Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
TytułdrLechowski
Imię: Łukasz
NazwiskoLechowski
Stanowisko:Adiunkt
Pokój217K
Konsultacje:
E - mail:lukasz.lechowski@geo.uni.lodz.pl
Telefon:42 635 45 68
Strona naukowa:Researchgate: Łukasz Lechowski
Strona ORCIDORCID ID 0000-0001-8919-2173
Problematyka badawcza:Wśród głównych zainteresowań badawczych można wymienić w zakresie Systemów Informacji Geograficznej i geoinformacji:
Harmonizację danych na potrzeby pozyskiwania informacji o zagospodarowaniu terenu
Metody pozyskiwania i integracji danych przestrzennych,
Jakość danych przestrzennych
w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej
Zmiany użytkowania ziemi w miastach i na obszarach zurbanizowanych
Znaczenie transportu w procesie gospodarowania przestrzenią
Zajmuję się również różnymi aspektami edukacji geoprzestrzennej.
Lista publikacji:2019

Jażdżewska I., Lechowski Ł., 2019, Kształtowanie się miejskiej sieci osadniczej województwa łódzkiego, Acta Geographica Lodziensia, t. 109 (2019), s. 59-74, doi: 10.26485/AGL/2019/109/4

Lechowski Ł., 2019, Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne terenów położonych wzdłuż autostrad A1 i A2 w gminach powiatu zgierskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź ISBN 978-83-8142-826-2

2018

Jażdżewska I., Lechowski Ł., 2018, Wstęp do geoinformacji z ArcGIS, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ISBN 978-83-8088-924-8.

2016

Lechowski Ł., 2016, Wykorzystanie danych z rejestru pozwoleń na budowę do oceny oddziaływania autostrad na ruch budowlany na przykładzie gminy Zgierz, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, z. 19 t.2 s.56-71 doi: 10.4467/2543859XPKG.16.011.6309

2014

Lechowski Ł., Głosińska E., 2014, Changes in land cover and management of floodplains located in towns on the Oder in Poland in the context of flood risk assessment and environment, „Polish Journal of Environmental Studies”, vol. 23, No. 1, s. 73–84

2013

Lechowski Ł., 2013, Analiza zmian pokrycia terenu wokół autostrad za pomocą metod GIS, Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica, 14, s. 59–76.

Lechowski Ł. (Głosińska E.), 2013, An Estimation of potential flood losses in the context of floodplain development changes using GIS, Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica, 14, s. 117–132.

2012

Lechowski Ł., Nalej M., 2012, GIS w nauce, „Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego”, nr 3(130), s. 43-43.

Lechowski Ł., Maro-Kulczycka M., 2012, Postrzeganie obszarów poprzemysłowych Łodzi przez studentów geografii Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] Fortuniak K., Jędruszkiewicz J., Zieliński M., red., Przestrzeń w badaniach geograficznych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 151-158.

Jażdżewska I., Lechowski Ł., 2012, Podziały terytorialne Łodzi, [w:] Liszewski S., red., Atlas miasta Łodzi (Suplement 2), Urząd Miasta Łodzi – Łódzki Ośrodek Geodezyjny, Łódź, plansza XXIVa.

2011

Godula E., Lechowski Ł., Nalej M., 2012, GIS Day 2011, „Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego”, nr 1(128), s. 27-28.

Lechowski Ł., Grelewski M., 2011/2012, Gry miejskie sposobem na „oswajanie” przestrzeni miasta, [w:] Jażdżewska I., red., Człowiek w przestrzeni publicznej miasta. XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 79-94.

Lechowski Ł., 2011, Dziedzictwo kulturowe przemysłu elektromaszynowego w Łodzi. Charakterystyka przestrzenna z wykorzystaniem narzędzi GIS, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, z. 11, s. 219-239

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego