Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
Tytułprof. UŁ dr hab.Szafrańska
Imię: Ewa
NazwiskoSzafrańska
Stanowisko:Profesor UŁ
Zastępca Dyrektora Instytutu Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji ds. nauki
Pokój204K
Konsultacje:
E - mail:ewa.szafranska@geo.uni.lodz.pl
Telefon:42 635 45 61
Strona naukowa:Researchgate: Ewa Szafrańska
Strona ORCIDORCID ID 0000-0002-6779-3100
Problematyka badawcza:Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:
IAPS (International Association People - Environment Study) - od 2008 roku,
Polskie Towarzystwo Geograficzne - od 2012 roku.

Pełnione funkcje:
redaktor naczelny czasopisma Konwersatorium Wiedzy o Mieście,
członek redakcji czasopisma Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica ,
członek Zarządu Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG,
członek Rady Programowej Centrum Studiów Migracyjnych UŁ,
członek Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ.

Zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia należące do geografii społecznej miast, socjologii miasta, socjologii czasu wolnego i metodologii badań społecznych:
przekształcenia społeczne, przestrzenne i funkcjonalne miast postsocjalistycznych, w tym w szczególności przekształcenia wielkich osiedli mieszkaniowych w miastach postsocjalistycznych,
warunki życia w miastach postsocjalistycznych i atrakcyjność mieszkaniowa obszarów miejskich,
percepcja i waloryzacja przestrzeni miejskiej oraz preferencje migracyjne i rezydencjalne mieszkańców miast postsocjalistycznych,
metodologiczne aspekty badań społecznych w naukach geograficznych,
metodologiczne aspekty badań nad turystyką i ich wymiar empiryczny.
Lista publikacji:2020

Szafrańska E., 2020, Od osiedla społecznego do wielkiego osiedla mieszkaniowego – ewolucja wielorodzinnej zabudowy osiedlowej w Polsce w latach 1945–1990, Przegląd Planisty, Nr 5, s. 4-12.

Makowska-Iskierka M., Szafrańska E., Włodarczyk B., 2020, Przestrzenne i społeczne aspekty uroczystości Bożego Ciała w Spycimierzu w latach 2018-20, [w:] K. Smyk (red.), Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu. Raport z badań i rekomendacje do planu ochrony, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław, s. 71-97.

2019

Szafrańska, E., Coudroy de Lille, L. & Kazimierczak, J., 2019, Urban shrinkage and housing in a post-socialist city: relationship between the demographic evolution and housing development in Łódź, Poland, Journal of Housing and the Built Environment, 34, 441–464.

Kazimierczak J., Szafrańska E., (2019) Demographic and morphological shrinkage of urban neighbourhoods in a post-socialist city: the case of Łódź, Poland, Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 101:2, 138-163.

2018

Szafrańska E., Michalska-Żyła A., 2018, Dlaczego Łódź? Atrakcyjność migracyjna miasta w ujęciu jakościowym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 22-34.

Szafrańska E., 2018, Large Polish housing estates in transformation, [w:] U. Altrock, N. Grunze, S. Kabisch (red.), Grosswohnsiedlungen im Haltbarkeitschek, Wyd. Springer VS, Wiesbaden, s. 297-326.

2017

Szafrańska Ewa, 2017, Starzenie się mieszkańców wielkich osiedli mieszkaniowych, Space, Society, Economy, 20, s. 43-64.

Szafrańska E., 2017, The changes in social and demographic structure of large housing estates in post-socialist Poland and their main determinants, Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica, 30, s. 7–26.

Szafrańska E., 2017, Cel i zakres opracowania oraz materiały źródłowe i metody badań, [w:] B. Włodarczyk (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim, Wyd. Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź, s. 9-19.

2016

Szafrańska E., 2016, Wielkie osiedla mieszkaniowe w mieście postsocjalistycznym. Geneza, rozwój, przemiany, percepcja, Wydawnictwo UŁ, Łódź, ss. 351.

Szafrańska E, 2016, Residential Attractiveness of the Inner City of Lodz in the Opinions of City Inhabitants, Studia Regionalia KPZK PAN, t. 45, s. 8-21.

Szafrańska E., Mularska-Kucharek M., 2016, Selected Aspects of the Quality of Life of the Inhabitants of Large Housing Estates in Lodz. Socio-Spatial Context, Studia Regionalia KPZK PAN, t. 45, s. 60-78

2015

Szafrańska E., 2015, Ewolucja statusu społecznego i pozycji wielkich osiedli mieszkaniowych w strukturze rezydencjalnej miasta postsocjalistycznego. Wybrane przykłady, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, Nr 52, s. 45-76.

Szafrańska E., 2015, Transformations of large housing estates in Central and Eastern Europe after the collapse of communism, Geographia Polonica, Vol. 88, Iss. 4, s. 621-648.

Szafrańska E., Włodarczyk B., Dziedzic E., 2015, Pomiar wielkości ruchu turystycznego w regionie, [w:] E. Dziedzic (red.), Badania konsumentów usług turystycznych w regionach, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa, s. 51-63.

2014

Szafrańska E., 2014, Atrakcyjność mieszkaniowa centrum Łodzi w opiniach mieszkańców miasta [w:] A. Wolaniuk (red.), XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Centra i peryferie w okresie transformacji systemowej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 177-192.

Włodarczyk B., Szafrańska E., 2014, Региональные исследования туристских потоков — пример Лодзинского воеводства в Польше (Regionalnyje issliedowania turistskich potokow – primier Lodzinskowo wojewodstwa w Polsze), Инициативы ХХI века, научный журнал, 2, s. 64–72

Kowalczyk-Anioł J., Szafrańska E., Włodarczyk B., 2014, Dialog międzypokoleniowy w turystyce, [w:] J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Międzypokoleniowe aspekty turystyki, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 41–53

Szafrańska E., Bolek C., Papińska-Kacperek J., Zakonnik Ł., 2014, Wybrane usługi mobilne i ich akceptacja przez młodzież akademicką, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 809, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 113, s. 177–185

Szafrańska E., 2014, Transformations of large housing estates in post-socialist city: The case of Łódź, Poland, „Geographia Polonica”, vol. 87, iss. 1, s. 77–94

2013

Szafrańska E., (Mularska-Kucharek M.), 2013, Wybrane aspekty jakości życia w wielkich osiedlach mieszkaniowych Łodzi, [w:] Z. Wyszkowska, M. Gotowska (red.), Poziom i jakość życia w dobie kryzysu, Wyd. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 147–159.

Szafrańska E., 2013, Large housing estates in post-socialist Poland as housing policy challenge, European Spatial Research and Policy, vol. 20, no. 1, p. 119–129.

Szafrańska E., 2013, Możliwości przekształceń wielkich osiedli mieszkaniowych w mieście postsocjalistycznym w Polsce, Studia Miejskie, t. 11(2013), s. 39–53.

Szafrańska E., 2013, Przemiany społeczno-demograficzne w wielkich osiedlach mieszkaniowych Łodzi w okresie transformacji, Space-Society-Economy, J. Dzieciuchowicz, A. Janiszewska (red.), Przemiany w sferze zachowań demograficznych w okresie przekształceń społeczno-gospodarczych, s. 93–108.

2012

Kowalczyk-Anioł J., Szafrańska E. (red.), 2012, Wspólny krok naprzód. Dziś i jutro w turystyce społecznej, Marron Edition, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka im. A. Kamińskiego, Łódź, 167 s.

Szafrańska E., 2012, Gentryfikacja wielkich osiedli mieszkaniowych – nowe zjawisko czy nadużycie terminologiczne? [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji w mieście. Część I. XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 153–167.

SZAFRAŃSKA E., 2012, Przemiany struktury społecznej, przestrzennej i funkcjonalnej wielkich osiedli mieszkaniowych na przykładzie osiedla Widzew-Wschód w Łodzi [w:] J. DZIECIUCHOWICZ, L. GROEGER (red.) Space - Society – Economy. Kształtowanie przestrzeni mieszkaniowej miast, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego UŁ, Nr 11, s..179-195.

KACZMAREK J., LAWIN M., KOWALCZYK-ANIOŁ J., SZAFRAŃSKA E., TANAŚ S., WŁODARCZYK B., 2012, Ruch turystyczny w Łodzi i w województwie łódzkim w 2011 roku, ROT WŁ, IGMiT UŁ, Łódź

SZAFRAŃSKA E., 2012, Geografia społeczna miast. Struktury społeczno-przestrzenne [w:] S. LISZEWSKI (red.), Geografia Urbanistyczna (wyd. II), PWN, Warszawa.

SZAFRAŃSKA E., 2012, Geografia społeczna miast i socjologia miasta- wspólnota podejść teoretyczno-metodologicznych i pól badawczych oraz wzajemne inspiracje [w:] W. MAIK , K. REMBOWSKA , A. SULIBORSKI (red.) Związki geografii z innymi naukami. Podstawowe idee i koncepcje w geografii 7, Bydgoszcz. Wydawnictwo Uczelniane WSG, s. 177-195.

2011

Michalski W., Nowakowska B., Szafrańska E., 2011, Demographic structure as in 2005, [in:] Liszewski S., ed., The Łódź Atlas, Sheet XV, Łódź City Council – Geodezy, Cadastre and Invetory Department.

Michalski W., Nowakowska B., Szafrańska E., 2011, Demographic structure as in 2005, [in:] Liszewski S., ed., The Łódź Atlas, Sheet XVa, Łódź City Council – Geodezy, Cadastre and Invetory Department.

Kaniewicz S., Obraniak W., Szafrańska E., 2011, Population change and distribution as in 2005, [in:] Liszewski S., ed., The Łódź Atlas, Sheet XIVa, Łódź City Council – Geodezy, Cadastre and Invetory Department.

SZAFRAŃSKA, 2010/2011, Wielkie osiedla mieszkaniowe w okresie transformacji – próba diagnozy i kierunki przemian na przykładzie Łodzi, „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, t. XXIII: Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, s. 219–235

SZAFRAŃSKA E., 2011, Niechciane dziedzictwo, czyli wielkie zespoły mieszkaniowe w strukturze społeczno- przestrzennej postsocjalistycznej Łodzi [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 36, Uniwersytet Łódzki

SZAFRAŃSKA E., 2011, Changes in socio-spatial structure of large housing estates on post-socialist Łódź (Poland), „Architecture Civil Engineering Environment”, Vol. 4, No 1/2011, s. 25–32

SZAFRAŃSKA E., 2010, Wielkie zespoły mieszkaniowe – ich przemiany i miejsce w strukturze społeczno-przestrzennej współczesnego miasta. Przykład Łodzi, [w:] J. SŁODCZYK, A. DEMBICKA-NIEMIEC (red.), Funkcje miast jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej. „Studia Miejskie”, t. 2, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 193–206

SZAFRAŃSKA E., 2011, Metoda badań, [w:] B. WŁODARCZYK (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 9–22

SZAFRAŃSKA E., WŁODARCZYK B., 2011, Turystyka w powiatach województwa łódzkiego, [w:] B. WŁODARCZYK (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 157–165

SZAFRAŃSKA E., WŁODARCZYK B., 2011, Turystyka w powiatach województwa łódzkiego w 2009 roku, [w:] B. WŁODARCZYK, B. KRAKOWIAK, J. LATOSIŃSKA (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu. Turystyka Polska w latach 1989-2009, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 21–37

2010

Kowalczyk-Anioł J., Szafrańska E., 2010, Analiza ruchu turystycznego w Łodzi w świetle badań ankietowych w 2009r., [w:] Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, red. S. Liszewski, Oficyna Wydawniczo-Reklamowa SAGALARA, Łódź, s. 29-75

Kowalczyk-Anioł J., Szafrańska E., 2010, Metoda badań, [w:] Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, red. S. Liszewski, Oficyna Wydawniczo-Reklamowa SAGALARA, Łódź, s. 9-14

Szafrańska E., 2010, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych Łodzi w opinii mieszkańców miasta, Studia KPZK PAN, t. CXXXII, s. 41-67

Szafrańska E., 2010, Stereotypy i rzeczywistość. Atrakcyjność mieszkaniowa blokowiska w opinii mieszkańców, [w:] Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, Wyd. WGiSR UW i Urząd m.st. Warszawy, Warszawa, s. 331-340

2009

Szafrańska E., 2009, Atrakcyjność mieszkaniowa blokowiska w opinii mieszkańców na przykładzie zespołu mieszkaniowego Retkinia Północ w Łodzi, [w:] XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji, red. I. Jażdżewska, Wyd. UŁ, Łódź, s.197-210

Kaniewicz S., Obraniak W., Szafrańska E., 2009, Rozwój i rozmieszczenie ludności. Stan w roku 2005, [w:] Atlas miasta Łodzi. Suplement 1, S. Liszewski red., Urząd Miasta Łodzi, Wydział Geodezji Katastru i Inwentaryzacji, Łódź, plansza XIVa.

Kaniewicz S., Obraniak W., Szafrańska E., 2009, Struktura demograficzna ludności. Stan w roku 2005, [w:] Atlas miasta Łodzi. Suplement 1, S. Liszewski red., Urząd Miasta Łodzi Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji, Łódź, plansza XVa.

Szafrańska E., 2009, Socio-Spatial Structure of Large Housing Estates in Post-Socialist Łódź (Poland), [in:] Revitalising Built Environments Proceedings, H. T. Yildiz, Y. I. Guney eds., Requalifying Old places for New Uses. International Symposium, 12-16 October Istanbul, International IAPS-CSBE&HOUSING Network, p. 1-8.

2008

Liszewski S., Szafrańska E., Wolaniuk A., 2008, Szkolnictwo wyższe Łodzi i jego rola w rozwoju funkcji metropolitalnej miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 204 ss

Szafrańska E., 2008, Geografia społeczna miast. Struktury społeczno-przestrzenne, [w:] S. Liszewski, red., Geografia urbanistyczna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 121-154

Szafrańska E., 2008, Kapitał ludzki i społeczny w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi, [w:] J. Słodczyk, E. Szafranek, red. Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 63-78

2007


Szafrańska E., 2007, Mieszkańcy z wyższym wykształceniem w przestrzeni Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 8, s. 137-147

Szafrańska E., Kaczmarek J., 2007, Percepcja przestrzeni – pomiędzy prawdą a autentycznością, [w:] M. Madurowicz, red., Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Warszawa, s. 47-62

Szafrańska E., Napierała T., 2007, Kina i teatry jako element oferty kulturalnej a zagospodarowanie czasu wolnego, „Turyzm”, nr 17, z. 1-2, s. 109-125

Wojciechowska J., Szafrańska E., i in., 2007, Studenckie ćwiczenia terenowe w Sankt Petersburgu w 2006 r., „Turyzm”, nr 17, z. 1-2, s. 183-192

Szafrańska E., Kaczmarek J., 2007, Percepcja przestrzeni – pomiędzy prawdą a autentycznością, [w:] M. Madurowicz, red., Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Warszawa, s. 47-62

2006

Szafrańska E., 2006, Zmiany w strukturze i przestrzennym zróżnicowaniu wykształcenia mieszkańców Łodzi w latach 1978-2002, [w:] J. Słodczyk, R. Klimek, red., Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 231-247

2004

Szafrańska E., 2003, Percepcja przestrzeni regionu łódzkiego w środowisku władz samorządowych, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss. 135

Szafrańska E., 2004, Bariery kształtowania się tożsamości regionalnej w regionie łódzkim w świetle badań ankietowych przeprowadzonych wśród lokalnych władz samorządowych [w:] Jakubowicz E., Raczyk A., (red.) Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

2003

Michalski W., Szafrańska E., 2003, Struktura branżowa ulicy Piotrkowskiej [w:] Kronika Miasta Łodzi 2/2003, UMŁ, Łódź, s.15-23

2002

Michalski W., Nowakowska B., Szafrańska E., 2002, Analiza rynku pracy i kształcenie bezrobotnych w regionie łódzkim [w:] Psychologiczne wyznaczniki efektywności poszukiwania pracy i samozatrudnienia, Fundacja Inkubator, UŁ, Łódź

Michalski W., Nowakowska B., Szafrańska E., 2002, Struktura demograficzna ludności. Plansza nr XV (wspólnie z W. Michalskim i B. Nowakowską) [w:] Liszewski S. (red.), Atlas Miasta Łodzi, Łódź.

2000

Szafrańska E., 2000, Analiza funkcjonalna miast województwa łódzkiego [w:] Potencjał rozwoju sieci miast regionu łódzkiego, Studia Regionalne nr 27, RCSS BRR w Łodzi, Łódź

Szafrańska E., 2000, Zróżnicowanie przekształceń terenów przemysłowych w przestrzeni miasta na przykładzie Łodzi [w:] Słodczyk J. (red.) Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast, Opole

Michalski W., Szafrańska E., 2000, Wewnątrzmiejskie migracje stałe mieszkańców Łodzi [w:] Szymańska D. (red.) Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych, UMK, Toruń.

Szafrańska E., 2000,Tożsamość regionalna i stopień identyfikacji z regionem wśród elit samorządowych nowego województwa łódzkiego [w:] Materiały z 49 Zjazdu PTG w Szklarskiej Porębie, Wrocław

1999

Marczyńska-Witczak E., Szafrańska E., 1999, Tereny przemysłowe w przestrzeni miasta i ich przekształcenia [w:] Michalski W. (red.) Społeczno-ekonomiczne problemy Aglomeracji Łódzkiej, RCSS BRR w Łodzi, PTG, Łódź
Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego