Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
TytułdrSzkup
Imię: Roman
NazwiskoSzkup
Stanowisko:Adiunkt
Pokój210K
Konsultacje:
E - mail:roman.szkup@geo.uni.lodz.pl
Telefon:42 635 45 66
Strona naukowa:Researchgate: Roman Szkup
Strona ORCIDORCID ID
Problematyka badawcza:Geografia hotelarstwa, w tym głownie hotele w przestrzeni miejskiej. Zagospodarowanie turystyczne, w tym głównie – turystyczna baza noclegowa i baza towarzysząca na obszarach miejskich i wiejskich, kompleksy oraz użytkowanie działek letniskowych. Rodzinne Ogrody Działkowe, w tym głównie ROD w przestrzeni miejskiej oraz ROD jako miejsce wypoczynku i aktywności seniorów. Metody badań terenowych w turystyce Turystyka biznesowa i motywacyjna
Lista publikacji:2020

Szkup R., 2020, Allotment Gardens (AG) in the days of the covid-19 pandemic. The case of Żeromskiego AG in Łask-Kolumna and Wolinka AG in Zduńska Wola (Poland), Journal of Geography, Politics and Society, 10(4), ss. 49–57.

Matczak A., Szkup R. 2020, Turystyczna baza noclegowa jako przedmiot analiz naukowych [w]: Szkup R. (red) Turystyczna baza noclegowa województwa łódzkiego, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ss. 9-37

Szkup R., Matczak A. 2020, Potencjał i wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej województwa łódzkiego [w]: Szkup R. (red) Turystyczna baza noclegowa województwa łódzkiego, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ss. 39-93

Szkup R. (red), 2020, Turystyczna baza noclegowa województwa łódzkiego, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego s.151. ISBN 978-83-8142-645-9

2018

Pytel S., Szkup R., 2018, Kształceniowa funkcja wyjazdów turystycznych seniorów i młodzieży. Ekonomiczne Problemy Turystyki, EPT 2 (42) Szczecin, ss. 115–123 DOI: 10.18276/ept.2018.2.42-12

2016

Szkup R, Pytel S. 2016, Rodzinne ogrody działkowe (ROD) w przestrzeni dużego miasta przykład Łodzi, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Przestrzeń i tożsamość, okolica i otoczenie – z badań nad krajobrazem kulturowym, nr 32, Sosnowiec ss. 109-124.

2015

Pytel S., Szkup R., 2015, Migracje polskich i brytyjskich emerytów [w]: Sitek S. (red) „Stare i nowe problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej. zeszyt 6. PTG Oddział Katowicki ss. 103-113.

Szkup R, Pytel S. 2015, Rodzinny Ogród Działkowy (ROD) jako miejsce wypoczynku i aktywności seniorów

2013

Szkup R, Pytel S. 2013, Zastosowanie modelu drzewa klasyfikacyjnego CART w badaniach społeczno-geograficznych. [w]: Sitek S. (red) Stare i nowe problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej. zeszyt 5. PTG Oddział Katowicki ss. 33-45.

Pytel S., Szkup R., 2013, Rola atrakcyjności przyrodniczej w migracjach seniorów (na przykładzie województwa śląskiego) [w]: Sitek S. (red) Stare i nowe problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej. zeszyt 5. PTG Oddział Katowicki ss. 117-129.

Szkup R. 2013, Użytkowanie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) przez społeczność wielkomiejską. Przykład Łodzi, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s 246

Napierała T., Szkup R. 2013, E-learning w kształceniu na kierunkach turystycznych [w:] Pawlusiński R. (red.) Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Kraków, Wydawnictwo IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 445-453

2012

Szkup R., 2012, Możliwości stosowania metody inwentaryzacji bezpośredniej w badaniach nad osadnictwem turystycznym – przykład inwentaryzacji działek letniskowych, w: Sitek S. (red.) Stare i nowe problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, zeszyt 3, PTG Oddział Katowicki.

Szkup R. (red.), 2012, Turystyka Motywacyjna. Materiały dydaktyczne dla studentów, Wydawnictwo Naukowe WSKFiT, Pruszków, ISBN 978-83-63163-21-1.

Szkup R., (red.), 2012, Turystyka Biznesowa. Materiały dydaktyczne dla studentów, Wydawnictwo Naukowe WSKFiT, Pruszków, ISBN 978-83-63163-17-4.

2011

Szkup R., 2011, Metody badań terenowych w turystyce, w: Sitek S. (red.) Stare i nowe problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, zeszyt 2, PTG Oddział Katowicki, ss. 9-18.

Szkup R. (red.), 2011, Programy przedmiotów na specjalizacji Turystyka Motywacyjna, Wydawnictwo Naukowe WSKFiT, Pruszków, ISBN 978-83-933022-3-9.

Szkup R. (red.), 2011, Programy przedmiotów na specjalizacji Turystyka Biznesowa, Wydawnictwo Naukowe WKSFiT, Pruszków, ISBN 978-83-933022-6-0.

2010

Matczak A., Szkup R., 2010, Społeczna funkcja Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD). Przykład ROD w Łodzi, w: Sitek S. (red.) Stare i nowe problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, zeszyt 1, PTG Oddział Katowicki ss. 179-198.

Szkup R., 2010, Hytte – norweski sposób na nocowanie na łonie przyrody, Turystyka i Hotelarstwo, zeszyt 15/2009, Łodź, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, ss. 27-50.

2006

Szkup R., 2006, Organizacja przestrzeni wypoczynku indywidualnego w strefie podmiejskiej Łodzi, Turyzm, zeszyt 16/2/2006.

2005

Kowalczyk A., Szkup R., 2005, Czynniki lokalizacji hoteli w Warszawie, w: Matczak A. (red.) Lokalizacja hoteli w krajowych metropoliach Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo ŁTN, s. 45-60.

2003

Szkup R., 2003, Second homes as an innovation - the example of the western sector of the Łódź suburban zone, w: Kowalczyk A. (red.) Geographical space at the turn of century, Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw, ss. 99-106.

Szkup R., 2003, Tourist colonisers and the colonization of available recreational space to the west of Łódź, Turyzm, zeszyt 13/2.

Szkup R., 2003, Kształtowanie podmiejskiej przestrzeni wypoczynkowej. Przykład zachodniego sektora strefy podmiejskiej Łodzi, Folia Geographica Oeconomica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

2000

Szkup R., 2000, Charakterystyka kandydatów na specjalność geografia turyzmu i hotelarstwa Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1998-1999, Turyzm, zeszyt 1/2000.

1999

Szkup R., 1999, Czystopis mapy użytkowania ziemi w Łasku (łącznie z Kolumną) wykonany w programie graficznym CorelDRAW 8.0 Pl, w: Matczak A. (red.), Studia nad strukturą funkconalno-przestrzenną miasta. Przykład Łasku, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

1998

Szkup R., 1998, Charakterystyka kandydatów na specjalność geografia turyzmu i hotelarstwa Uniwersytetu Łódzkiego w 1997r., Turyzm, zeszyt 1/1998.

1994

Szkup R., 1994, Śladami gminy żydowskiej w Łodzi, Kronika Miasta Łodzi, zeszyt 1/1994.

Szkup R., 1994, Walory turystyczne obiektów kultury materialnej Żydów na obszarze Polski Środkowej, Turyzm, zeszyt 2/1994.
Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego