IGMiT na Facebook'u
Strona czasopisma Turyzm
Repozytorium UŁ
Projekt InfoGeoLog
medal PTTK
Pogoda ICM
konfraternia
Aktualności turystyczne
Wiadomości turystyczne
Więcej
Logo Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Rekrutacja - Instytut Geografii Miast i Turyzmu 

Rekrutacja 2016 - Dołącz do nas!


Jeżeli chcesz studiować na jednym z kierunków prowadzonych przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu: turystykę i rekreację lub specjalność magisterską z geografii urbanistycznej lub geoinformację - zapoznaj się z poniższym żółtym linkiem i zarejestruj się w serwisie rekrutacyjnym Uniwersytetu Łódzkiego (w momencie uruchomienia rejestracji 2016/2017)!!!

Wszystkie niezbędne informacje na temat sposobu rekrutacji na rok 2016/2017 znajdują się na stronie serwisu rekrutacyjnego UŁ pod adresem rekrutacja.uni.lodz.pl, który zostanie uruchomiony wraz z rozpoczęciem rekrutacji.

Informator o kierunkach studiów proponowanych na Wydziale Nauk Geograficznych w roku akademickim 2016/2017, w tym:
- turystyka i rekreacja - studia licencjackie i magisterskie,
- geografia urbanistyczna - specjalność magisterska na kierunku geografia,
- geoinformacja - studia licencjackie i magisterskie. Czytaj więcej...


--------------------------------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA - TURYSTYKA I REKREACJA - STUDIA I i II STOPNIA
ZAREJESTRUJ SIĘ !!!

SPECJALNOŚCI NA STUDIACH LICENCJACKICH:
- ORGANIZACJA TURYSTYKI
- ORGANIZACJA HOTELARSTWA I GASTRONOMII
- ORGANIZACJA REKREACJI

Program studiów licencjackich, kierunku turystyka i rekreacja, uwzględniający specjalności: organizacja turystyki, organizacja hotelarstwa i gastronomii, organizacja rekreacji (plik pdf)

UWAGA!!! O wyborze specjalności decyduje średnia ocena z I roku studiów. Specjalność zostaje uruchomiona na II roku, przy 35 os. chętnych.


Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów I stopnia, absolwent jest przygotowany do organizacji i obsługi turystyki, hotelarstwa, gastronomii i rekreacji, prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz do pracy na stanowiskach różnych szczebli, związanych z turystyką, hotelarstwem, gastronomią i rekreacją, w szczególności w:
- biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji, centrach informacji turystycznej, innych obiektach turystycznych, noclegowych i rekreacyjnych,
- jednostkach organizujących i obsługujących ruch turystyczny oraz rekreację,
- jednostkach organizujących i obsługujących przestrzeń turystyczną i rekreacyjną,
- administracji rządowej i samorządowej,
- organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach,
- przedsiębiorstwach i instytucjach organizujących produkty turystyczne i rekreacyjne,
- szkolnictwie zawodowym.
Absolwent posiada m.in.:
– wiedzę z zakresu organizacji turystyki, hotelarstwa, rekreacji oraz geografii turyzmu, poszerzoną o podstawową wiedzę z tych dyscyplin naukowych, które wnoszą swój wkład do rozwoju turystyki, hotelarstwa i rekreacji. Dotyczy to zwłaszcza nauk przyrodniczych i nauk społecznych,
– umiejętność kreatywnego myślenia i działania, nabytą poprzez następujące funkcje dydaktyczne: 1) informacyjną (pragnienie odkrywania i rozumienia świata), 2) badawczą (aktywizowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów), 3) transformacyjną (wykorzystywanie zdobywanych kwalifikacji w praktyce), 4) kreacyjną (pragnienie samodzielnego kształcenie w zróżnicowanym zakresie), 5) partnerską (współpraca zespołowa),
– podstawowe umiejętności badawcze, analityczne i pozyskiwania wiedzy w oparciu o różne źródła,
– umiejętności językowe w zakresie nawiązywania specjalistycznych kontaktów w działalności zawodowej i komunikowania się w co najmniej jednym języku obcym nowożytnym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
– przeszkolenie instruktora rekreacji ruchowej w wybranej dyscyplinie, pilota wycieczek, inne przeszkolenia zawodowe


SPECJALNOŚCI NA STUDIACH MAGISTERSKICH:
- ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ TURYSTYCZNĄ
- ZARZĄDZANIE PRZESTREZENIĄ REKREACYJNĄ

Program studiów magisterskich, kierunku turystyka i rekreacja, uwzględniający specjalności: zarządzanie przestrzenia turystyczną, zarządzanie przestrzenią rekreacyjną (plik pdf)

UWAGA!!! O wyborze specjalności decyduje deklaracja, złożona w momencie składania dokumentów na Wydziale. W przypadku większej liczby chętnych, decydować będzie średnia ocena ze studiów I stoipnia. Specjalność zostanie uruchomiona przy minimum 25 os.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów II stopnia, absolwent jest przygotowany do organizacji i zarządzania przestrzenią turystyczną i rekreacyjną, badania przestrzennych aspektów turystyki i rekreacji oraz do pracy na stanowiskach różnych szczebli, w tym kierowniczych, związanych z turystyką i rekreacją, m.in w:
- biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji, centrach informacji turystycznej, innych obiektach turystycznych, noclegowych i rekreacyjnych,
- jednostkach organizujących i zarządzających ruchem turystycznym oraz rekreacją,
- jednostkach organizujących i zarządzających przestrzenią turystyczną i rekreacyjną,
- administracji rządowej i samorządowej,
- organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach,
- przedsiębiorstwach i instytucjach organizujących i zarządzających produktami turystycznymi i rekreacyjnymi,
- szkolnictwie zawodowym.
Absolwent posiada m.in.:
- poszerzoną wiedzę z zakresu turystyki, hotelarstwa, rekreacji i geografii turyzmu, poszerzoną o podstawową wiedzę z tych dyscyplin naukowych, które wnoszą swój wkład do rozwoju turystyki, hotelarstwa i rekreacji. Dotyczy to zwłaszcza nauk przyrodniczych i nauk społecznych,
- umiejętność kreatywnego myślenia i działania, nabytą poprzez następujące funkcje dydaktyczne: 1) informacyjną (pragnienie odkrywania i rozumienia świata), 2) badawczą (aktywizowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów), 3) transformacyjną (wykorzystywanie zdobywanych kwalifikacji w praktyce), 4) kreacyjną (pragnienie samodzielnego kształcenie w zróżnicowanym zakresie), 5) partnerską (współpraca zespołowa),
- umiejętności badawcze, analityczne i pozyskiwania wiedzy w oparciu o różne źródła,
- umiejętności językowe w zakresie nawiązywania specjalistycznych kontaktów w działalności zawodowej i komunikowania się w co najmniej jednym języku obcym nowożytnym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
- umiejętność organizacji oraz zarządzania przestrzenią turystyczną i rekreacyjną

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ruszył Program Wsparcia Kariery Zawodowej i Naukowej Studentów Turystyki i Rekreacji. Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi zasadami Programu, który ma na celu wsparcie naukowe i zawodowe naszych studentów, studiujacych na kierunku turystyka i rekreacja. Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych studentów już w październiku. Program jest wyjatkową inicjatywą w skali kraju.
Zapraszamy na nasze studia!


Kliknij, żeby pobrać zasady ogólne Programu


--------------------------------------------------------------------------------------------------


REKRUTACJA - GEOGRAFIA URBANISTYCZNA - STUDIA II STOPNIA (SPECJALNOŚĆ)
ZAREJESTRUJ SIĘ !!!


NAUCZ SIĘ MIASTA STUDIUJĄC W ŁODZI

- studia dla pasjonatów miasta
- unikatowy program
- możliwość uzyskania wiedzy i umiejętności z zakresu urbanistyki
- praktyki zawodowe

Uzasadnienie wprowadzonych zmian na specjalności magisterskiej GEOGRAFIA URBANISTYCZNA
W związku z uwolnieniem zawodu urbanisty, podejmowaniem przez absolwentów pracy w urzędach administracji samorządowej, biurach planowania przestrzennego i urbanistycznych niezbędne jest wprowadzenie do dotychczasowego programu studiów nowych przedmiotów, które zapewnią studentom niezbędną wiedzę i umiejętności na rynku pracy. Proponujemy wprowadzenie następujących przedmiotów:
1. Analiza społeczna i przestrzenna w miastach - w wymiarze 13 godzin (6w+7cw) zapewni studentom umiejętność przetwarzania danych statystycznych WUS i GUS (tzw. big data), ich opracowania statystycznego, analizy merytorycznej, monitoringu danych, ich śledzenia i porównywania w przestrzeni miasta.
2. Struktury społeczne w miastach – w wymiarze 13 godzin (egz.). Przedmiot wprowadza studentów w rozwój badań nad strukturami społecznymi miasta, ma na celu omówienie nierówności i segregacji społecznych w mieście (etnicznych, rasowych, klasowych, religijnych).
3. Inwentaryzacja urbanistyczna – w wymiarze 13 godzin ćwiczeń. Jest to powrót do prowadzonego wcześniej przedmiotu, którego zarys został opublikowany w podręczniku Geografia urbanistyczna.
4. Współczesne problemy Łodzi – w wymiarze 13 godzin (w) zakłada, że każdy absolwent naszej specjalności powinien znać problemy jakie dotknęły Łódź, w tym: procesy depopulacji. zróżnicowania społecznego, przemian gospodarczych i przestrzennych oraz postawy włodarzy miasta wobec problemów społeczno-gospodarczych.
5. GIS – w wymiarze 26 godzin (cw) umiejętność rysowania map różnotematycznych, odczytywania współrzędnych, lokalizacji obiektów i ich prawidłowych oznaczeń.

Egzaminy:
1. Zarządzanie miastem 26 godz., 3 pkt. ECTS
2. Centra miast 26 godz., 3 pkt. ECTS
3. Fizjografia urbanistyczna 26 godz., 3 pkt. ECTS


UWAGA !!! W TRAKCIE SKŁADANIA DOKUMENTACJI NALEŻY ZŁOZYĆ DEKLARACJĘ O CHĘCI STUDIOWANIA GEOGRAFII URBANISTYCZNEJ NA PIERWSZYM MIEJSCU !!!


--------------------------------------------------------------------------------------------------


REKRUTACJA - GEOINFORMACJA - STUDIA I i II STOPNIA
ZAREJESTRUJ SIĘ !!!


Kierunek prowadzony na Wydziale Nauk Geograficznych przy współudziale Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

Senat UŁ zatwierdził od 2015 r. STUDIA MAGISTERSKIE Geoinformacja.
Serdecznie zapraszamy na studia I i II stopnia.


Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata w zakresie geoinformacji

Absolwent powinien być przygotowany do praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy w rożnych dziedzinach gospodarki, w których wykorzystywana jest informacja przestrzenna, poprzez integrację wiedzy i umiejętności nabytych przez niego podczas studiów. Powinien być przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geoinformatycznych, administracji rządowej i samorządzie terytorialnym w zakresie zarządzania przestrzenią, ochronie środowiska, leśnictwie, zarządzaniu kryzysowym, wojsku, geodezji, biurach planowania przestrzennego i innych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent uzyskuje tytuł magistra w zakresie geoinformacji

Absolwenci kierunku GEOINFORMACJA II stopnia, w zależności od wybranej specjalności, sąprzygotowani do podjęcia pracy w charakterze: Analityka i projektanta baz danych przestrzennych ,specjalisty wizualizacji danych przestrzennych, analityka zjawisk przestrzennych, konsultanta-specjalisty w zakresie geoinformacji, Badacza w dziedzinie informatyki lub geografii, Specjalisty ds. szkolenia z zakresu technologii GIS, a także specjalisty w firmach, urzędach i instytucjach zatrudniających pracowników posiadających kompetencje z zakresu geoinformacji np.: ochronie środowiska, administracji paostwowej, samorządzie, zarządzaniu kryzysowym, geomarketingu, geodezji, planowaniu przestrzennym. Absolwenci specjalności „Analityk GIS” są przygotowani do podjęcia pracy w charakterze j. w. oraz programisty, specjalisty baz danych przestrzennych, kierownika projektu GIS, specjalisty ds. szkolenia z zakresu geoinformacji.


WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE geoinformacja.geo.uni.lodz.pl


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przydatne linki:

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego