wymaga ponownej krytycznej dyskusji ontologicznej. Powinniśmy, bowiem postawić na pierwszym miejscu słowo i jego determinujące oddziaływanie na kształt przestrzeni. Sugeruję zatem SKOK W LOGOS, czyli opracowanie GEOPOETYKI ODWRÓCONEJ. Będzie ona kontrapunktem dla dominującej geopoetyki programowej. Kolejny mój wątek naukowy wpisuje się w dziedzinę GEOGRAFII TURYZMU ze szczególnym uwzględnieniem TURYSTYKI LITERACKIEJ. Interesuje mnie poszukiwanie realnych przestrzeni literatury. Odkrywam wówczas różne konteksty podróży kulturowych na motywach literackich. Każde miasto jest bez wątpienia inne i odsłania przed wędrowcem zapisane w przestrzeniach fragmenty literackie. W Hawanie odkryłem podróżowanie aleatoryczne. Natknąłem się właśnie na Kubie na przypadki literackie, determinujące ścieżki turystycznych peregrynacji. Z kolei, w Lizbonie nie sposób pozbyć się pessoańskiej atmosfery. Heteronimy także zapisano w przestrzeni portugalskiej stolicy. Przede mną jeszcze opracowanie zapisków z miast kanadyjskich. Do nowych moich horyzontów badawczych zaliczyłbym GEOGRAFIĘ ZABAWY. Można bowiem założyć, że obserwując spędzanie czasu wolnego dowiemy się więcej o człowieku niż analizując powtarzalne, obowiązkowe aktywności życia codziennego. Pasjonuje mnie tango argentyńskie. Dlatego też, wraz ze studentkami pierwszego roku studiów drugiego stopnia Turystyki i Rekreacji objęliśmy badaniami zjawisko MILONGI w miastach Polski, Francji, Kanady. Ja wprowadziłem nasze studentki w świat tanga argentyńskiego, one zaś opracowały zebrane przez nas materiały empiryczne. Zdefiniowaliśmy wspólnie PRODUKT REKREACYJNY, co uważam za znaczne osiągnięcie teoretyczne. W badaniach geograficznych trzeba otaczać szczególną troską kwestie ontologiczne i epistemologiczne. Wspomniane problemy należą do trudniejszych zagadnień naukowych. Budzą one sporo niechęci i wzbudzają opór wśród badaczy. Niewątpliwie taka sytuacja bywa efektem spadku poziomu kultury epistemologicznej. W moich dociekaniach „Drogi myślenia w geografii społecznej” zaproponowałem powrót do GEOGARFII KONKRETNEJ. Zadaniem geografa powinno być autentyczne, indywidualne odkrywanie prawd o świecie. A postawą geografa pozostaje niezmiennie kreatywne, niezależne, oryginalne myślenie. Badacze nie mogą powtarzać powszechnie znanych już sądów, np. o interpretacji pierwszych czterech dźwiękach w V symfonii Beethovena (nazywanej „symfonią losu”). Zazwyczaj pisze się w licznych opracowaniach, że los puka do naszych drzwi. Dal mnie, te cztery dźwięki mają zgoła inne znaczenie. Wspomniane dźwięki rozpoczynające „piątą” to kroki badacza, który otwiera drzwi własnego domu i wyrusza w świat w poszukiwaniu prawdy. Potrzebna jest zatem odwaga w myśleniu i działaniu. Cenniejsza bywa własna idea, niż wielokrotnie cytowane uznane artykuły. Na zakończenie opisania autorskiego profilu naukowego, chciałbym przywołać mój, moim zdaniem, najciekawszy artykuł. Niewiele osób przeczytało ten tekst. Został on zamieszczony na ostatnich stronach tomu „Miasto”, wydanego z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego. Krótka, może zagmatwana treść jest esencjonalna i warta uwagi: „Podejmując próbę wyjaśnienia miasta badacz spotyka samego siebie. Poznawanie rzeczywistości wynika bowiem z poziomu wrażliwości epistemologicznej badacza. Brak wrażliwości na poznawanie świata, prowadzi do apatii badawczej. Geneza wyjaśniania i rozumienia miasta kształtuje się zatem pod wpływem wrażliwości poznawczej badacza i doświadczania miasta całą egzystencja poszukującego prawdy. Badacz porządkuje okruchy miasta, odkrywając sens okruchów własnego życia. (Okruchy miasta – o koincydencji fragmentów, s. 334)
Lista publikacji:2020

Kaczmarek J., 2020, Turystyka literacka w ujęciu aleatorycznym na przykładzie Hawany, TURYZM, 30/1, str. 31–42.

Kaczmarek J., 2020, Niełatwa ekonomika turystyki kulturowej – jak w praktyce rozwiązywane są/mogą być napięcia między opłacalnością a dziedzictwem kulturowym?, (dyskusja naukowa), TURYSTYKA KULTUROWA, nr 1, str. 149.

Kaczmarek J., 2020 c, Turystyka w czasach zarazy. Jak współczesne epidemie zmieniają turystykę kulturową?, (dyskusja naukowa), TURYSTYKA KULTUROWA, nr 2, str. 166–168.

Kaczmarek J., 2020 , Czas umiejscowiony w kontekście geograficznego punktu widzenia Andrzeja Lisowskiego, PRACE I STUDIA GEOGRAFICZNE, nr 65/3, str.139-147.

2019

Kaczmarek J., 2019 , Drogi myślenia w geografii społecznej, ROZWÓJ REGIONALNY I POLITYKA REGIONALNA, nr 46, str. 7–18.

Kaczmarek J., 2019 , Geografia miejsc literatury w Łodzi, [w:] A. Wójtowicz, J. Paulinek (red.), Refleksja humanistyczna w planowaniu przestrzennym, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, str. 141–160, (współautor: Karolina Piotrowska).

Kaczmarek J., 2019, Social constructionism as a tool to maintain an advantage in tourism research, TOURISM GEOGRAPHIES, p. 1–23, articles on line, , (współautorzy: Leszek Butowski, Joanna Kowalczyk-Anioł, Ewa Szafrańska).

2018

Kaczmarek J., 2018 , Autentyczność epistemologiczna jako nakaz moralny wyjaśniania rzeczywistości turystycznych, FOLIA TURISTICA nr 49, str. 199–220.

Kaczmarek J., 2018 , współautorstwo: Prylińska A., Korczak M., Nawrot A., Stusio M., Milonga – od produktu rekreacyjnego do turystyki kulturowej, TURYSTYKA KULTUROWA nr 6, str. 94–111.

Kaczmarek J., 2018, Ontologies of Diversity or the Art of Experiencing Space, IGU International Symposium, Quebec (abstract recenzowany), IGU2018.ulaval.ca

Kaczmarek J., 2018, Etyka turystyki a patologie w turystyce kulturowej – Gnieźnieńskie Forum Ekspertów, TURYSTYKA KULTUROWA, nr 3, str. 135–136.

2017

Kaczmarek J., 2017, Mądrość jako rozumienie świata, Folia Geographica Socio-oeconomica 27, str.44-56.

Kaczmarek J.,2017, Charakterystyka wybranych zagranicznych rynków turystycznych w świetle badań ankietowych [w:] Włodarczyk B., red., Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2016 roku, str.103-133., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Kaczmarek J., 2017, Ewolucja przestrzeni turystycznej miasta i gminy Gostynin. Analiza krytyczna, Prace i studia Geograficzne tom 62z.4 str. 75-98 (współautor: Paulina Ulanowska).

2016

Kaczmarek J., 2016, Powieść turystyczna. Przykłady, oferta turystyczna, znaczenie promocyjne i gospodarcze. (red. dyskusji) [w:] Turystyk kulturowa nr 2. str. 162-171.

Kaczmarek J., 2016, Tourists' dances on urban space measure and management of tourist flows, pp.66-69

Kaczmarek J., 2016, (współautorstwo: Dronka T., Dronka-Skrzypczak J.,)Droga pielgrzymkowa z Częstochowy do Lichenia – projekt i organizacja,[w:] Latosińska j., Mokras-Grabowska J., red., Kultura i turystyka – Sacrum i profanum, Wyd. ROT WŁ , str. 83-100, ISBN:978-83-61001-74-4

Kaczmarek J., 2016, Turystyka w gospodarce kreatywnej (współautorstwo: Dziedzic E.,) Folia Turistica nr 41 str.137-163

Kaczmarek J., 2016, Spacer po terytoriach niedomkniętych, czyli śladami ekspresji geograficznych, Białostockie Studia Literaturoznawcze nr 9/2016, str.237-255

2015

Kaczmarek J., 2015, (współautor Agnieszka Tybulczuk) Kształtowanie relacji społecznych w przestrzeni turystycznej na przykładzie Chotyni i Gniewu, [w] Durydiwka M., Duda-Gromada K., red. , Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych str. 283-297 ISBN 978-83-63245-89-4

Kaczmarek J., 2015, (współautor Monika Paluch) Kreatywność turystyki vs turystyka kreatywna – wstęp do dyskusji, Turystyka Kulturowa vol.7 str. 54-76

Kaczmarek J., 2015 (współautor: Sylwia Kaczmarek), Wielość rzeczywistości w przestrzeni turystycznej, ROZWÓJ REGIONALNY I POLITYKA REGIONALNA, 31/2015, s. 17-32. ISSN 2353-1428

Kaczmarek J., 2015, Przestrzenie bez śladu w topobiografia Wiery Gran, [w:] Konończuk E., Sidoruk E., (red.) Przestrzenie geo(bio)graficzne w literaturze. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, str. 267-283. ISBN 978-83-7431-456-7.

Kaczmarek J., 2015, Kryteria ogłaszania i definiowania nowych form turystyki (red. dyskusji,), [w:] Turystyka kulturowa, nr 12, str 87-93 ISSN- 1689-4642.

2014

Kaczmarek J., 2014, Dyskusja, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie – ocena krytyczna, „Podstawowe idee i koncepcje w geografii”, t. 8, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 165–186

Kaczmarek J., Bęben T., 2014, Dialog o istocie wydarzeń, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka. W kręgu wydarzeń, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9–29

Kaczmarek J., E. Konończuk, E. Rybicka, 2014, Debata kulturowa nt. Wydarzanie się miasta w przestrzeniach kultury, [w:] M. Madurowicz (red.), Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 289–304

Kaczmarek J., M. Wilk, 2014, Turysta i gospodarka turystyczna – fuga terminologiczna, [w:] G. Gołembski, Niezgoda A. (red.), Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Zmiany, bariery, innowacje, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 140–152

2013

Kaczmarek J., 2013, Topobiografia – wielowymiarowa przestrzeń bycia (Topobiographies: a Multidimensional Space of Being), Białostockie „Studia Literaturoznawcze”, nr 4 s. 25–39

Kaczmarek J. (Dzierżanowski L.) (red.), 2013, Koncerty uniwersyteckie w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina 2011–2013, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 104 s.

Kaczmarek J. (Piotrowska K.), 2013, Literacka interpretacja dziedzictwa łódzkich Żydów na podstawie koncepcji miejsc zapośredniczonych, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk (red.), Kultura i turystyka – miejsca spotkań, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 371–393.

2012

Kaczmarek J., Lawin M., Kowalczyk-Anioł J., Szafrańska E., Tanaś S., Włodarczyk B., 2012, Ruch turystyczny w Łodzi w województwie łódzkim w 2011 roku, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, 205s

Kaczmarek S., Kaczmarek J., Kazimierczak J., Majchrzyk J., Michalak S., Muszyńska A., Paluch M., Wawrzyniak M., Żek M., 2012, Jak polubić pracę dyplomową, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 96s.

Łaska D., Kaczmarek J., 2012, „Jeśli wybierasz się w podróż” – o dostępności instytucji kultury dla osób niepełnosprawnych, [w:] Włodarczyk B., Krakowiak B. red., Kultura i turystyka wspólne korzenie, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, s. 349-364

Kaczmarek J., 2012, Egzo- i endogeniczna gospodarka turystyczna jako przykład kreowania i zarządzania przestrzenią w mieście, „Studia Miejskie”, t. 7, s. 17-28.

2011

KACZMAREK J., KACZMAREK S., 2011, The axiology of urban space – toward moral geographies, „Czasopismo Geograficzne”, 82 (1-2), s. 137-150

KACZMAREK J., 2010, Zarządzanie wizerunkiem miasta – uwagi heurystyczne, [w:] J. SŁODCZYK, E. SZAFRANEK (red.), Koncepcje i instrumenty zarządzania procesami rozwoju i rewitalizacji miast, Studia Miejskie, t. 1, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 29–38

KACZMAREK J., 2011, Okruchy miasta – o koincydencji fragmentów, [w:] S. KACZMAREK (red.), Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 329–334

KACZMAREK J., 2011, Charakterystyka wybranych zagranicznych rynków turystycznych w świetle badań ankietowych w 2010 roku, [w:] B. WŁODARCZYK (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 131–156

KACZMAREK J., 2011, Perspektywy rozwoju ruchu turystycznego w Łodzi i województwie łódzkim w 2011 roku, [w:] B. WŁODARCZYK (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 168–171

KACZMAREK J., KOWALCZYK-ANIOŁ J., WŁODARCZYK B., 2011, Studia przypadków, [w:] B. WŁODARCZYK (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 173–184

KACZMAREK J., Szymczak S., 2011, Szlak sztuki modernistycznej Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego jako potencjalny produkt turystyczny w przestrzeni Łodzi, [w:] B. WŁODARCZYK, B. KRAKOWIAK J. LATOSIŃSKA (red.), Kultura i turystyka. Wspólna droga, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, s. 255–272

KACZMAREK S., KACZMAREK J., 2011, Teoretyczne podstawy studiów nad przestrzenią gościnności, [w:] M. DURIDIWKA, K. DUDA-GROMADA (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 65–74

2010

Kaczmarek J., (Stasiak A.,) Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, wydanie II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 447s

Kaczmarek J., 2010, Charakterystyka wybranych zagranicznych rynków turystycznych dla województwa łódzkiego i Łodzi w 2009r., [w:] Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, red. S. Liszewski, Oficyna Wydawniczo-Reklamowa SAGALARA, Łódź, s. 123-148

Kaczmarek J., 2010, Perspektywy rozwoju ruchu turystycznego w Łodzi i województwie łódzkim w 2010r., [w:] Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, red. S. Liszewski, Oficyna Wydawniczo-Reklamowa SAGALARA, Łódź, s. 149-153

Kaczmarek S., Kaczmarek J., 2010, Aksjologia przestrzeni miejskiej – w stronę geografii moralności, [w:] Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, Wyd. WGiSR UW i Urząd m.st. Warszawy, Warszawa, s. 31-45

Kaczmarek S., Kaczmarek J., 2010, Tereny poprzemysłowe w Łodzi jako element potencjału miasta, Studia KPZK PAN, t. CXXXII, s. 68-79.

2009

Kaczmarek J., Kaczmarek S., 2009, Turystyka kulturowa – człowiek w miejskiej przestrzeni wymiany, [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt red., t. I, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań, s. 7-35

Kaczmarek S., Kaczmarek J., 2009, Jak kultura się sprzedaje?, [w:] Kultura i turystyka. Razem, ale jak?, A. Stasiak red., Wydawnictwo WSTH, Łódź, s. 47-55

2008

Kaczmarek J., 2008, rec.: Kurt IVESON, Public and the City, Blackwell Publishing, Malden 2007, 251 pp.. European Spatial Research and Policy, Vol 15, No. 2, s.99-101

Kaczmarek J., 2008, rec.: Przedsiębiorstwo turystyczne, Andrzej Rapacz, Difin, Warszawa 2007, 280 ss., Turyzm, t. 18, z. 2. s. 105-112

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2008, Przestrzeń gościnna – kilka uwag o konkurencyjności regionów, [w:] G. Gołembski, red., Turystyka jako czynniki wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 136-150

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2008, Turisticzeskij produkt. Zamyseł. Organizacja. Uprawlenie (tłumaczenie z polskiego), UNITY, Moskwa, ss.495

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2008, Turisticzeskij produkt – putiewoditel po industrii turizma – słowo awtoru, Professjonalnyj Uczebnik, Eżekwartalnyj Żurnał, 1, s. 58

2007

Kaczmarek J., 2007, Głos w dyskusji, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski, red., Geografia a przemiany współczesnego świata, Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, t. 3, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 291, 296, 301-302

Kaczmarek J., 2007, Przedmowa, [w:] M. Madurowicz, Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 9-15

Kaczmarek J., 2007, Dwadzieścia lat Konwersatorium Wiedzy o Mieście – w stronę wypełnionego czasu, [w:] I. Jażdżewska, red., Polska geografia osadnictwa. Dorobek. Program badań na przyszłość, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 39-52

Szafrańska E., Kaczmarek J., 2007, Percepcja przestrzeni – pomiędzy prawdą a autentycznością, [w:] M. Madurowicz, red., Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Warszawa, s. 47-62

2006

Kaczmarek J., Włodarczyk B., 2006, Strategia rozwoju produktów turystycznych dużego miasta przemysłowego – przykład Łodzi, „Problemy Turystyki”, nr 1-4, vol. XXIX, Instytut Turystyki, Warszawa, s.5-23

Kaczmarek J., Liszewski S., Włodarczyk B., 2006, Strategia rozwoju turystyki w Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss.129

2005

Kaczmarek J., Kaczmarek S., 2005, The sustainable city – myth or reality?, [w:] Sagan I., Smith D. M. (eds.), Society, Economy, Environment – Towards the Sustainable City, Bogucki Wyd. Naukowe, Gdańsk–Poznań, s. 203–216

Kaczmarek J., 2005, Podejście geobiograficzne w geografii społecznej. Zarys teorii i podstawy metodyczne, Wyd. UŁ, Łódź, 246 s. (rozprawa habilitacyjna)

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa, 408 s

Kaczmarek J., 2004, Geobiografia studia nad migracjami, Acta Universitatis Lodziensis, Folia „Geographica Socio-oeconomica”, 5, s. 47-57

2004

Kaczmarek J., 2004, Od koncepcji miejsca do geografii wykluczenia, [w:] Orłowska E., Klementowski J., red., Kulturowy aspekt badań geograficznych, Studia teoretyczne i regionalne, t. IV, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Wrocławski, Wrocław, str. 3-15

Kaczmarek J., 2004, Zarządzanie przestrzenią miasta czyli 'butelka marketingowa', [w:] Słodczyk J. red., Rozwój miast i zarządzanie gospodarka miejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, str. 515-526

Kaczmarek J., 2004, Dublin – labirynt nad rzeką, [w:] Jędrzejczyk D., red., Humanistyczne oblicze miasta, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, str. 301-348

Kaczmarek J., 2004, Rozwój zrównoważony miasta czyli dialog w przestrzeni miejskiej [w:] Rozwój zrównoważony i jego oblicza, Ośrodek Edukacji Ekologicznej, Łódź, str.10-23

Publikacje do 2004 r.

Pobierz plik pdf z publikacjami
Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego