Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
Tytułdr
Imię: Marzena
NazwiskoMakowska-Iskierka
Stanowisko:Adiunkt
Pokój202F
Konsultacje:
E - mail:marzena.makowska@geo.uni.lodz.pl
Telefon:42 635 46 76
Strona naukowa:Researchgate: Marzena Makowska-Iskierka
Strona ORCIDORCID ID 0000-0003-4163-7561
Problematyka badawcza:geografia turyzmu, przestrzeń turystyczna, ruch turystyczny, urbanizacja turystyczna, procesy urbanizacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych (demograficzno-zawodowe, ekonomiczne, przestrzenno-fizjonomiczne, kulturowe), przemiany obszarów pod wpływem turystyki, przemiany funkcji turystycznej miejscowości, turystyka i rekreacja na obszarach podmiejskich, nietypowe obiekty hotelarskie i gastronomiczne na świecie, obszary metropolitalne, strefa podmiejska, Łódź i region łódzki, miejscowości turystyczno-wypoczynkowe, miasta-ogrody
Lista publikacji:2020

Makowska-Iskierka M., Wojciechowska J. (red.), 2020, Krajobraz – krajoznawstwo – turystyka, Warsztaty geografii turyzmu, t. 10, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Makowska-Iskierka M., Szafrańska E., Włodarczyk B., 2020, Przestrzenne i społeczne aspekty uroczystości Bożego Ciała w Spycimierzu w latach 2018–2019, [w:] K. Smyk (red.), Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu. Raport z badań i rekomendacje do planu ochrony, Seria Spycimierska 1, s. 71-98, Wyd. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniejów–Wrocław.

Makowska-Iskierka M., 2020, Suburban zones as recreation and tourism reception areas for inhabitants of Polish metropolises [Strefy podmiejskie jako obszary rekreacji i recepcji turystycznej dla mieszkańców polskich metropolii], Studia Periegetica - SP 2020; 29 (1): 51-72, WSB, Poznań.

2019

Makowska-Iskierka M., 2019, Powiat zgierski, [w:] J. Adamczyk, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Kanon krajoznawczy województwa łódzkiego, Wydawnictwo PTTK Kraj, Warszawa-Łódź, s. 235-247. ISBN 97-883-7005-616-2

Makowska-Iskierka M., 2019, Unusual and Unique Hotels in the World as an Important Element of the Experience Economy, s. 834-835 [in:] THE THIRD INTERNATIONAL CONGRESS ON FUTURE OF TOURISM: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2019), 26-28 September 2019 - Mersin/TURKEY, PROCEEDING BOOK; TOURISM FACULTY PUBLICATIONS Publication No: 3, MERSİN UNIVERSITY PUBLICATIONS Publication No: 55 (ISBN 978-975-6900-63-5)

Makowska-Iskierka M., Wojciechowska J. (red.), 2019, Warsztaty geografii turyzmu, t. 9, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź; 180 s.

2018

Butowski L., Makowska-Iskierka M., Pokojski W., 2018, Tourism space versus tourism destination: methodological considerations and empirical testing of their development (Turistický prostor versus turistická destinace: metodologické úvahy a empirické ověření jejich vývoje), Geografie 123/1 (2018), Journal published by Czech Geographic Society, 85–106.

2015

Makowska-Iskierka M. (red. ), 2015, Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia, Warsztaty z geografii turyzmu, t. 6, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Makowska-Iskierka M., 2015, Obszar metropolitalny jako region turystyczny, [w:] M. Malikowski, M. Palak, J. Halik (red.), Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 91-104

Makowska-Iskierka M., 2015, Udział łodzian w procesie urbanizacji turystycznej w strefie podmiejskiej Łodzi, Turyzm, 25/2, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 145-156.

Makowska-Iskierka M., 2015, The Role of the Inhabitants of Łódź in the Urbanisation of its Surrounding Area; Tourism 2015, 25/2, 137-146.

Makowska-Iskierka M., 2015, Turystyka w regionie (obszarze) metropolitalnym. Porównanie Łodzi i Krakowa, [w:] P. Lorens, S. Ledwoń (red.), Wybrane aspekty kształtowania obszarów metropolitalnych, Biuletyn KPZK PAN, z. 259, Warszawa, s. 213-231.

2014

Makowska-Iskierka M., 2014, Obszar metropolitalny jako przestrzeń turystyki międzypokoleniowej, [w:] J. Śledzińska (red.), Międzypokoleniowe aspekty turystyki, PTTK, Warszawa, s. 271-279. ISBN 978-83-7005-497-7

Makowska-Iskierka M., 2014, Uczestnictwo Polaków w wyjazdach krajowych – tendencje i zmiany w latach 1993–2013, [w:] B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, nr 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 181–196

Krakowiak B., Latosińska J., Liszewski S., Makowska-Iskierka M., Wiluś R., Wojciechowska J., Włodarczyk B., 2014, Research into tourism space in Poland at the „Geographical Centre” in Łódź, [w:] T. Marszał (red.), Spatial Development of Contemporary Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 91–118

2013

Makowska-Iskierka M., 2013, Konsekwencje przestrzenno-fizjonomiczne urbanizacji turystycznej w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym (Spatial and morphological Effects of Tourism Urbanisation in the Łódź Metropolitan Area), „Turyzm/Tourism”, 23/2, s. 35–45, pp. 33–42

Makowska-Iskierka M., 2013, Centra handlowe nowymi turystyczno-kulturalno-rekreacyjnymi atrakcjami Łodzi, , [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk (red.), Kultura i turystyka – miejsca spotkań, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 301–322.

2012

Makowska-Iskierka M., Włodarczyk B., 2012, Podmiejskie letniska Łodzi w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Kowalczyk-Anioł J., Makowska-Iskierka M. red., Turystyka moda na sukces. Warsztaty z geografii turyzmu, t. 2, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 83-112.

Kowalczyk-Anioł J., Makowska-Iskierka M., red., 2012, Turystyka moda na sukces. Warsztaty z geografii turyzmu, t. 2, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 234s.

2011

Makowska-Iskierka M., 2011, Powiat zgierski, [w:] Śledzińska J., Wielocha A., Włodarczyk B., red., Kanon krajoznawczy województwa łódzkiego, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 195-201.

Makowska-Iskierka M., 2011, Procesy urbanizacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi/ The urbanization processes in the tourist destinations. Example of the urban fringe zone of Łódź, Szlakami Nauk nr 37, ŁTN, Łódź

MAKOWSKA-ISKIERKA M., 2011, Turystyka rodzinna jako oferta biura podróży, [w:] J. ŚLEDZIŃSKA, B. WŁODARCZYK (red.), Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 161–169

2010

MAKOWSKA-ISKIERKA M., 2010, Płaszczyzna ekonomiczna procesu urbanizacji turystycznej na przykładzie wybranych miejscowości strefy podmiejskiej Łodzi, 'Turystyka i Hotelarstwo', t. 16, s. 31–55

2009

Makowska-Iskierka M., 2009, Procesy urbanizacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi (Koncepcja pracy doktorskiej), Prace Geograficzne, z. 121, Instytut geografii i Gospodarki przestrzennej UJ, Kraków, s. 217-224

2008

Makowska-Iskierka M., 2008, Etapy rozwoju procesów urbanizacyjnych zachodzących pod wpływem turystyki na terenach wypoczynkowych w strefie podmiejskiej Łodzi, [w:] XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Funkcja turystyczna miast, I. Jażdżewska red., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 163-172. (ukazało się w 2009 r.)

2007

Makowska-Iskierka M., 2007, abstrakt referatu pt. Procesy urbanizacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi, wygłoszonego podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Geografów-Doktorantów w Krakowie, 27-29 września 2007r., materiały konferencyjne IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 23.

2006

Makowska-Iskierka M., 2006, Aspekt demograficzny procesu urbanizacji w miejscowościach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi, Turyzm, 16/2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 129-135

Makowska-Iskierka M., 2006, Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Problem suburbanizacji. Gdańsk 2005r., Turyzm, 16/1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 105-110.

2005

Makowska-Iskierka M., 2005, Wybrane skutki procesów urbanizacyjnych w miejscowościach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi, [w:] Lorens P. (red.), Problem suburbanizacji, Biblioteka Urbanisty, tom 7, Urbanista, Warszawa, s. 173-180.

2004

Makowska-Iskierka M., 2004, Przemiany morfologii osiedla wypoczynkowego na przykładzie miasta-ogrodu Sokolniki, Turyzm, 14/1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 5-19.

Makowska-Iskierka M., 2004, Przemiany funkcji turystyczno-wypoczynkowej. Przykład miasta-ogrodu Sokolniki, Turyzm,14/2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 25-40.

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego