Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
TytułdrJaskulski
Imię: Marcin
NazwiskoJaskulski
Stanowisko:Adiunkt
Pokój217K
Konsultacje:
E - mail:marcin.jaskulski@geo.uni.lodz.pl
Telefon:42 635 45 68
Strona naukowa:Researchgate: Marcin Jaskulski
Strona ORCIDORCID ID 0000-0002-7741-2594
Problematyka badawcza:Marcin Jaskulski - dr nauk geograficznych, absolwent geografii i geoinformacji. Od 1999 roku pracuje jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Łódzkim. W swojej pracy naukowej w ostatnich 5 latach zajmuje się badaniem zmian rzeźby terenu w wyniku działalności antropogenicznej, zastosowaniem metod GIS w geomorfologii i monitoringu środowiska przyrodniczego.
Lista publikacji:2020

Ziemińska-Stolarska, Aleksandra; Imbierowicz, Ewa; Jaskulski, Marcin; Szmidt, Aleksander. 2020. Assessment of the Chemical State of Bottom Sediments in the Eutrophied Dam Reservoir in Poland. Int. J. Environ. Res. Public Health 17, no. 10: 3424

2019

Jaskulski M., Szmidt A., Zbiciński I., Ziemińska-Stolarska A., Adamiec J., (2019): Konstrukcja mapy batymetrycznej na podstawie badań sonarowych sztucznego zbiornika wodnego na przykładzie Zalewu Sulejowskiego. Teledetekcja Środowiska, Tom 59 (2018/2) ss. 5–12

Jaskulski M. Nowak T. (2019): Transformations of Landscape Topography of the Bełchatów Coal Mine (Central Poland) and the Surrounding Area Based on DEM Analysis. International Journal of Geo-Information 8(9) DOI: 10.3390/ijgi8090403

Ziemińska-Stolarska, Aleksandra; Imbierowicz, Mirosław; Jaskulski, Marcin; Szmidt, Aleksander; Zbiciński, Ireneusz. 2019. Continuous and Periodic Monitoring System of Surface Water Quality of an Impounding Reservoir: Sulejow Reservoir, Poland. Int. J. Environ. Res. Public Health 16, no. 3: 301.

2018

A. Zieminska-Stolarska, J. Adamiec, M. Imbierowicz, E. Imbierowicz, M. Jaskulski, I. Zbicinski (2018) Surface water quality monitoring in a large dame reservoir, Poland Desalination and water treatment 101(2018)130-142

Ziemińska-Stolarska A., Adamiec J., Imbierowicz M., Imbierowicz E., Szmidt A., Zbiciński I. (2018): Online Measurement Method of Water Quality in the Sulejow Reservoir, Ecological Chemistry and Engineering S, Vol. 25, Issue 1, p. 89-100.

2017

Jaskulski M. (2017) Atlas turystyczny Chorwacji. Wydawnictwo SBM ss 192, ISBN - 978-83-8059-323-7

2016

M. Jaskulski, A. Szmidt, A. Ziemińska-Stolarska, M. Jaskulski. (2016). Nowa metoda opracowania mapy ukształtowania dna sztucznego zbiornika wodnego na podstawie archiwalnych materiałów kartograficznych. New method of development of the artificial water reservoir bottom map on the basis of archival cartographic materials. Roczniki Geomatyki TOM XIV m ZESZYT 4(74): 455–464

2015

Jaskulski M, Nalej M., (2015) - Preparing historical maps for presentation in a Geoportal. Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 22

Jaskulski, M., Szmidt, A., (2015) Rzeźba terenu Lasu Łagiewnickiego jako atrakcja turystyczna. Turyzm Vol. 25. ISSN 0867-5856

Jaskulski M. (2015) Rekonstrukcja historycznej rzeźby za pomocą DEM obszarów przed przekształceniami antropogenicznymi - wybrane przykłady z Polski Środkowej. Folia Geographica Physica, vol 14. ISSN 1427-9711

Jaskulski, M., Szmidt, A., (2015). Transformations in morphometry of valley bottom as a result of the creation of a reservoir illustrated with the example of Sulejów Lake. Landform Analysis 27, 15–21

Jaskulski M., (2015). Rekonstrukcja historycznej rzeźby za pomocą DEM obszarów przed przekształceniami antropogenicznymi – wybrane przykłady z Polski Środkowej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica 14, 17–23

A. Ziemińska-Stolarska, M. Imbierowicz, M. Jaskulski, I. Zbiciński, E. Imbierowicz, (2015) Analysis of factors affecting the ecological status of the Sulejow Reservoir based on continuous monitoring and an integrated 3D model of the artificial lake, Proceeding. 10th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, SDEWES2015.844, pp. 1-11 (2015). ISSN 1847-7178

2013

Jaskulski M., Łukasiewicz G., Nalej M., 2013, Porównanie metod transformacji map historycznych (Comparison of methods of historical map transformation), „Roczniki Geomatyki”, t. XI, z. 4(61), s. 41–57

Jaskulski M. (Szmidt A., Zbiciński I., Ziemińska-Stolarska A.), 2013, Mapa batygraficzna Zbiornika Sulejowskiego, Politechnika Łódzka, Łódź

Jaskulski M. (Kupczyk M., Bronowski J.), 2013, Podróże marzeń, Wyd. SBM, Warszawa, s. 448.

Jaskulski M. (Horecka K., Łatka M., Ressel E., Willman A.), 2013, Skarby Unesco. 100 Najpiękniejszych krajobrazów. Wyd. SBM. Warszawa, 126 s.

Jaskulski M.(Horecka K., Łatka M., Ressel E., Willman A.), 2013, Skarby Unesco. 100 najpiękniejszych zabytków, Wydawnictwo SBM. Warszawa, 126 s.

Jaskulski M., (Szmidt A.), 2013, Ocena przydatności automatycznego wyznaczania linii szkieletowych terenu do analiz geomorfometrycznych, Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica, 14, s. 145–156.

Jaskulski M., 2013, Chorwacja - przewodnik, Wyd. SBM. Warszawa, 160 s.

Jaskulski M., 2013, Europa. 1001 najpiękniejszych zakątków, Wyd. SBM. Warszawa, 448 s.

Jaskulski M., 2013, Mazury. Najpiękniejsze zakątki, Wyd. SBM, Warszawa, 128 s.

2012

Jaskulski M., Horecka K., Łatka M., Ressel E., Willman A., 2012, Skarby UNESCO, Wyd. SBM Sp. o.o., Warszawa, 448s.

Jaskulski M., Aleksander Szmidt, 2012, Północne przedpole Wyżyny Łódzkiej koncepcja prof. H. Klatkowej w świetle badań GIS, [w:] Dzieduszyńska D., Roman M., red., Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego. Konferencja Jubileuszowa Profesor Krystyny Turkowskiej, Uniejów, 13-15 czerwca 2012r., Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego s. 37-38.

Baturo I., Bąk J., Bronowski J., Jaskulski M., Kobojek E., Kobojek S., Retkiewicz W., Zygmański M., 2012, Encyklopedia Polski. Przyroda: fauna, flora, ochrona przyrody, środowiska życia, Wyd. Dragon sp. z o.o., Bielsko-Biała, 253s.

Jaskulski M., 2012, Pagórki warciańskie – przykład złożonej formy glacigenicznej, [w:] Dzieduszyńska D., Roman M., red., Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego. Konferencja Jubileuszowa Profesor Krystyny Turkowskiej, Uniejów, 13-15 czerwca 2012r., Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego s. 35-36.

2012

Jaskulski M., 2012, Pagórki Warciańskie – przykład złożonej formy glacigenicznej. [W:] Dzieduszyńska D., Roman M. (red) Czynniki różnicowania rzeźby niżu Polskiego. s.35-37 Materiały konferencji jubileuszowej prof. Krystyny Turkowskiej

Jaskulski M., Szmidt A., 2012 Północne przedpole Wyżyny Łódzkiej koncepcja prof. H. Klatkowej w świetle badań GIS. [W:] Dzieduszyńska D., Roman M. (red) Czynniki różnicowania rzeźby niżu Polskiego. s.35-37 Materiały konferencji jubileuszowej prof. Krystyny Turkowskiej

Baturo I., Bronowski J., Jaskulski M., Kobojek E., Kobojek S., Retkiewicz W., Zygmański M., 2012, Encyklopedia Polski. Przyroda. Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o., Bielsko-Biała, 253 s.

2011

Jaskulski M., 2011, Wsie w Polsce [W:] Polskie wsie i skanseny. Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o., Bielsko-Biała, s. 4-19
Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego