Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
Tytułprof. UŁ dr hab.Butowski
Imię: Leszek
NazwiskoButowski
Stanowisko:Profesor UŁ
Pokój202K
Konsultacje:
E - mail:leszek.butowski@geo.uni.lodz.pl
Telefon:42 635 45 58
Strona naukowa:Researchgate: Leszek Butowski
Strona ORCIDORCID ID 0000-0002-5885-7467
Problematyka badawcza:Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z metodologią ogólną, ze szczególnym uwzględnieniem badań społecznych dotyczących turystyki i geografii człowieka. W swojej pracy zajmuje się również problematyką turystyki zrównoważonej – jako optymalnego sposobu rozwoju turystycznych obszarów recepcyjnych. W tym kontekście podejmuje problematykę aksjologiczną odnosząca się do wartości i antywartości związanych z rozwojem ruchu turystycznego. Jest pasjonatem żeglarstwa morskiego, którego uprawianie umożliwia mu analizę zmian zachodzących w strefach nadmorskich. Żeglując, także z osobami niepełnosprawnymi, stosuje metodę fenomenologiczną odkrywania zjawisk, tak jak się one jawią w naszej świadomości. Jest autorem około 10 pozycji książkowych i 100 ważniejszych artykułów poświęconych m.in. powyższej problematyce.
Lista publikacji:2020

Butowski, L. (2020). Sustainable tourism: A humanistic approach (seen from the outside of mainstream discussion). Book of Abstracts. Interdisciplinary – Multicultural – International. s. 63. Section 7 Sustainable Tourism. The Baltic University Programme. Uppsala Universitet.

Butowski, L. (2020). Geneza refleksji naukowej nad turystyką: perspektywa europejska/ The origins of academic work on tourism: an European perspective. Turyzm 30/2, 13–26.

Butowski, L. (2020). Metodologia badań nad turystyką. Podstawy ontologiczne i epistemologiczne oraz rozwój historyczno-instytucjonalny. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. ISBN: 978-83-208-2423-0

2019

Butowski, L. (2019). Tourist sustainability of destination as a measure of its development. Current Issues in Tourism, 22(9), 1043–1061. DOI: 10.1080/13683500.2017.1351926.

Butowski, L., Kaczmarek, J., Kowalczyk-Anioł, J. Szafrańska E. (2019). Social constructionism as a tool to keep an advantage in tourism research. Tourism Geographies

2018

Butowski, L. (red. nauk.). (2018). Mobilities, Tourism and Travel Behavior. Contexts and Boundaries. InTech, Rijeka, ISBN 978-953-51-3726-9.

Butowski, L. (2018). Działalność wojskowej służby geograficznej polskiego państwa podziemnego w latach 1939–1945. W: A. Jackowski, Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju, s. 262–280. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.

Butowski, L., Makowska-Iskierka, M., Pokojski, W. (2018). Tourism space versus tourism destination: methodological considerations and empirical testing of their development. Geografie, 123, 1, 85–106.

Butowski, L. (2018). Tourism as a discipline in light of the non-classical sociology of science. Journal of Tourism and Cultural Change, 16(4), 436-454DOI: 10.1080/14766825.2016.1237959.

Butowski, L. (2018). An integrated AHP and PROMETHEE approach to the evaluation of the attractiveness of European maritime areas for sailing tourism. Moravian Geographical Reports, 26(2), 135–148. DOI: 10.2478/mgr-2018-0011.

Butowski, L. (2018). Zintegrowane metody AHP i PROMETHEE jako narzędzie oceny atrakcyjności europejskiej morskiej przestrzeni turystycznej dla turystyki żeglarskiej. Prace i Studia Geograficzne, 63(30, 133–152.

2017

Butowski, L. (2017). Infrastruktura żeglarska na europejskich wodach morskich: geneza, funkcje, struktura, topografia. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2(38), 19–30.

2016

Butowski, L. (red. nauk.). (2016). Tourism – from Empirical Research Towards Practical Application. InTech, Rijeka, ISBN 978-953-51-2281-4.

Butowski, L. (2016). Przestrzeń turystyczna – przestrzenią równowagi. W: LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Tradycja i nowoczesność w geografii. Streszczenia referatów i posterów, s.102. Kraków: Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. ISBN 978-83-8084-001-0.

Butowski, L. (2016). Turystyka sportowa – byt rzeczywisty czy wirtualny/ Sports toursim: Real or virtual. Turyzm/ Toursim 26(1), 95-97 wer. polska; 89-90 wer. angielska.

Butowski, L. (2016). Morska przestrzeń turystyczna: geneza, typy, zagospodarowanie oraz ocena atrakcyjności dla turystyki żeglarskiej. W: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 324(82)1, 5–18.

Butowski, L. (2016). The issue of disciplinarity and non-disciplinarity of tourism studies, Téoros. Revue de recherche en tourisme. 35,1, online since 22 August 2016

Butowski, L., Włodarczyk, B. (2016). Miary rozwoju przestrzeni turystycznej, Folia Turistica, 41, 261–282.

Butowski, L. (2016). Przestrzeń turystyczna – przestrzenią równowagi: dylematy metodologiczne. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica X, Folia 221, 52–65. DOI 10.24917/20845456.10.4.

2015

Butowski, L. (2015). Morska przestrzeń turystyczna. Aspekty praktyczne i teoretyczne. W: M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie, s. 53–65,.Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Butowski, L. (2015). Turystyka jako dyscyplina naukowa – dylematy teoretyczne versus rzeczywistość empiryczna. W: Badania nad turystyką. Jeden cel różne podejścia, s. 7–24, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Butowski, L. (2015). Bezpieczeństwo żeglugi małymi jednostkami rekreacyjnymi jako czynnik atrakcyjności turystycznej akwenów morskich. Logistyka, 4, 7293–7300.

Butowski, L. (2015). The scientific identity of Tourism Research. Polish views versus those of foreign academia. W: B. Meyer (red.), Economic Problems of Tourism, vol. 3(31), 39–72. University of Szczecin. Scientific Journal No. 876.

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego