Logo Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Tytułdr hab.
Imię: Ewa
NazwiskoSzafrańska
Stanowisko:Adiunkt
JednostkaZakład Geografii Miast
Pokój204K
Konsultacje:
E - mail:ewa.szafranska@geo.uni.lodz.pl
Telefon:+48 42 635 45 61
Skype / GG / IRC:
Strona www
Problematyka badawcza:stryktury społeczno-przestrzenne miast, miasto postsocjalistyczne, wielkie osiedla mieszkaniowe, percepcja i waloryzacja przestrzeni miejskiej, socjologia czasu wolnego, socjologia miasta
Lista publikacji:2014

Włodarczyk B., Szafrańska E., 2014, Региональные исследования туристских потоков — пример Лодзинского воеводства в Польше (Regionalnyje issliedowania turistskich potokow – primier Lodzinskowo wojewodstwa w Polsze), Инициативы ХХI века, научный журнал, 2, s. 64–72

Kowalczyk-Anioł J., Szafrańska E., Włodarczyk B., 2014, Dialog międzypokoleniowy w turystyce, [w:] J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Międzypokoleniowe aspekty turystyki, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 41–53

Szafrańska E., Bolek C., Papińska-Kacperek J., Zakonnik Ł., 2014, Wybrane usługi mobilne i ich akceptacja przez młodzież akademicką, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 809, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 113, s. 177–185

Szafrańska E., 2014, Transformations of large housing estates in post-socialist city: The case of Łódź, Poland, „Geographia Polonica”, vol. 87, iss. 1, s. 77–94

2013

Szafrańska E., (Mularska-Kucharek M.), 2013, Wybrane aspekty jakości życia w wielkich osiedlach mieszkaniowych Łodzi, [w:] Z. Wyszkowska, M. Gotowska (red.), Poziom i jakość życia w dobie kryzysu, Wyd. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 147–159.

Szafrańska E., 2013, Large housing estates in post-socialist Poland as housing policy challenge, European Spatial Research and Policy, vol. 20, no. 1, p. 119–129.

Szafrańska E., 2013, Możliwości przekształceń wielkich osiedli mieszkaniowych w mieście postsocjalistycznym w Polsce, Studia Miejskie, t. 11(2013), s. 39–53.

Szafrańska E., 2013, Przemiany społeczno-demograficzne w wielkich osiedlach mieszkaniowych Łodzi w okresie transformacji, Space-Society-Economy, J. Dzieciuchowicz, A. Janiszewska (red.), Przemiany w sferze zachowań demograficznych w okresie przekształceń społeczno-gospodarczych, s. 93–108.

2012

Kowalczyk-Anioł J., Szafrańska E. (red.), 2012, Wspólny krok naprzód. Dziś i jutro w turystyce społecznej, Marron Edition, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka im. A. Kamińskiego, Łódź, 167 s.

Szafrańska E., 2012, Gentryfikacja wielkich osiedli mieszkaniowych – nowe zjawisko czy nadużycie terminologiczne? [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji w mieście. Część I. XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 153–167.

SZAFRAŃSKA E., 2012, Przemiany struktury społecznej, przestrzennej i funkcjonalnej wielkich osiedli mieszkaniowych na przykładzie osiedla Widzew-Wschód w Łodzi [w:] J. DZIECIUCHOWICZ, L. GROEGER (red.) Space - Society – Economy. Kształtowanie przestrzeni mieszkaniowej miast, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego UŁ, Nr 11, s..179-195.

KACZMAREK J., LAWIN M., KOWALCZYK-ANIOŁ J., SZAFRAŃSKA E., TANAŚ S., WŁODARCZYK B., 2012, Ruch turystyczny w Łodzi i w województwie łódzkim w 2011 roku, ROT WŁ, IGMiT UŁ, Łódź

SZAFRAŃSKA E., 2012, Geografia społeczna miast. Struktury społeczno-przestrzenne [w:] S. LISZEWSKI (red.), Geografia Urbanistyczna (wyd. II), PWN, Warszawa.

SZAFRAŃSKA E., 2012, Geografia społeczna miast i socjologia miasta- wspólnota podejść teoretyczno-metodologicznych i pól badawczych oraz wzajemne inspiracje [w:] W. MAIK , K. REMBOWSKA , A. SULIBORSKI (red.) Związki geografii z innymi naukami. Podstawowe idee i koncepcje w geografii 7, Bydgoszcz. Wydawnictwo Uczelniane WSG, s. 177-195.

2011

Michalski W., Nowakowska B., Szafrańska E., 2011, Demographic structure as in 2005, [in:] Liszewski S., ed., The Łódź Atlas, Sheet XV, Łódź City Council – Geodezy, Cadastre and Invetory Department.

Michalski W., Nowakowska B., Szafrańska E., 2011, Demographic structure as in 2005, [in:] Liszewski S., ed., The Łódź Atlas, Sheet XVa, Łódź City Council – Geodezy, Cadastre and Invetory Department.

Kaniewicz S., Obraniak W., Szafrańska E., 2011, Population change and distribution as in 2005, [in:] Liszewski S., ed., The Łódź Atlas, Sheet XIVa, Łódź City Council – Geodezy, Cadastre and Invetory Department.

SZAFRAŃSKA, 2010/2011, Wielkie osiedla mieszkaniowe w okresie transformacji – próba diagnozy i kierunki przemian na przykładzie Łodzi, „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, t. XXIII: Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, s. 219–235

SZAFRAŃSKA E., 2011, Niechciane dziedzictwo, czyli wielkie zespoły mieszkaniowe w strukturze społeczno- przestrzennej postsocjalistycznej Łodzi [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 36, Uniwersytet Łódzki

SZAFRAŃSKA E., 2011, Changes in socio-spatial structure of large housing estates on post-socialist Łódź (Poland), „Architecture Civil Engineering Environment”, Vol. 4, No 1/2011, s. 25–32

SZAFRAŃSKA E., 2010, Wielkie zespoły mieszkaniowe – ich przemiany i miejsce w strukturze społeczno-przestrzennej współczesnego miasta. Przykład Łodzi, [w:] J. SŁODCZYK, A. DEMBICKA-NIEMIEC (red.), Funkcje miast jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej. „Studia Miejskie”, t. 2, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 193–206

SZAFRAŃSKA E., 2011, Metoda badań, [w:] B. WŁODARCZYK (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 9–22

SZAFRAŃSKA E., WŁODARCZYK B., 2011, Turystyka w powiatach województwa łódzkiego, [w:] B. WŁODARCZYK (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 157–165

SZAFRAŃSKA E., WŁODARCZYK B., 2011, Turystyka w powiatach województwa łódzkiego w 2009 roku, [w:] B. WŁODARCZYK, B. KRAKOWIAK, J. LATOSIŃSKA (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu. Turystyka Polska w latach 1989-2009, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 21–37

2010

Kowalczyk-Anioł J., Szafrańska E., 2010, Analiza ruchu turystycznego w Łodzi w świetle badań ankietowych w 2009r., [w:] Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, red. S. Liszewski, Oficyna Wydawniczo-Reklamowa SAGALARA, Łódź, s. 29-75

Kowalczyk-Anioł J., Szafrańska E., 2010, Metoda badań, [w:] Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, red. S. Liszewski, Oficyna Wydawniczo-Reklamowa SAGALARA, Łódź, s. 9-14

Szafrańska E., 2010, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych Łodzi w opinii mieszkańców miasta, Studia KPZK PAN, t. CXXXII, s. 41-67

Szafrańska E., 2010, Stereotypy i rzeczywistość. Atrakcyjność mieszkaniowa blokowiska w opinii mieszkańców, [w:] Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, Wyd. WGiSR UW i Urząd m.st. Warszawy, Warszawa, s. 331-340

2009

Szafrańska E., 2009, Atrakcyjność mieszkaniowa blokowiska w opinii mieszkańców na przykładzie zespołu mieszkaniowego Retkinia Północ w Łodzi, [w:] XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji, red. I. Jażdżewska, Wyd. UŁ, Łódź, s.197-210

Kaniewicz S., Obraniak W., Szafrańska E., 2009, Rozwój i rozmieszczenie ludności. Stan w roku 2005, [w:] Atlas miasta Łodzi. Suplement 1, S. Liszewski red., Urząd Miasta Łodzi, Wydział Geodezji Katastru i Inwentaryzacji, Łódź, plansza XIVa.

Kaniewicz S., Obraniak W., Szafrańska E., 2009, Struktura demograficzna ludności. Stan w roku 2005, [w:] Atlas miasta Łodzi. Suplement 1, S. Liszewski red., Urząd Miasta Łodzi Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji, Łódź, plansza XVa.

Szafrańska E., 2009, Socio-Spatial Structure of Large Housing Estates in Post-Socialist Łódź (Poland), [in:] Revitalising Built Environments Proceedings, H. T. Yildiz, Y. I. Guney eds., Requalifying Old places for New Uses. International Symposium, 12-16 October Istanbul, International IAPS-CSBE&HOUSING Network, p. 1-8.

2008

Liszewski S., Szafrańska E., Wolaniuk A., 2008, Szkolnictwo wyższe Łodzi i jego rola w rozwoju funkcji metropolitalnej miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 204 ss

Szafrańska E., 2008, Geografia społeczna miast. Struktury społeczno-przestrzenne, [w:] S. Liszewski, red., Geografia urbanistyczna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 121-154

Szafrańska E., 2008, Kapitał ludzki i społeczny w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi, [w:] J. Słodczyk, E. Szafranek, red. Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 63-78

2007


Szafrańska E., 2007, Mieszkańcy z wyższym wykształceniem w przestrzeni Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 8, s. 137-147

Szafrańska E., Kaczmarek J., 2007, Percepcja przestrzeni – pomiędzy prawdą a autentycznością, [w:] M. Madurowicz, red., Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Warszawa, s. 47-62

Szafrańska E., Napierała T., 2007, Kina i teatry jako element oferty kulturalnej a zagospodarowanie czasu wolnego, „Turyzm”, nr 17, z. 1-2, s. 109-125

Wojciechowska J., Szafrańska E., i in., 2007, Studenckie ćwiczenia terenowe w Sankt Petersburgu w 2006 r., „Turyzm”, nr 17, z. 1-2, s. 183-192

Szafrańska E., Kaczmarek J., 2007, Percepcja przestrzeni – pomiędzy prawdą a autentycznością, [w:] M. Madurowicz, red., Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Warszawa, s. 47-62

2006

Szafrańska E., 2006, Zmiany w strukturze i przestrzennym zróżnicowaniu wykształcenia mieszkańców Łodzi w latach 1978-2002, [w:] J. Słodczyk, R. Klimek, red., Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 231-247

2004

Szafrańska E., 2003, Percepcja przestrzeni regionu łódzkiego w środowisku władz samorządowych, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss. 135

Szafrańska E., 2004, Bariery kształtowania się tożsamości regionalnej w regionie łódzkim w świetle badań ankietowych przeprowadzonych wśród lokalnych władz samorządowych [w:] Jakubowicz E., Raczyk A., (red.) Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

2003

Michalski W., Szafrańska E., 2003, Struktura branżowa ulicy Piotrkowskiej [w:] Kronika Miasta Łodzi 2/2003, UMŁ, Łódź, s.15-23

2002

Michalski W., Nowakowska B., Szafrańska E., 2002, Analiza rynku pracy i kształcenie bezrobotnych w regionie łódzkim [w:] Psychologiczne wyznaczniki efektywności poszukiwania pracy i samozatrudnienia, Fundacja Inkubator, UŁ, Łódź

Michalski W., Nowakowska B., Szafrańska E., 2002, Struktura demograficzna ludności. Plansza nr XV (wspólnie z W. Michalskim i B. Nowakowską) [w:] Liszewski S. (red.), Atlas Miasta Łodzi, Łódź.

2000

Szafrańska E., 2000, Analiza funkcjonalna miast województwa łódzkiego [w:] Potencjał rozwoju sieci miast regionu łódzkiego, Studia Regionalne nr 27, RCSS BRR w Łodzi, Łódź

Szafrańska E., 2000, Zróżnicowanie przekształceń terenów przemysłowych w przestrzeni miasta na przykładzie Łodzi [w:] Słodczyk J. (red.) Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast, Opole

Michalski W., Szafrańska E., 2000, Wewnątrzmiejskie migracje stałe mieszkańców Łodzi [w:] Szymańska D. (red.) Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych, UMK, Toruń.

Szafrańska E., 2000,Tożsamość regionalna i stopień identyfikacji z regionem wśród elit samorządowych nowego województwa łódzkiego [w:] Materiały z 49 Zjazdu PTG w Szklarskiej Porębie, Wrocław

1999

Marczyńska-Witczak E., Szafrańska E., 1999, Tereny przemysłowe w przestrzeni miasta i ich przekształcenia [w:] Michalski W. (red.) Społeczno-ekonomiczne problemy Aglomeracji Łódzkiej, RCSS BRR w Łodzi, PTG, Łódź
Materiały dla studentów:null

instantWebSiteGenerator (Adamiak M.)

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego